#RIO-2016: но­ва істо­рія

Хто і в яких ви­дах спор­ту здо­був пер­ше «зо­ло­то» для сво­їх кра­їн на Олім­пі­а­ді

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Олім­пі­а­да в Ріо про­дов­жує за­хо­плю­ва­ти со­тні міль­йо­нів лю­дей з усьо­го сві­ту. Пе­ре­дов­сім — но­ви­ми сен­са­цій­ни­ми до­ся­гне­н­ня спортс­ме­нів, ча­сти­на з яких впер­ше ви­пи­ше істо­рію пе­ре­мог на Іграх для сво­їх кра­їн. Так, острів­на ре­спу­блі­ка Фі­джі ого­ло­си­ла за­галь­но­дер­жав­не свя­то пі­сля пер­шої в істо­рії олім­пій­ської ме­да­лі. Збір­на кра­ї­ни пе­ре­мо­гла у фі­на­лі ре­гбі про­ти Ве­ли­ко­бри­та­нії. На­се­ле­н­ня не­ве­ли­кої кра­ї­ни пі­сля пе­ре­мо­ги збір­ної ма­со­во ви­йшло на ву­ли­ці для тан­ців та свя­тко­вих фе­єр­вер­ків. Як по­ві­дом­ляє аген­ція AFP, прем’єр-міністр ти­хо­оке­ан­ської кра­ї­ни Во­рен­ге Мба­ї­ні­ма­ра­ма, який від­ві­дав фі­наль­ний матч у бра­зиль­сько­му Ріо-де-Жа­ней­ро, при­зна­чив на­ціо­наль­не свя­то на 22 сер­пня — на­сту­пний день пі­сля по­вер­не­н­ня ко­ман­ди до­до­му. «Ні­ко­ли дух Фі­джі не ся­гав та­ких ви­сот, як сьо­го­дні. Ні­ко­ли ми не бу­ли ве­ли­чні­ши­ми як на­ція», — за­явив він у спе­ці­аль­но­му звер­нен­ні до на­ро­ду. На­га­да­є­мо, що на­се­ле­н­ня Фі­джі ста­но­вить ли­ше 980 ти­сяч лю­дей. Біль­шість лю­дей — пе­ре­ва­жно фа­на­ти ре­гбі.

■ 25-рі­чна дзю­до­їс­тка з са­мо­про­го­ло­ше­ної дер­жа­ви Ко­со­во Май­лін­да Кель­мен­ді (ка­те­го­рія до 52 кг) пе­ре­мо­гла іта­лій­ську су­пер­ни­цю Одет­те Джуф­фрі­да та ви­гра­ла зо­ло­ту ме­даль. Це пер­ше олім­пій­ське зо­ло­то дер­жа­ви, яку Укра­ї­на офі­цій­но не ви­зна­ла не­за­ле­жною. Ці­ка­во, що Ко­со­во ста­ло пов­но­прав­ним чле­ном МОК у 2014 ро­ці й упер­ше бе­ре участь в Олім­пі­а­ді. Дру­ге мі­сце по­сі­ли ро­сі­ян­ка На­та­лія Ку­зю­ті­на й Мі­са­то На­ка­му­ра з Япо­нії. Ні­хто з цих спортс­ме­нок не ста­вав ра­ні­ше при­зе­ром олім­пі­ад.

■ Ще одна спортс­мен­ка-те­ні­сис­тка Мо­ні­ка Пу­їг та­кож від­кри­ла істо­рії олім­пій­сько­го «зо­ло­та» для сво­єї кра­ї­ни Пу­ер­то- Ри­ко. Спортс­мен­ка, що за­ймає 34-е мі­сце в сві­то­во­му рей­тин­гу, сен­са­цій­но за­во­ю­ва­ла зо­ло­ту ме­даль в жі­но­чо­му оди­но­чно­му роз­ря­ді на Олім­пій­ських іграх 2016 в Ріо-де­Жа­ней­ро. У фі­на­лі Пу­їг про­ти­сто­я­ла дру­га ра­ке­тка сві­ту, нім­ке­ня Ан­ге­лік Кер­бер.

■ Не мен­шви­до­ви­щною та пам’ятною ста­ла пе­ре­мо­га плав­ця з Сін­га­пу­ру Джо­зе­фа Ску­лін­га (на фото), який за­во­ю­вав пер­шу зо­ло­ту ме­даль в істо­рії кра­ї­ни на Олім­пій­ських іграх в Ріо на ди­стан­ції 100 ме­трів ба­тер­фля­єм. У фі­на­лі Ску­лінг по­ка­зав ре­зуль­тат 50,39 се­кун­ди, вста­но­вив­ши но­вий олім­пій­ський ре­корд. Ці­ка­во, що дру­ге мі­сце впер­ше за істо­рію Ігор роз­ді­ли­ли від­ра­зу три спортс­ме­на: за 51,14 се­кун­ди ди­стан­цію по­до­ла­ли ба­га­то­ра­зо­вий олім­пій­ський чем­піон Майкл Фелпс з США, Чад ле Кло з Пів­ден­ної Афри­ки і Ла­сло Чех з Угор­щи­ни.

■ Пи­шу­чи про істо­ри­чні пе­ре­мо­ги на Олім­пі­а­ді не­ве­ли­ких чи мо­ло­дих кра­ї­ни не мо­жна не зга­да­ти про сен­са­цій­не «зо­ло­то» збір­ної бі­жен­ців. Спор­тсмен з Ку­вей­ту 49-рі­чний Фе­ха­ід Аль Ди­ха­ні став пер­шим в істо­рії Олім­пі­а­ди чем­піо­ном, який офі­цій­но не пред­став­ляє жо­дну кра­ї­ну. Він ви­сту­пає під пра­по­ром Між­на­ро­дно­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту (МОК).

■ На­га­да­є­мо, що XXXI лі­тні Олім­пій­ські ігри, що від­бу­ва­ю­ться з 5 по 21 сер­пня 2016 ро­ку в Рі­о­де-Жа­ней­ро (Бра­зи­лія), ста­ли пер­ши­ми Ігра­ми в істо­рії, які при­ймає Пів­ден­на Аме­ри­ка.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.