Про ко­зир укра­їн­ської ди­пло­ма­тії

Екс­перт: Ні­ме­цьке су­спіль­ство і по­лі­ти­кум де­да­лі біль­ше по­чи­на­ють ро­зу­мі­ти ре­аль­ну за­гро­зу від Ро­сії

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Схо­же, в Ні­меч­чи­ні все біль­ше зро­стає ро­зу­мі­н­ня не­об­хі­дно­сті на­да­н­ня Укра­ї­ні ле­таль­ної обо­рон­ної зброї і збе­ре­же­н­ня сан­кцій ЄС про­ти Ро­сії. З одно­го бо­ку, як по­ві­дом­ляє ні­ме­цька га­зе­та Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, низ­ка ні­ме­цьких по­лі­ти­ків із лав вла­дної кон­се­рва­тив­ної пар­тії «Хри­сти­ян­сько-де­мо­кра­ти­чний со­юз» ви­сту­пи­ла за на­да­н­ня Укра­ї­ні ле­таль­них озбро­єнь. А з дру­го­го, ін­фор­мує ви­да­н­ня, по­лі­ти­ки з ін­ших пар­тій уря­до­вої ко­а­лі­ції — Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чної пар­тії Ні­меч­чи­ни і Пар­тії зе­ле­них — ви­сту­пи­ли за збе­ре­же­н­ня сан­кцій Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу.

Зокре­ма, пред­став­ник ХДС, член Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту Мі­ха­ель Ґа­лер ви­сту­пив за на­да­н­ня Укра­ї­ні біль­ших роз­ві­ду­валь­них мо­жли­во­стей, а та­кож обо­рон­них озбро­єнь, за­явив­ши, що йде­ться про ле­гі­тим­ну обо­ро­ну, тер­мі­но­во не­об­хі­дну Укра­ї­ні, щоб від­вер­ну­ти ймо­вір­ний но­вий ро­сій­ський на­ступ.

Йо­го пар­тій­ний ко­ле­га, го­ло­ва ко­мі­те­ту з за­кор­дон­них справ Єв­ро­пар­ла­мен­ту Ель­мар Брок теж ви­сту­пив за на­да­н­ня Укра­ї­ні кра­що­го вій­сько­во­го обла­дна­н­ня. За йо­го сло­ва­ми, по­ста­ча­н­ня Укра­ї­ні обо­рон­них озбро­єнь має від­бу­ва­ти­ся до та­кої мі­ри, щоб Ро­сія не ви­ко­ри­ста­ла це для зри­ву Мін­ських до­мов­ле­но­стей. По­лі­тик до­дав, що у зв’яз­ку з фа­кта­ми по­ру­шень, вста­нов­ле­ни­ми ОБСЄ, в жо­дно­му ра­зі не мо­же йти­ся про по­сла­бле­н­ня чи тим біль­ше ска­су­ва­н­ня сан­кцій що­до Ро­сії.

З дру­го­го бо­ку, як пи­ше ні­ме­цьке ви­да­н­ня, член обо­рон­но­го ко­мі­те­ту ні­ме­цько­го Бун­де­ста­гу, пред­став­ник со­ці­ал-де­мо­кра­тів Фріц Фе­льґен­трой кри­ти­чно ви­сло­вив­ся про на­да­н­ня Укра­ї­ні озбро­єнь. На йо­го дум­ку, це мо­же спри­чи­ни­ти «гон­ку озбро­єнь», у якій Укра­ї­на все одно від­ста­ва­ти­ме, і не при­зве­де до зна­чної змі­ни за­галь­ної си­ту­а­ції, але збіль­шить чи­сло жертв. Але на­то­мість, за­явив він, Єв­ро­со­юз мав би не ви­клю­чи­ти мо­жли­во­сті да­лі по­си­ли­ти сан­кції що­до Ро­сії і роз­ро­би­ти кон­кре­тні про­по­зи­ції що­до цьо­го.

Тим ча­сом пред­став­ник Пар­тії зе­ле­них Ре­бек­ка Гармс на­го- ло­си­ла, що уря­ди кра­їн ЄС ма­ють на­ре­шті пе­ре­ста­ти по­кла­да­ти на вла­ду Укра­ї­ни і се­па­ра­ти­стів рів­ну від­по­від­аль­ність за еска­ла­цію во­єн­ної на­пру­же­но­сті. «Це при­рів­ню­ва­н­ня не­стер­пне і по­сла­блює ре­фор­ма­то­рів в Укра­ї­ні», — акцен­ту­ва­ла во­на.

Не­діль­не ви­да­н­ня Frankfurter Allgemeine про­ана­лі­зу­ва­ло що­ден­ні зві­ти Спе­ці­аль­ної мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії ОБСЄ в Укра­ї­ні з се­ре­ди­ни кві­тня до кін­ця ли­пня і звер­ну­ло ува­гу, що, по­при зна­чно ча­сті­ші обме­же­н­ня на ро­бо­ту мі­сії з бо­ку се­па­ра­ти­стів, спо­сте­рі­га­чі за­ува­жи­ли на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях зна­чно біль­ше за­бо­ро­не­них озбро­єнь, ніж на те­ри­то­рії, під­кон­троль­ній Ки­є­ву, і так са­мо бо­йо­ви­ки здій­сни­ли по­мі­тно біль­ше об­стрі­лів, ніж укра­їн­ські війська.

Во­дно­час ви­да­н­ня на­го­ло­шує, що оцін­ка ста­но­ви­ща на схо­ді Укра­ї­ни мі­ні­стер­ством за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни зна­чно від­рі­зня­є­ться від оцін­ки га­зе­ти: там за­яв­ля­ють, що не­має чі­тких до­ка­зів про зна­чно біль­ше чи­сло по­ру­шень із яко­їсь сто­ро­ни і що на­да­н­ня Укра­ї­ні зброї, на­віть обо­рон­ної, не є ча­сти­ною під­хо­ду мі­ні­стра до вирішення кон­флі­кту в Укра­ї­ні.

«День» звер­нув­ся до екс-мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ра ОГРИЗКА з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти ви­ще зга­да­ні за­яви ні­ме­цьких по­лі­ти­ків про не­об­хі­дність на­да­н­ня Укра­ї­ні ле­таль­ної зброї.

«ЗА­РАЗ ДУ­ЖЕ СЛУШНИЙ МО­МЕНТ ЩЕ БІЛЬ­ШЕ ЗГУРТУВАТИ ЗАХІДНУ І УКРА­ЇН­СЬКУ ПО­ЗИ­ЦІЇ»

— Остан­ні пу­блі­ка­ції в ні­ме­цькій пре­сі ме­не до пев­ної мі­ри ра­ду­ють. Бу­кваль­но ми­ну­ло­го ти­жня Die Welt на­пи­са­ла, що Укра­ї­ні тре­ба на­ре­шті по­чи­на­ти до­по­ма­га­ти, при­чо­му сер­йо­зно, вклю­ча­ю­чи на­да­н­ня не­об­хі­дно­го озбро­є­н­ня. І ось за­раз ви на­зва­ли ін­шу га­зе­ту Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Це­о­зна­чає, що ні­ме­цьке су­спіль­ство і по­лі­ти­кум де­да­лі біль­ше по­чи­на­ють ро­зу­мі­ти ре­аль­ну за­гро­зу від Ро­сії. При цьо­му ди­со­нан­сом зву­чить по­зи­ція со­ці­ал-де­мо­кра­тів і сьо­го­дні­шній ві- зит Штайн­ма­є­ра в Ро­сію з йо­го за­явою про мир та дру­жбу. Але я ду­маю, що все-та­ки клю­чо­ву роль у ви­зна­че­ні зов­ні­шньо­по­лі­ти­чної ро­лі ві­ді­гра­ва­ти­ме кан­цлер Ан­ге­ла Мер­кель. І я спо­ді­ва­юсь, що та­ка тен­ден­ція у під­сум­ку бу­де для Укра­ї­ни над­зви­чай­но ва­жли­вою і ко­ри­сною.

І тре­ба від­зна­чи­ти, що ба­га­то­мі­ся­чна ро­сій­ська бре­хня по­чи­нає про­сто дра­ту­ва­ти аде­ква­тних лю­дей. Усі пре­кра­сно ро­зу­мі­ють, що від­бу­ва­є­ться, а в Мо­скві про­дов­жу­ють ро­би­ти ви­гляд, що во­ни є єди­ни­ми но­сі­я­ми прав­ди у цьо­му сві­ті. Але оскіль­ки дже­рел ін­фор­ма­ції ба­га­то, то її ана­ліз свід­чить, що Мо­сква про­дов­жує на­ха­бно і ци­ні­чно бре­ха­ти, а це по­чи­нає ви­кли­ка­ти пев­ну від­ра­зу.

На мою дум­ку, по­при со­ці­ал­де­мо­кра­ти­чні по­да­чі і па­си Крем­лю ні­ме­цький по­лі­ти­кум стає біль­ш­аде­ква­тним і це ду­же по­зи­тив­ний мо­мент для зов­ні­шньої по­лі­ти­ки Укра­ї­ни.

Ві­двер­то ка­жу­чи, я ду­же зди­во­ва­ний тим, що чую пі­сля за­яви Пу­ті­на про від­мо­ву Ро­сії від нор­манд­сько­го фор­ма­ту, бо на­справ­ді це пре­кра­сний ко­зир у ру­ках укра­їн­ської ди­пло­ма­тії, і ми по­вин­ні до­ве­сти до ві­до­ма на­ших за­хі­дних пар­тне­рів, що Ро­сія —це: а) не­пе­ре­дба­чу­ва­ний пар­тнер, б) пар­тнер, який від­мов­ля­є­ться від сво­їх зо­бов’язань, ко­ли во­ни йо­му не­по­трі­бні, в) це агре­сив­ний «пар­тнер». І від­по­від­но з та­ким пар­тне­ром мо­жна ли­ше ве­сти спра­ву з по­зи­ції си­ли, як би цьо­го не хо­ті­ли на За­хо­ді. А ко­ли ми по­чи­на­є­мо го­во­ри­ти, що на­шою го­лов­ною ме­тою є по­вер­не­н­ня Ро­сії до мін­сько­го фор­ма­ту, то це озна­чає, що ми про­сто зби­ва­є­мо при­ціл.

За­раз нав­па­ки ду­же слушний мо­мент ще біль­ше згуртувати західну і укра­їн­ську по­зи­ції і ви­сту­па­ти одним фрон­том. Ве­ли­ка про­бле­ма не тіль­ки на­шо­го, а й за­хі­дно­го сві­ту по­ля­гає в то­му, що лю­ди ду­ма­ють про на­сту­пні ви­бо­ри, а не про пер­спе­кти­ву сво­єї кра­ї­ни чи ці­ло­го кон­ти­нен­ту. Я спо­ді­ва­юсь, що по­при все це по­зи­ція силь­них по­лі­ти­ків, до яких у пер­шу чер­гу від­но­си­ться Мер­кель, бу­де по­си­лю­ва­тись і це озна­ча­ти­ме, що у нас є пер­спе­кти­ва.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.