«Сві­тли­ни, які про­бу­джу­ють со­вість»

Фо­то­ви­став­ка «День»-2015 за­вер­ши­ла свій «тур» ре­гіо­на­ми. У роз­па­лі — при­йом ро­біт на ХVIII Мі­жна­ро­дний фо­то­кон­курс!

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

«Вва­жаю, що мор­шин­цям і всім, хто го­стю­вав у Мор­ши­ні впро­довж ли­пня — сер­пня, ду­же по­ща­сти­ло. Наш ку­рорт у трен­ді міст, які від­ві­да­ла фо­то­ви­став­ка «Дня». Фо­то­гра­фія — це най­про­сті­ший не­нав’язли­вий спо­сіб по­ба­чи­ти, сприйня­ти й від­чу­ти емо­ції мо­мен­ту, який вло­вив ав­тор. А фото на­справ­ді ду­же гли­бо­кі, вра­зли­ві та чут­тє­ві.

■ Хо­чу за­зна­чи­ти, що вда­ло ви­бра­но час ви­став­ки, адже влі­тку на ку­рор­ті ду­же ба­га­то від­по­чи­валь­ни­ків, а та­ка по­дія для го­стей на­шо­го мі­ста уні­каль­на. Са­ма ба­чи­ла, як ке­рів­ник гру­пи про­во­див ді­тей ви­став­кою, зу­пи­ня­ю­чись бі­ля ко­жно­го фото і по­ясню­ю­чи зміст. А для від­по­чи­валь­ни­ків зза кор­до­ну май­же обов’яз­ком бу­ло її від­ві­да­ти.

■ Як на мене, та­кі за­хо­ди зна­чно під­ви­щу­ють імідж ку­рор­ту, і йо­го по­чи­на­ють спри­йма­ти та­кож як і куль­тур­ний центр, де мо­жна по­єд­на­ти оздо­ров­ле­н­ня, від­по­чи­нок і вта­му­ва­ти «куль­тур­ну спра­гу». От ку­рор­ти на За­хо­ді актив­но це пра­кти­ку­ють — ба­га­то куль­тур­них і ми­сте­цьких за­хо­дів від­бу­ва­ю­ться са­ме у них, адже лю­ди по­тре­бу­ють емо­цій­но­го за­до­во­ле­н­ня. Ду­же хо­чу, щоб ця ви­став­ка ста­ла лег­ким стар­том для роз­ви­тку куль­тур­но­го жи­т­тя в Мор­ши­ні», — ді­ли­ться з «Днем» на­чаль­ник від­ді­лу ре­а­лі­за­ції пу­ті­вок і мар­ке­тин­гу ДП «СКК «Мор­шин­ку­рорт» ЗАТ «Укр­про­фо­здор­ров­ни­ця», го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Асо­ці­а­ція роз­ви­тку і про­мо­ції Мор­ши­на» Мар’яна МАГАС. На­га­да­є­мо, Мор­шин став остан­нім пун­ктом «по­до­ро­жі» най­кра­щих сві­тлин — пе­ре­мож­ців Між­на­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су «День»2015. Фо­то­ви­став­ка тут за­вер­ши­ла­ся 14 сер­пня.

■ За­га­лом цикл ці­єї ви­став­ки охо­пив ві­сім міст — Ки­їв, Ми­ко­ла­їв, Хар­ків, Дні­про, Оде­са, Луцьк, Львів, Мор­шин. Во­на про­їха­ла 3 755 кі­ло­ме­трів, щоб «пульс жи­т­тя» кра­ї­ни від­чу­ли де­ся­тки ти­сяч лю­дей. На на­ші фо­то­ви­став­ки при­хо­ди­ли гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни та іно­зем­ці, де­хто їхав на ви­став­ку спе­ці­аль­но з ін­ших міст, як-от в Оде­су — зі Льво­ва та Ки­є­ва. У Дні­прі від­ві­ду­ва­чі екс­по­зи­ції впі­зна­ва­ли на сві­тли­нах сво­їх зна­йо­мих, а в Хар­ко­ві «зна­йшли­ся»... ге­рої сві­тли­ни Оле­га Ба­тра­ка «По­чу­т­тя». Ни­ми ви­яви­ли­ся 13-рі­чна Алі­на Ми­ще­ри­ко­ва та її улю­бле ний со ба ка рід кіс ної в Укра ї ні япон­ської по­ро­ди то­са-ін Кі­чі­ро. Ви­яв­ля­є­ться, їх «спі­ймав» фо­то­граф на ви­став­ці тва­рин у Ки­є­ві. На­ша но­ва зна­йо­ма отри­ма­ла не тіль­ки за­ряд по­зи­ти­ву на фо­то­ви­став­ці, а й книж­ку від го­лов но го ре дак то ра з Бі б ліо те - ки «Дня».

■ Ви­да­є­ться, що вра­же­н­ня від­ві­ду­ва­чів від фо­то­ро­біт не бу­ли по­вер­хо­ви­ми. «Фо­то­ви­став­ка «Дня» до­по­мо­же змі­цни­ти ві­ру в укра­їн­ську пе­ре­мо­гу й ста­ти ще силь­ні­ши­ми», — го­во­ри­ли

У се­ми мі­стах із во­сьми, які від­ві­да­ла Фо­то­ви­став­ка «День»-2015, лі­де­ром гля­да­цьких сим­па­тій став зні­мок Ан­ни Ча­па­ли «Та­то іде на вій­ну»

нам у Ми­ко­ла­є­ві. «Та­ких акту­аль­них фото з та­ким укра­їн­ським змі­стом ми ще не ба­чи­ли», — за­пев­ня­ли ко­ман­ду «Дня» в хар­ків­сько­му «Єр­мі­ло­вЦен­трі». «Ця ви­став­ка — одна з най­ві­дві­ду­ва­ні­ших за три ро­ки ро­бо­ти га­ле­реї», — під­су­мо­ву­ва­ли в дні­пров­сько­му «Ар­тСві­ті». «Від­чу­т­тя єди­ної кра­ї­ни», «стан ду­ші на­ції», «ви­став­ка, яка про­бу­джує со­вість» — це вже ре­зю­ме оде­си­тів, лу­чан та львів’ян. Щи­рі усмі­шки та сльо­зи по­стій­но су­про­во­джу­ва­ли сві­тли­ни «Дня» в ре­гіо­нах.

■ А ще ма­лень­кий, але при­кме­тний мо­мент, що по­вто­рю­є­ться вже не пер­ший рік. В усіх мі­стах най­біль­ше гля­да­цьких сим­па­тій отри­му­ють ті ж са­мі знім­ки. Так, жи­те­лі та го­сті Мор­ши­на най­кра­щим на­зва­ли зні­мок Ан­ни Ча­па­ли «Та­то їде на вій­ну», дру­ге мі­сце від­да­ли ро­бо­ті «Са­шко» Оле­ни Шунь­кі­ної, тре­тє — у сві­тли­ни «Ба­тько і си­ни» Ар­те­ма Слі­па­чу­ка. Так са­мо фо­то­гра­фія «Та­то їде на вій­ну» най­біль­ше спо­до­ба­ла­ся від­ві­ду­ва­чам у Ки­є­ві, Ми­ко­ла­є­ві, Оде­сі, Лу­цьку та Льво­ві, а в Хар­ко­ві во­на по­сі­ла дру­ге мі­сце. Та­кож ба­га­то сим­па­тій отри­ма­ли «Ні­жність» Іва­на Бо­г­да­на, на яко­му кре­ме­зний вій­сько­вий при­ти­скає кри­хі­тне цу­це­ня; «Са­шко» Оле­ни Шунь­кі­ної, де зо­бра­же­но хло­пчи­ка-пе­ре­се­лен­ця в ста­ро­му бу­дин­ку, та «Ре­аль­ний апо­ка­лі­псис» Сер­гія Гу­да­ка, де за­фі­ксо­ва­но ле­лек на спа­ле­но­му по­лі. Хто ка­зав, що у нас ве­ли­кі мен­таль­ні від­мін­но­сті в ре­гіо­нах?

■ Ва­жли­во до­да­ти, що про­ве­де­н­ня фо­то­ви­ста­вок озна­ме­ну­ва­ло­ся й кіль­ко­ма «гу­ма­ні­тар­ни­ми ре­кор­да­ми», які по­ча­ли­ся з Дні­пра. За спри­я­н­ня мі­сько­го го­ло­ви під­при­єм­ці мі­ста за­ку­пи­ли ком­пле­кти кни­жок з Бібліотеки «Дня» для всіх шкіл мі­ста (а їх 161)! Еста­фе­ту гі­дно під­хо­пи­ла Оде­са, та й в ін­ших ре­гіо­нах від­по­від­аль­на вла­да та бізнес зро­би­ли ін­те­ле­кту­аль­ні по­да­рун­ки для мі­сце­вих бі­бліо­тек і шкіл та ви­шів, по­пов­нив­ши їх за­га­лом по­над ти­ся­чею при­мір­ни­ків клю­чо­вих для ро­зу­мі­н­ня на­шої істо­рії та сьо­го­де­н­ня ви­дань.

■ Ни­ні ж — етап актив­но­го при­йо­му ро­біт на XVIII Мі­жна­ро­дний фо­то­кон­курс га­зе­ти «День». На­га­да­є­мо, то­рік орі­єн­тов­но 200 уча­сни­ків на­ді­сла­ли на роз­гляд жу­рі по­над 3000 фото. І вре­шті 78 фо­то­гра­фів бу­ло на­го­ро­дже­но без­пре­це­ден­тним при­зо­вим фон­дом! Че­ка­є­мо най­кра­щі сві­тли­ни від про­фе­сіо­на­лів і ама­то­рів, які роз­кри­ють, чим жи­ла й жи­ве на­ша кра­ї­на 2016 ро­ку. Но­мі­на­ції кон­кур­су: «Укра­їн­ський світ», «По­лі­ти­ка», «Фото з істо­рі­єю», «Світ очи­ма ді­тей» (до 18 ро­ків). Усі по­дро­би­ці шу­кай­те за лін­ком — http://day.kyiv.ua/uk/content/hviimizhnarodnyy-fotokonkurs-gazety-den

Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

ФОТО АН­НИ ЧА­ПА­ЛИ

«ТА­ТО ІДЕ НА ВІЙ­НУ»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.