Iн­дії – 70

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Учо­ра в Ін­дії ве­ли­ким вій­сько­вим па­ра­дом від­зна­чи­ли День не­за­ле­жно­сті. На­га­да­є­мо, що 15 сер­пня 1947 ро­ку Ін­дія до­мо­гла­ся від­окрем­ле­н­ня від Ве­ли­кої Бри­та­нії і зго­дом від кра­ї­ни від­окре­мив­ся Па­ки­стан і Бан­гла­деш. З нагоди ці­єї по­дії з Чер­во­но­го Фор­ту, що в сто­ли­ці Нью-Де­лі, прем’єр-міністр На­рен­дра Мо­ді звер­нув­ся до на­ції. Він, зокре­ма, за­зна­чив, що за 70 ро­ків не­за­ле­жно­сті на­ція змі­ни­лась і те­пер на­род не за­до­воль­ня­ють політичні де­кла­ра­ції чи пла­ни. « Існує ба­га­то про­блем, з яки­ми сти­ка­є­ться на­ша кра­ї­на, але у нас є 1,25 млрд осіб, щоб ви­рі­ши­ти ці про­бле­ми», — на­го­ло­сив Мо­ді. За йо­го сло­ва­ми, роз­ді­ле­на че­рез «ка­сто­вість чи ре­лі­гію кра­ї­на не мо­же до­ся­гну­ти ба­га­то, то­му по­трі­бно ста­ти ви­щи­ми зла в на­шо­му су­спіль­стві, і ли­ше то­ді ми змо­же­мо ство­ри­ти на­дій­ну йуспі­шну Ін­дію».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.