Ан­дрій СЕНЧЕНКО,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

на­ро­дний де­пу­тат V, VI та VII скли­кань, го­ло­ва Все­укра­їн­сько­го гро­мад­сько­го ру­ху «Си­ла пра­ва» За­мість пе­ре­стріл­ки чи­нов­ни­ків, де­ше­во­го пі­а­ру і чер­го­вих спе­ку­ля­цій на те­му мі­фі­чно­го без­ві­зо­во­го ре­жи­му, вар­то бу­ло б чі­тко по­ясни­ти на­ро­ду, про що мо­ва. Про­бле­ма по­ля­гає в то­му, що за­сі­ли в уря­ді ді­я­чі з по­ку­пни­ми ди­пло­ма­ми та ам­бі­ці­я­ми, що яв­но не від­по­від­а­ють зна­н­ням і до­сві­ду, про­ґа­ви­ли під­го­тов­ку до вве­де­н­ня еле­ктрон­них де­кла­ра­цій.Те­пер же, ко­ли ви­бу­хнув скан­дал, во­ни го­то­ві ви­ва­ли­ти в не­за­хи­ще­ну ме­ре­жу до­кла­дні да­ні про до­хо­ди, ви­тра­ти, май­но і гро­шо­ві ко­шти де­кіль­кох міль­йо­нів чо­ло­вік.До чо­го це при­зве­де в умо­вах не­бу­ва­ло­го роз­гу­лу зло­чин­но­сті й ве­ли­че­зної кіль­ко­сті не­за­кон­ної зброї на ру­ках у на­се­ле­н­ня до край­но­сті зу­бо­жі­лій кра­ї­ні, здо­га­да­ти­ся не­скла­дно

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.