Най­ви­щі ба­ли – у Ки­є­ві та Льво­ві

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

2016 ро­ку ре­зуль­та­ти ЗНО про­де­мон­стру­ва­ли за­ле­жність рів­ня знань ви­пу­скни­ків від со­ці­аль­но-еко­но­мі­чно­го ста­но­ви­ща

Усьо­го в зов­ні­шньо­му не­за­ле­жно­му оці­ню­ван­ні цьо­го ро­ку взя­ли участь по­над 250 ти­сяч ви­пу­скни­ків. За да­ни­ми Укра­їн­сько­го цен­тру оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти, Ки­їв, Львів, Дні­про, Хар­ків, Оде­са — мі­ста, де якість укра­їн­ської осві­ти най­кра­ща. Се­ред ре­гіо­нів- ау­тсай­де­рів — Кі­ро­во­град­ська, За­кар­пат­ська, Чер­ні­гів­ська обла­сті.

«За­галь­на тен­ден­ція про­ве­де­н­ня ЗНО цьо­го ро­ку — кіль­кість уча­сни­ків змен­ши­ла­ся, і екс­пер­ти на­зи­ва­ють при- чи­ною цьо­го де­мо­гра­фі­чні змі­ни. Бу­ли скла­дно­щі у про­ве­ден­ні ЗНО, але на ви­пу­скни­ках во­ни не по­зна­чи­ли­ся. 2016 ро­ку зро­сла кіль­кість тих, хто скла­дав те­сти з ан­глій­ської, але сут­тє­во змен­ши­ла­ся кіль­кість тих, хто оби­рає ма­те­ма­ти­чно- при­ро­дни­чі пре­дме­ти, осо­бли­во фі­зи­ку. Те­сту­ва­н­ня по­ка­за­ло, що осві­тні лі­де­ри- ре­гіо­ни не змі­ню­ю­ться, і це озна­ка то­го, що ре­гіо­наль­ні си­сте­ми — ду­же ста­біль­ні утво­ре­н­ня » , — по­ві­до­мив ди­ре­ктор УЦОЯО Ва­дим КАРАНДІЙ.

«Кри­ста­лів»-дво­хсот­баль­ни­ків, які отри­ма­ли най­ви­щий ре­зуль­тат із трьох те­стів, 2016 ро­ку всьо­го двоє. За­га­лом абі­ту­рі­єн­тів, ко­трі отри­ма­ли 200 ба­лів як мі­ні­мум за одну сер­ти­фі­ка­цій­ну ро­бо­ту, — 258.

Як за­зна­ча­ють в УЦОЯО, се­ред не­га­тив­них осві­тніх тен­ден­цій — зна­чний роз­рив між рів­нем знань ви­пу­скни­ків мі­ських і сіль­ських за­кла­дів. При цьо­му, най­мен­ший роз­рив — у Льво­ві та Львів­ській обла­сті. У се­лах ви­со­кі по­ка­зни­ки в се­ре­дньо­му де­мон­стру­ють до 10% абі­ту­рі­єн­тів, у мі­стах — до 30%, при цьо­му, пра­кти­чно з усіх пре­дме­тів. Львів взяв пер­шість Укра­ї­ни за рів­нем знань ви­пу­скни­ків із хі­мії. Та­кож кра­щі ре­зуль­та­ти по­ка­зу­ють ви­пу­скни­ки та­ких ти­пів на­вчаль­них за­кла­дів, як гім­на­зії, лі­цеї, ко­ле­гі­у­ми та спе­ці­а­лі­зо­ва­ні шко­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.