Ре­фат ЧУБАРОВ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (ua.interfax.com.ua)

на­ро­дний де­пу­тат:

Ми за­раз обго­во­рю­є­мо з адво­ка­та­ми, ін­ши­ми гро­мад­ськи­ми ді­я­ча­ми мо­жли­вість ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го ко­мі­те­ту, який скон­цен­тру­вав би у сво­їй ді­яль­но­сті всі про­це­си, що від­бу­ва­ю­ться в Кри­му у сфе­рі прав лю­ди­ни. Мі­жна­ро­дний пра­во­за­хи­сний ко­мі­тет, який зна­хо­див би під­трим­ку се­ред по­лі­ти­ків, у пра­во­за­хи­сних між­на­ро­дних ор­га­ні­за­ці­ях, під­трим­ку в за­без­пе­чен­ні прав лю­ди­ни в Кри­му, у ви­рі­шен­ні пи­та­н­ня без­пе­ки лю­дей, які там про­жи­ва­ють

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.