Про «агре­сив­ну екс­порт­ну по­лі­ти­ку»

Ігор ЛИТВИН: «На пів­ден­но­му схо­ді Азії ба­чать пер­спе­кти­ву ін­ве­сту­ва­н­ня в Укра­ї­ну»

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

ЕКСКЛЮЗИВ

Не­що­дав­но Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко від­ві­дав дві кра­ї­ни Пів­ден­но-Схі­дної Азії, які ди­на­мі­чно роз­ви­ва­ю­ться: Ма­лай­зію, впер­ше за 25 ро­ків, та Ін­до­не­зію за остан­ні 20 ро­ків. Ви­ни­кає за­пи­та­н­ня, з одно­го бо­ку, чи не за­пі­зно це від­бу­ло­ся, і чи ще за­ли­ши­ло­ся мі­сце на рин­ку цих кра­їн для Укра­ї­ни? А з дру­го­го бо­ку: у яких сфе­рах Укра­ї­на мо­же очі­ку­ва­ти на ін­ве­сти­ції з бо­ку Ма­лай­зії та Ін­до­не­зії? «День» звер­нув­ся до го­ло­ви прав­лі­н­ня Асо­ці­а­ції ді­ло­во­го спів­ро­бі­тни­цтва Укра­ї­ни з дер­жа­ва­ми АСЕАН, пер­шо­го по­сла Укра­ї­ни в Ін­до­не­зії, Ма­лай­зії, екс-по­сла Укра­ї­ни в КНР Іго­ря ЛИТВИНА з про­ха­н­ням від­по­ві­сти на ці за­пи­та­н­ня і роз­по­ві­сти про пер­спе­кти­ви спів­ро­бі­тни­цтва з ци­ми кра­ї­на­ми.

«ДИПЛОМАТИЧНЕ ПОКРИТТЯ» ОСНОВНИХ ДЕР­ЖАВ РЕ­ГІО­НУ ПСА ТА ОКЕАНІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНО. ПИ­ТА­Н­НЯ — ЯКИЙ ВІД ЦЬО­ГО ЕФЕКТ»

— Чо­му так дов­го не від­бу­ва­ли­ся ві­зи­ти у Ма­лай­зію та Ін­до­не­зію?

— Про це тре­ба спи­та­ти у кер­ма­ни­чів МЗС та у ке­рів­ни­ків де­пар­та­мен­ту зов­ні­шньої по­лі­ти­ки Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни остан­ніх ро­ків. Мо­жли­во, при­чи­ною є брак спе­ці­а­лі­стів зі Схо­ду і там, і там і, як на­слі­док, не­ро­зу­мі­н­ня ва­жли­во­сті ре­гіо­ну Пів­ден­но-Схі­дної Азії у зов­ні­шній­по­лі­ти­ці Укра­ї­ни. З дру­го­го бо­ку, не мо­жна ка­за­ти, що Укра­ї­на дов­гий­час не звер­та­ла ува­ги на ре­гіон Пів­ден­но-Схі­дної Азії, це не так. За ро­ки, що ми­ну­ли з ча­сів мо­єї ро­бо­ти в ре­гіо­ні по­слом Укра­ї­ни в Ін­до­не­зії та за су­мі­сни­цтвом іще у п’яти дер­жа­вах АСЕАН, у Ма­лай­зії, Сін­га­пу­рі, Та­ї­лан­ді, з’яви­ли­ся (на до­да­ток до Ін­до­не­зії) окре­мі ди­пло­ма­ти­чні пред­став­ни­цтва Укра­ї­ни. До­да­мо до цьо­го ще йза­сну­ва­н­ня укра­їн­сько­го по­соль­ства в Ав­стра­лії, ке­рів­ник яко­го тра­ди­цій­но акре­ди­то­ва­ний­за су­мі­сни­цтвом ще йу Но­війЗе­лан­дії. На Фі­ліп­пі­нах та у сул­та­на­ті Бру­ней­на­ші по­сли від­по­від­но у Япо­нії та Сін­га­пу­рі акре­ди­то­ва­ні за су­мі­сни­цтвом. По­соль­ство Укра­ї­ни у В’єтна­мі фа­кти­чно опі­ку­є­ться та­кож пред­став­ле­н­ням на­ших на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів у су­сі­дніх Кам­бо­джі та М’ян­мі. Тоб­то аде­кват- не, так би мо­ви­ти, «дипломатичне покриття» основних дер­жав ре­гіо­ну ПСА та Океанії забезпечено. Ін­ша спра­ва, який­еко­но­мі­чний­на­сам­пе­ред ефект від цьо­го має на­ша дер­жа­ва. Ро­зу­мію, що так без­по­се­ре­дньо ста­ви­ти пи­та­н­ня не зов­сім ко­ре­ктно, адже не мо­жна пи­та­ти з по­сольств по­ка­зни­ків ефе­ктив­но­сті дво­сто­рон­ньо­го тор­го­во-еко­но­мі­чно­го та ін­шо­го спів­ро­бі­тни­цтва з ті­єю чи ін­шою кра­ї­ною. Пи­та­ти тре­ба з ке­рів­ни­цтва про­філь­них мі­ні­стерств, ві­домств, ін­ших цен­траль­них та ре­гіо­наль­них ор­га­нів вла­ди, тор­го­во-про­ми­сло­вих па­лат, бі­зне­со­вих та ін­ших асо­ці­а­цій­та со­ю­зів ви­ро­бни­ків. Які, у біль­шо­сті сво­їй, аб­со­лю­тно не ро­зу­мі­ю­ться на то­му, що на­зи­ва­є­ться ефе­ктив­на, агре­сив­на екс­порт­на по­лі­ти­ка, не вмі­ють та йне хо­чуть вмі­ти пра­цю­ва­ти з азій­ськи­ми кра­ї­на­ми так, як то­го по­тре­бу­ють тра­ди­ції, ка­но­ни і ви­мо­ги про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті із за­без­пе­че­н­ня укра­їн­ської екс­порт­ної екс­пан­сії у ре­гіо­ні. Сла­ва Бо­гу цьо­го ро­ку на­ре­шті ство­ре­но Офіс зі спри­я­н­ня екс­пор­ту при Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку. З’яви­ла­ся на­дія на те, що наш екс­порт­ний­по­тен­ці­ал зна­йде те­пер під­трим­ку дер­жа­ви що­до сво­єї ефе­ктив­ної ре­а­лі­за­ції у ре­гіо­ні ПСА. Офіс за­пра­цю­вав, і це до­бре ви­дно по пре­зи­дент­ських ві­зи­тах до Ма­лай­зії та Ін­до- не­зії, під­сум­ки яких са­ме в еко­но­мі­чній­ца­ри­ні да­ють кон­кре­тну від­по­відь на ва­ше за­пи­та­н­ня: чи ще за­ли­ши­ло­ся мі­сце на рин­ку цих кра­їн для про­ду­кції з Укра­ї­ни? Так, мі­сце є, і йо­го до­сить ба­га­то.

«ВІ­ЗИТ УСПІШНИЙ, ПРА­ЦЮЄ ЯК НА ПЕР­СПЕ­КТИ­ВУ, ТАК І НА ВИРІШЕННЯ НАГАЛЬНИХ ПИ­ТАНЬ»

— Які ре­зуль­та­ти бу­ло до­ся­гну­то під час ві­зи­ту, і ко­ли очі­ку­ва­ти кон­кре­тних ре­зуль­та­тів від під­пи­са­них до­ку­мен­тів?

— Ві­зит успішний, ре­зуль­та­тив­ний, пра­цює як на пер­спе­кти­ву, так і вирішення нагальних пи­тань. З огля­ду на політичні ін­те­ре­си Укра­ї­ни, цей­ві­зит за­без­пе­чив: єд­ність по­зи­цій­на­шої дер­жа­ви та ве­ду­чих дер­жав АСЕАН у пи­та­н­нях між­на­ро­дної та ре­гіо­наль­ної без­пе­ки, со­лі­дар­ність сто­рін (Укра­ї­на­Ма­лай­зія) що­до не­об­хі­дно­сті спра­ве­дли­во­го та все­бі­чно­го роз­слі­ду­ва­н­ня тра­ге­дії з рей­сом МН17 та не­ми­ну­чо­го по­ка­ра­н­ня усіх вин­них у цьо­му зло­чи­ні, по­чи­на­ю­чи з ви­ко­нав­ців і за­кін­чу­ю­чи ти­ми, хто від­да­вав убив­чі на­ка­зи, під­твер­дже­н­ня по­зи­ції офі­цій­но­го Ку­а­ла Лум­пу­ра та офі­цій­ної Джа­кар­ти що­до їхньої не­змін­ної під­трим­ки су­ве­ре­ні­те­ту та те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті на­шої дер­жа­ви, до­мов­ле­но­сті що­до про­дов­же­н­ня ті­сної ко­ор­ди­на­ції та спів­пра­ці з обо­ма лі­де­ра­ми АСЕАН в ООН. На­ціо­наль­ні ін­те­ре­си у сфе­рі еко­но­мі­ки, зокре­ма тор­гів­лі, ін­ве­сти­цій, ви­ро­бни­чої ко­о­пе­ра­ції: на­пра­цьо­ва­но теж до­ста­тньо, щоб го­во­ри­ти і про за­без­пе­че­н­ня пер­спе­ктив­них на­пря­мів спів­ро­бі­тни­цтва від­по­від­ною до­го­вір­но­пра­во­вою ба­зою (під­пи­са­но кіль­ка дво­сто­рон­ніх до­ку­мен­тів між­уря­до­во­го рів­ня, між­ві­дом­чо­го та кор­по­ра­тив­но­го ха­ра­кте­ру), і кон­кре­тних про­е­ктів, ре­а­лі­за­ція яких зда­тна зна­чно змі­цни­ти екс­порт­ні по­зи­ції Укра­ї­ни у Пів­ден­но-Схі­днійАзії, а та­кож мо­дер­ні­зу­ва­ти на­шу вла­сну ін­фра­стру­кту­ру, на­сам­пе­ред транс­порт­ну, енер­ге­ти­чну, ло­гі­сти­чну.

Як швид­ко за­пра­цю­ють під­пи­са­ні до­ку­мен­ти? Та­кі, як, на­при­клад, уго­да про уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня та за­по­бі­га­н­ня по­да­тко­вим ухи­ле­н­ням сто­сов­но по­да­тків на до­хо­ди або уго­да що­до вза­єм­ної пра­во­вої до­по­мо­ги у кри­мі­наль­них спра­вах (з Ма­лай­зі­єю), чи укра­їн­сько­ін­до­не­зій­ський до­ку­мент що­до ві­зо­вої лі­бе­ра­лі­за­ції мо­жна вва­жа­ти до­ку­мен­та­ми пра­кти­чно мо­мен­таль­ної дії то­му, що во­ни ма­ють чі­ткий­пра­кти­чний­ха­ра­ктер. Та­кі ж за­са­дни­чі до­ку­мен­ти, які ре­гла­мен­ту­ють ба­зо­ві прин­ци­пи спів­пра­ці в обо­рон­ній­сфе­рі або у сфе­рі сіль­сько­го го­спо­дар­ства (з Ін­до­не­зі­єю), по­тре­бу­ють ре­а­лі­за­ції у кон­кре­тних кон­тра­ктах, у то­му чи­слі йна по­став­ки укра­їн­ської про­ду­кції до Ма­лай­зії та Ін­до­не­зії, а че­рез них — на увесь ре­гіон ПСА. І нав­па­ки — з ре­гіо­ну ПСА — в Укра­ї­ну.

«ЗЕЛЕНА ПРОДУКЦІЯ» ЯК КЛЮЧ ДО ЗАВОЮВАННЯ РИН­КУ З НАЙБІЛЬШИМ МУСУЛЬМАНСЬКИМ НАСЕЛЕННЯМ

— Що ре­аль­но нам тре­ба ро­би­ти, аби укра­їн­ські то­ва­ри пі­шли на ри­нок Ма­лай­зії та Ін­до­не­зії, які мо­жуть ста­ти своє­рі­дним міс­тком для на­шої кра­ї­ни у ре­гіо­ні Пів­ден­но-Схі­дної Азії?

— Як спі­ке­ру ме­ні по­ща­сти­ло взя­ти участь в обох бі­знес-фо­ру­мах, що бу­ли про­ве­де­ні в рам­ках дер­жав­них ві­зи­тів Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни до Ма­лай­зії та Ін­до­не­зії. І я був свід­ком, бу­кваль­ним і по­че­сним, під­пи­са­н­ня кор­по­ра­тив­них угод між укра­їн­ськи­ми ком­па­ні­я­ми і ком­па­ні­я­ми з Ма­лай­зії та Ін­до­не­зії у та­ких ва­жли­вих і пер­спе­ктив­них га­лу­зях, як ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії, агро­се­ктор, фар­ма­цев­ти­ка, ви­ро­бни­ча ко­о­пе­ра­ція у сфе­рі ін­фра­стру­кту­ри. Уже, не че­ка­ю­чи по­вер­не­н­ня в Укра­ї­ну, пред­став­ни­ки укра­їн­сько­го бі­зне­су, які скла­да­ли еко­но­мі­чну де­ле­га­цію пре­зи­дент­сько­го ві­зи­ту, обмі­ня­ли­ся зі сво­ї­ми но­ви­ми пар­тне­ра­ми кон­кре­тни­ми бі­зне­со­ви­ми про­по­зи­ці­я­ми що­до по­ста­вок в Ма­лай­зію та Ін­до­не­зію укра­їн­сько­го зер­на (ку­ку­ру­дза, про­до­воль­ча пше­ни­ця, бо­би сої), яке ко­ри­сту­є­ться у ре­гіо­ні стій­ким по­пи­том (ли­ше у 2015-2016 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці з Укра­ї­ни екс­пор­то­ва­но до ре­гіо­ну за­га­лом 3,9 млн тон зер­но­вої про­ду­кції), по­ста­вок укра­їн­ських лі­кар­ських пре­па­ра­тів то­що. Ось і від­по­відь на за­пи­та­н­ня, що нам тре­ба ре­аль­но ро­би­ти, щоб укра­їн­ські то­ва­ри пі­шли на рин­ки кра­їн АСЕАН, зокре­ма до Ма­лай­зії та Ін­до­не­зії. Бі­знес сам вже по­чав ро­би­ти те, що тре­ба, адже від­по­від­ні рам­ки дер­жа­ва­ми ство­ре­но.

Укра­ї­на за­раз до­сить успі­шно кон­ку­рує із кра­ї­на­ми-екс­пор­те­ра­ми, які тра­ди­цій­но до­мі­ну­ють у гло­баль­но­му по­ста­чан­ні зер­но­вої про­ду­кції, та­ки­ми, як США, Ар­ген­ти­на, Ав­стра­лія, Ка­на­да. Чо­му це так? Є кіль­ка при­чин: якість та спо­жив­чі стан­дар­ти про­ду­кції, яку ми про­по­ну­є­мо, ду­же ви­со­кі. І го­лов­не — без ГМО! су­во­ра від­по­від­ність жорс­тким між­на­ро­дним нор­мам що­до са­ні­тар­ної та ка­ран­тин­ної без­пе­ки; ду­же кон­ку­рен­тні ці­ни; великі об­ся­ги по­ста­вок і на­дій­ність по­ста­вок, не зва­жа­ю­чи на скла­дну ло­гі­сти­ку.

Зна­чні ре­зер­ви до на­ро­щу­ва­н­ня по­ста­вок укра­їн­ської агро­про­ду­кції у ре­гіон від­кри­ва­ю­ться у зв’яз­ку із мас­шта­бною про­гра­мою роз­ви­тку ін­ду­стрії ХАЛАЛ (HALAL), що пе­ред­ба­чає гло­баль­не вирішення пи­та­н­ня про на­пов­не­н­ня за­сі­ків кра­їн му­суль­ман­сько­го сві­ту екс­клю­зив­ною но­мен­кла­ту­рою хар­чо­вих про­ду­ктів, ме­ди­чних пре­па­ра­тів то­що, яка від­по­від­ає нор­мам Халал. Це, на­сам­пе­ред, так зва­на «зелена продукція», якої в Укра­ї­ні до­ста­тньо, щоб ста­ти основ­ним екс­пор­те­ром для най­біль­шої у сві­ті кра­ї­ни з мусульманським населенням — Ін­до­не­зії та й ін­ших по­ді­бних дер­жав ре­гіо­ну ПСА.

«КРА­ЩО­ГО ЧА­СУ ДЛЯ ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЙ В УКРА­Ї­НУ, НІЖ ЗА­РАЗ, НЕ­МАЄ»

— Що нам тре­ба ро­би­ти, аби в Укра­ї­ну при­йшли ін­ве­сти­ції з цих двох кра­їн?

— За­для то­го щоб в Укра­ї­ну пі­шли ін­ве­сти­ції з Ма­лай­зії та Ін­до­не­зії, як і ра­ні­ше, як і у ви­пад­ку з будь- якою ін­шою кра­ї­ною, по­трі­бно, щоб у на­шій дер­жа­ві був ство­ре­ний і за­пра­цю­вав від­по­від­ний ме­ха­нізм за­лу­че­н­ня та за­без­пе­че­н­ня ( умо­ви ви­ко­ри­ста­н­ня, без­пе­ки та по­вер­не­н­ня) іно­зем­них ін­ве­сти­цій, про який ми го­во­ри­мо остан­ні 25 ро­ків. Ну, ще по­трі­бен мир на на­шій зем­лі, чі­ткі і не­змін­ні пра­ви­ла гри і ста­лий еко­но­мі­чний роз­ви­ток.

Пре­зи­дент По­ро­шен­ко вва­жає, що кра­що­го ча­су для ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ну, ніж за­раз, не­має, і про це він го­во­рив на фо­ру­мах із бі­знес-ко­ла­ми обох кра­їн від­ві­да­н­ня. Ар­гу­мен­ти пре­зи­ден­та ціл­ком зро­зумі­лі: в Укра­ї­ні до­сить де­ше­ва ква­лі­фі­ко­ва­на ро­бо­ча си­ла, еко­но­мі­ка пе­ре­бу­до­ву­є­ться, від­бу­ва­є­ться її роз­дер­жав­ле­н­ня, про­гра­мою при­ва­ти­за­ції охо­плю­ють со­тні під­при­ємств у ва­жли­вих га­лу­зях еко­но­мі­ки. Тоб­то зро­бле­но за­клик: йдіть, ку­пуй­те на­ші акти­ви, які за­раз до­сить де­ше­ві, вкла­дай­те ко­шти у мо­дер­ні­за­цію ви­ро­бництв і за ра­ху­нок ви­ко­ри­ста­н­ня де­ше­вої пра­ці ви­со­ко­кла­сних укра­їн­ських спе­ці­а­лі­стів на­ла­го­джуй­те ви­пуск кон­ку­рен­тної про­ду­кції та за­без­пе­чуй­те кон­ку­рен­тні по­слу­ги з те­ри­то­рії Укра­ї­ни. І на­ші пар­тне­ри, зокре­ма з Ма­лай­зії, вже під­твер­ди­ли го­тов­ність ви­вчи­ти ймо­вір­ність за­лу­че­н­ня най­біль­шої мі­сце­вої на­фто­га­зо­вої ком­па­нії PETRONAS до ви­до­бу­ва­н­ня ву­гле­во­дів, у т.ч. слан­це­во­го га­зу в Укра­ї­ні, за­лу­че­н­ня ма­лай­зій­ських ком­па­ній до бу­дів­ни­цтва в Укра­ї­ні ав­то­ма­гі­страль­них до­ріг та до­сту­пно­го жи­тла, мо­жли­вість уча­сті мі­сце­во­го бі­зне­су у при­ва­ти­за­ції укра­їн­ських дер­жав­них під­при­ємств у сфе­рі енер­ге­ти­ки та ін­фра­стру­кту­ри. Те­пер для ре­а­лі­за­ції усіх до­мов­ле­но­стей за­ли­ша­ю­ться, як зав­жди, бу­кваль­но дрі­бни­ці — взя­ти­ся і зро­би­ти те, про що до­мо­ви­ли­ся, тим біль­ше ма­ю­чи до­свід ре­а­лі­за­ції до­мов­ле­но­стей, до­ся­гну­тих під час ві­зи­ту ма­лай­зій­сько­го прем’єр-мі­ні­стра в Укра­ї­ну 2003 ро­ку. За­раз, на­при­клад, у сфе­рі вій­сько­во­те­хні­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва ми вже біль­шне­за­ле­жні від ко­о­пе­ра­ції з так зва­ним «ве­ли­ким бра­том», і так «ске­ро­ву­ва­ти» на­ші зов­ні­шні за­мов­ле­н­ня, як ра­ні­ше, вже зі сто­ли­ці дер­жа­ви-агре­со­ра не вда­сться. Те­пер би­ти­ся за ко­жне ви­гі­дне екс­порт­не за- мов­ле­н­ня до­ве­де­ться по-справ­жньо­му, від­сі­ка­ю­чи кон­ку­рен­тів за всі­ма па­ра­ме­тра­ми, на­сам­пе­ред за ра­ху­нок яко­сті і чі­тко­сті ви­ко­на­н­ня кон­тра­ктів та роз­ра­хун­ків за них.

— Ви ба­чи­те ре­аль­ні про­е­кти в Укра­ї­ні, у які мо­жуть вкла­да­ти ін­ве­сти­ції ма­лай­зій­ці чи ін­до­не­зій­ці?

— У Ку­а­ла Лум­пу­рі ме­ні до­ве­ло­ся бу­ти при­су­тнім на кіль­кох пре­зен­та­ці­ях бі­знес-про­е­ктів, ре­а­лі­за­ція яких бу­ла б ду­же ко­ри­сною для Укра­ї­ни, зокре­ма про­е­кту очис­тки во­ди. Ма­лай­зій­ські бі­зне­сме­ни го­то­ві бу­ли б ін­ве­сту­ва­ти у ство­ре­н­ня від­по­від­них по­ту­жно­стей і кон­тро­лю­ва­ти їх фун­кціо­ну­ва­н­ня у ре­гіо­наль­но­му та на­ціо­наль­но­му мас­шта­бах. По­тен­цій­ні ін­ве­сто­ри за­ці­кав­ле­ні та­кож у на­ших про­е­ктах в сфе­рі ство­ре­н­ня та/або мо­дер­ні­за­ції транс­порт­но-ло­гі­сти­чної ін­фра­стру­кту­ри, зокре­ма пор­то­вої на Чор­но­му мо­рі, у пе­ре­ро­бній про­ми­сло­во­сті (бу­дів­ни­цтво ма­сло екс­тра­кцій­них по­ту­жно­стей) то­що. Про­е­ктів мо­жна зна­йти ба­га­то, зно­ву ж та­ки ба­га­то ці­ка­во­го для ін­ве­сто­рів ви­став­ле­но на при­ва­ти­за­цію. Пер­спе­кти­ва є. І на пів­ден­но­му схо­ді Азії її ба­чать!

«ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НА­ШОЇ БРОНЕТЕХНІКИ ДО РЕ­ГІО­НУ ПСА Є ВЕЛЬМИ ЗНАЧНИМ»

—Д о ре­чі, у 2004 ро­ці я брав інтерв’ ю у по­сла Ма­лай­зії в Польщі та за су­мі­сни­цтвом в Укра­ї­ні, який ска­зав то­ді: при­ймай­те на озбро­є­н­ня Ан-70 і по­тім при­возь­те до нас на ви­став­ку в Ланг­ка­ві, і ми йо­го ку­пи­мо. Що ви ска­же­те про пер­спе­кти­ви про­да­жу лі­та­ків «Ан­то­но­ва» в Ма­лай­зії, чи ще існує там та­ка ні­ша, і, до ре­чі, які пер­спе­кти­ви про­су­ва­н­ня укра­їн­ських бро­не­ка­те­рів в Ін­до­не­зії — кра­ї­ні ти­ся­чі остро­вів?

— Я ще 2000 ро­ку, ко­ли пра­цю­вав по­слом Укра­ї­ни в Ки­таї, на авіа­са­ло­ні в Чжу­хаї чув кон­кре­тну про­по­зи­цію то­ді­шньо­го мі­ні­стра Ки­тай­ської на­ціо­наль­ної адмі­ні­стра­ції ци­віль­ної авіа­ції па­на Лю Цзян­фен про ку­пів­лю двох лі­та­ків Ан-70. Ні то­ді, ні пі­зні­ше Укра­ї­на, на жаль, не в змо­зі бу­ла про­да­ти за кор­дон ці уні­каль­ні лі­та­ки. Я не зов­сім у кур­сі, чи існу­ють сьо­го­дні пе­ред­умо­ви для на­ла­го­дже­н­ня екс­порт­но­го спів­ро­бі­тни­цтва з будь-яки­ми кра­ї­на­ми Азії що­до Ан-70, про­те маю сум­нів, що це на­ра­зі ре­аль­но. Що ж до бро­не­ка­те­рів для Ін­до­не­зії, то на­ше спів­ро­бі­тни­цтво у га­лу­зі осна­ще­н­ня ін­до­не­зій­сько­го вій­сько­во-мор­сько­го фло­ту про­ду­кці­єю укра­їн­сько­го су­дно­бу­ду­ва­н­ня на­лі­чує вже май­же 20 ро­ків і має пер­спе­кти­ви до подаль­шо­го на­ро­щу­ва­н­ня в об­ся­гах та у но­мен­кла­ту­рі. Ни­ні­шній пре­зи­дент­ський ві­зит до Ін­до­не­зії за­клав но­ві пер­спе­кти­ви дво­сто­рон­ньої спів­пра­ці у цій сфе­рі.

— Яки­ми є пер­спе­кти­ви про­да­жу на­шої бронетехніки, зокре­ма но­вої на ці рин­ки?

— Експортний потенціал на­шої бронетехніки до ре­гіо­ну Пів­ден­но-Схі­дної Азії, зокре­ма до Ма­лай­зії є вельми значним, при­чо­му йде­ться не ли­ше про бо­йо­ві ма­ши­ни, а й про ма­ши­ни спец­при­зна­че­н­ня, на­при­клад те­хні­ку ім­пуль­сно­го по­же­жо­га­сі­н­ня, яка за умов по­стій­ної за­гро­зи лі­со­вих по­жеж ма­ти­ме по­пит.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.