Укра­ї­ні зно­ву про­ро­ку­ють ви­со­кий уро­жай

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство сіль­сько­го го­спо­дар­ства США по­лі­пши­ло про­гноз уро­жаю зер­но­вих в Укра­ї­ні по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (ли­пень 2016 — чер­вень 2017) на 4,5% по­рів­ня­но з ли­пне­вим про­гно­зом — до 64,1 міль­йо­на тонн. При цьо­му про­гноз ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці збіль­ше­но на два міль- йо­ни тонн по­рів­ня­но з ли­пне­вим — до 27 міль­йо­нів. Ек­спорт ці­єї куль­ту­ри очі­ку­є­ться на рів­ні 14,5 міль­йо­на тонн про­ти 12,5 міль­йо­на в ли­пне­во­му про­гно­зі.

Про­гноз ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи для Укра­ї­ни не змі­нив­ся й ста­но­вить 26 міль­йо­нів тонн. По­ста­ча­н­ня ку­ку­ру­дзи з на­шої кра­ї­ни за кор­дон, як очі­ку­ють у США, має ста­но­ви­ти 17 міль­йо­нів тонн. Про­гно­зи екс­пор­ту та­кож не змі­ни­ли­ся. У той­же час під­ви­ще­но про­гно­зни­йоб­сяг ви­ро­бни­цтва фу­ра­жно­го зер­на. Він ста­но­вить 37 міль­йо­нів тонн про­ти очі­ку­ва­них ра­ні­ше 36,23 міль­йо­на. Про­гноз екс­пор­ту укра­їн­сько­го фу­ра­жу збіль­ше­но до 21,73 млн з 21,33 міль­йо­на.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.