Спо­жи­вач... без упев­не­но­сті

Ін­декс до­ціль­но­сті ве­ли­ких по­ку­пок зни­зив­ся на 7,8 пун­кта

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Уме­бле­вих ма га зи нах сто­ли­ці стає де­да­лі мен­ше по­ку­пців. Цю тен - ден­цію від­обра­жає йін­декс спо­жив­чих на­стро­їв українців. У ли­пні він зни­зив­ся на 2,6 пун к та про ти чер в не во - го — до 50,1 пун­кта. А ін­декс до­ціль­но­сті ве­ли­ких по­ку­пок зни зив ся на 7,8 пун к та. Та кі да ні що мі сяч но го до слід жен - ня опри­лю­дни­ла у че­твер ком­па­нія GFK Ukraine. «У ли­пні най біль шо го спа ду за знав ін - декс до­ціль­но­сті здій­сню­ва­ти ве ли кі по куп ки, що від об ра - жає від­чу­т­тя не­впев­не­но­сті се­ред спо­жи­ва­чів що­до пер­спе­ктив май­бу­тньо­го еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку, — по­ві­дом­ля­ють до­слі­дни­ки. — Ін­декс ін­фля­цій­них очі­ку­вань зріс на 2,7 пун­кта пі­сля пе­рі­о­ду спа­ду у трав­ні-черв­ні і по­вер­нув­ся до рів­ня пер шо го квар та лу ( 187 пун к - тів)». Очі­ку­ва­н­ня українців у ли­пні що­до мо­жли­во­го без­ро­біт тя де що по гір ши ли ся: ін - декс зріс на 7,2 пун­кта. «Очі­ку­ва­н­ня українців що­до кур­су грив­ні про­тя­гом най­ближ­чих трьох мі­ся­ців де­що змі­ни­ли­ся: ін декс де валь ва цій них очі ку - вань під­ви­щив­ся на 0,4 пун­кта», — на­го­ло­шу­є­ться у пре­сре­лі­зі.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.