По­да­ру­нок від «ВВ»

Den (Ukrainian) - - День України -

До 25-ї рі­чни­ці Не­за­ле­жно­сті по­пу­ляр­ний рок-гурт за­пи­сав но­ву пі­сню «Укра­ї­на»

Ця пі­сня — про на­шу кра­ї­ну, про ко­жно­го з нас, про на­ші від­чу­т­тя і спо­ді­ва­н­ня. Во­на на­ро­джу­ва­ла­ся дов­го і не­про­сто. Я на­ма­гав­ся укла­сти у неї вла­сні пе­ре­жи­ва­н­ня та очі­ку­ва­н­ня. Але жи­т­тя в Укра­ї­ні ви­рує за­над­то гли­бо­ко і швид­ко. Усі сту­дій­ні ау­діо­вер­сії не всти­га­ли за цим ви­ром...

Фрон­то­вий тур гур­ту ВВ із ви­сту­па­ми в Ав­ді­їів­ці, Мар’їн­ці та Ко­стян­ти­нів­ці ще біль­ше змі­нив моє сприйня­т­тя сві­ту. Там я по­ба­чив укра­їн­ських ге­ро­їв.

Я мрію, що­би моє сприйня­т­тя рі­дної кра­ї­ни від­чув сер­цем ко­жен із вас. Щоб сві­тла й ге­ро­ї­чна Укра­ї­на по­ста­ла пе­ред усі­ма на­ми. Адже Укра­ї­на — це ти, що ми і вкла­да­є­мо в го­лов­ний ме­седж у на­зві ре­лі­зу « U- KRAINA » , на­пи­сав Олег СКРИПКА на сто­рін­ці « ВВ » у Facebook.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.