Iз за­пі­зне­н­ням на 15 днів

Пре­зи­дент на­клав ве­то не тіль­ки на за­кон, а й на під­го­тов­ку ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства до зи­ми, — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ми­ну­ло­го ти­жня (11 сер­пня) Пре­зи­дент Укра­ї­ни ве­ту­вав за­кон №2706 «Про за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на за­без­пе­че­н­ня ста­ло­го фун­кціо­ну­ва­н­ня суб’ єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня у сфе­рах те­ло­по­ста­ча­н­ня, цен­тра­лі­зо­ва­но­го во­до­по­ста­ча­н­ня та во­до­від­ве­де­н­ня » і на­пра­вив до Вер­хов­ної Ра­ди свої про­по­зи­ції, текс­ту яких на пар­ла­мент­сько­му сай­ті по­ки що не­має. Ста­ло­ся це май­же на два ти­жні пі­зні­ше то­го стро­ку (15 днів), якийКон­сти­ту­ція дає її га­ран­ту на роз­ду­ми — під­пи­су­ва­ти ухва­ле­нийукра­їн­ським пар­ла­мен­том за­кон чи по­вер­ну­ти на до­о­пра­цю­ва­н­ня. Пре­зи­дент са­мо­віль­но цей­тер­мін про­дов­жив, яв­но про­і­гно­ру­вав­ши основ­ний­за­кон кра­ї­ни, не­по­ру­шність яко­го має га­ран­ту­ва­ти. Як від­ре­а­гу­ють на це у Вер­хов­нійРа­ді не­ві­до­мо. Га­да­є­мо, якщо йбу­дуть з цьо­го при­во­ду за­ува­же­н­ня або йна­віть мля­ві про­те­сти, то, най­ві­ро­гі­дні­ше, тут-та­ки ство­ри­ться си­ту­а­тив­на біль­шість, яка зна­йде ар­гу­мен­ти для то­го, щоб спу­сти­ти си­ту­а­цію на галь­мах.

На га да є мо, що зга да ний за кон пе ред ба чав вве ден ня мо - ра­то­рію на штра­фи та пе­ні, а та­кож бло ку ван ня ра хун ків теп - ло ко му не нер го ( ТКЕ) за про - стро­че­н­ня опла­ти за газ. Які на­слід­ки ма­ти­ме та­ка по­дія і чо­му схва­ле­н­ня за­ко­ну бу­ло на­два­жли­вим для нор­маль­но­го фун­кціо ну ван ням під при ємств теп ло - ко­мун­енер­го та мо­гло вря­ту­ва­ти під го тов ку жит ло во- ко му наль - но го гос по дар ст ва Укра ї ни до опа лю валь но го се зо ну, за пи тує у ко мен та рі, на ді сла но му « Дню » , екс перт ком па нії « Гро - мад­ський ау­дит» Та­рас Га­лай­да. Він роз по ві дає, що на по чат ку чер в ня цьо го ро ку Дер жав ною ви ко нав чою служ бою бу ло на - кла де но ареш ти на ра хун ки 104- х най біль ших теп ло пос та - чаль них під при ємств кра ї ни. При­во­дом для цьо­го став за­кон № 423 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до ста­бі лі за ції фі нан со во го ста ну «НАК На­фто­газ Укра­ї­ни». Са­ме він до зво лив арешт ра хун ків теп ло пос та чаль них під при - ємств, який ра­ні­ше бу­ло за­бо­ро­не­но. Пе­ре­дба­ча­ло­ся, що та­ким чи­ном по­кра­щи­ться ди­сци­плі­на роз ра хун ків за ви ко ри ста ний при­ро­дний газ. Втім, на пра­кти­ці це ста­ло ін­стру­мен­том шан­та­жу під­при­ємств ТКЕ по­ста­чаль­ною ор­га­ні­за­ці­єю (НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни»), вка­зує Га­лай­да.

Як за­зна­ча­ють у «Пу­блі­чно­му ау­ди­ті», цей за­кон не мі­стив де таль но го ана лі зу при чин по ру шен ня стро ків фі нан со вих роз ра хун ків під при єм ст ва ми ТКЕ і іг но ру вав той факт, що бор­ги те­пло­ви­ків пе­ред «На­фто­га зом » ви ник ли у пер шу чер гу че рез не ви ко нан ня Дер жа вою сво­їх зо­бов’язань що­до ком­пен­са ції ви трат під при єм ст вам ТКЕ. Га лай да їх на во дить. Це не­своє­ча­сна ком­пен­са­ція рі­зни­ці в та­ри­фах, за­трим­ки фі­нан­су­ван ня держ бюд же том пільг і суб си дій, не зба лан со ва на нор - ма­тив­на ба­за що­до роз­ра­хун­ків за газ, теп ло і елек т ро енер гію, бор ги спо жи ва чів, що фі нан су - ють ся з дер жав но го бюд же ту. Крім то го, за йо го да ни ми, у жорс­тко ре­гла­мен­то­ва­ні та­ри­фи під при ємств не за кла де но дже - рел по га шен ня га зо вих штраф - них сан­кцій. Ко­штів на ви­пла­ту бор гів під при єм ст ва прос то не ма ють, вка зує Га лай да. У ці ну то ва ру ( теп ла) та кож не за кла - де­на скла­до­ва, яка мо­же йти на штраф ні сан к ції. Фак тич но, під при єм ст вам не має з чо го їх ви­пла­чу­ва­ти. Тож Га­лай­да го­во­рить про аб сур д ність си та у ції і на го ло шує, що ка та стро фіч ну си­ту­а­цію, що скла­лась, на­ма­га­ли ся ви рі ши ти на род ні де пу та - ти, схва­лив­ши за­кон «Про за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на за­без­пе­че­н­ня ста­ло­го фун­кціо­ну­ва­н­ня суб’єктів гос по да рю ван ня у сфе рах те­пло­по­ста­ча­н­ня, цен­тра­лі­зо­ва­но­го во­до­по­ста­ча­н­ня та во­до­від­ве ден ня » . Він міс тив ме ха нізм спи­са­н­ня та на­кла­да­н­ня мо­ра­то­рію на на ра ху ван ня штраф них сан­кцій, що ви­ни­кли вна­слі­док не сво є час них ви плат з дер жав - но го бюд же ту, і мав би опе ра - тив­но роз­бло­ку­ва­ти ро­бо­ту ТКЕ, що до зво ли ло б усе ж та ки під - го ту ва ти теп ло ве гос по дар ст во кра­ї­ни до зи­ми.

Але, на га дує екс перт, за - кон, який ще 8 ли­пня на­прав­ле­но на під­пис Пре­зи­ден­ту і який він мав би про тя гом 15- ти днів пі­сля отри­ма­н­ня (а са­ме 29 ли­пня) під пи са ти, бе ру чи до ви ко - на­н­ня, та офі­цій­но опри­лю­дни­ти, або ж по­вер­ну­ти для по­втор­но­го роз­гля­ду з вмо­ти­во­ва­ни­ми і сфор­му­льо­ва­ни­ми про­по­зи­ці­я­ми до ВР, у вка­за­ний у Кон­сти - ту ції тер мін до пар ла мен ту не по вер нув ся. По си ла ю чись на Кон с ти ту цію Укра ї ни, екс перт на­го­ло­шує, що в та­ко­му ра­зі за­кон вва­жа­є­ться схва­ле­ним і має бу ти під пи са ний та офі цій но опри люд не ний. Але ли ше 11 сер п ня Пре зи дент, в об хід Кон с ти ту ції Укра ї ни, ве ту вав цей до­ку­мент, прийня­т­тя яко­го бу ло вкрай не об хід ним, щоб розв’яза­ти за­гроз­ли­ву си­ту­а­цію із нор маль ним фун к ці о ну ван - ням під­при­ємств ТКЕ.

Чо­му Пре­зи­дент пі­шов на цей за­гроз­ли­вий, як для кра­ї­ни, так і для йо­го осо­би­сто­го рей­тин­гу, а мож ли во, і до лі крок? Га - лай да на во дить лист Пред с тав - ни­цтва МВФ в Укра­ї­ні від 12 ли­пня 2016 ро­ку, в яко­му йде­ться про те, що ухва­ле­н­ня за­ко ну « Про за хо ди, спря мо ва ні на за­без­пе­че­н­ня ста­ло­го фун­кціо ну ван ня суб’ єк тів гос по да рю - ван ня у сфе рах теп ло пос та чан - ня, цен­тра­лі­зо­ва­но­го во­до­по­ста­ча­н­ня та во­до­від­ве­де­н­ня» під­ри­ває дію за­ко­ну №423 «Про вне­сен ня змін до де яких за ко нів Укра ї ни що до ста бі лі за ції фі - нан­со­во­го ста­ну «НАК На­фто­газ Укра­ї­ни». Тоб­то МВФ на­го­ло - шує на то­му, роз’яснює екс­перт, що за кон, який бло кує ро бо ту ТКЕ — пра­виль­ний, а той, який на­прав­ле­ний на нор­маль­ну ро­бо­ту цих під при ємств — ка те го - ри­чно йо­го не вла­што­вує. У ли­сті МВФ вка­зу­є­ться, що за­кон №423 за­без­пе­чив пла­ті­жну ди­сцип лі ну та фі нан со ве оздо ров - ле­н­ня, хо­ча йо­го на­слід­ки аб­со­лю­тно про­ти­ле­жні — фун­кціо­ну­ва­н­ня під­при­ємств ТКЕ пра­кти­чно зу­пи­не­не.

« Все, що від бу ва єть ся за - раз у га­лу­зі те­пло­ге­не­ра­ції, по - ка зує, що мар ке ром ді яль нос ті на­шої вла­ди для іно­зем­них кре­ди то рів та бе не фі ці а рів є стан пла тіж но го ба лан су ком па нії « Наф то газ » ( про що йшло ся в ме мо ран ду мі про спів пра цю з МВФ), а не ста­ле фун­кціо­ну­ва­н­ня та роз­ви­ток жит­тє­во ва­жли­вої для гро­ма­дян га­лу­зі», до­пов­нює ко­мен­тар Га­лай­ди ке­рів­ник ГО «Пу­блі­чний ау­дит» Ма­ксим Голь­дарб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.