У пер­шу чер­гу – еле­ктрон­ний кви­ток

Но­вий за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Дні­пра Яні­ка Ме­ри­ло обі­цяє актив­ну ро­бо­ту в ме­рії над впро­ва­дже­н­ням но­ва­цій

Den (Ukrainian) - - День України -

Мі­ський го­ло­ва Бо­рис Фі­ла­тов ми­ну­ло­го ти­жня по­ві­до­мив про те, що ві­до­мий фа­хі­вець з IT-те­хно­ло­гій на йо­го за­про­ше­н­ня пе­ре­їжджає до мі­ста на Дні­прі. «Моя ме­та — про­зо­рість, ефе­ктив­ність і до­сту­пність вла­ди. Ми біль­ше ана­лі­зу­ва­ти­ме­мо, щоб зро­зу­мі­ти, які ін­стру­мен­ти по­трі­бні. У Дні­прі є актив­ність, є драйв — мі­ська вла­да по­стій­но хо­че ро­би­ти щось по­зи­тив­не. До то­го ж на IТ-но­ва­ції тут є бю­джет, що до­зво­ляє ре­а­лі­зо­ву­ва­ти де­які про­е­кти», — ска­за­ла Яні­ка Ме­ри­ло. У ме­рії во­на за­йма­ти­ме­ться еле­ктрон­ним управ­лі­н­ням, по­слу­га­ми, еле­ктрон­ни­ми тор­га­ми, а та­кож Цен­тра­ми на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них по­слуг ( ЦНАП). « Це ті на­прям­ки, яки­ми я за­йма­ла­ся ра­ні­ше » , — за­зна­чи­ла во­на. Крім то­го, до сфе­ри її від­по­від­аль­но­сті вхо­ди­ти­ме на­ла­го­дже­н­ня вза­є­мо­дії з фі­нан­со­ви­ми до­но­ра­ми й пар­тне­ра­ми. У цьо­му пи­тан­ні мі­ська ра­да має на­мір об’ єд­на­ти зу­си­л­ля з обл­держ­адмі­ні­стра­ці­єю, де та­кож впро­ва­джу­ють еле­ктрон­ні по­слу­ги, го­во­рить ви­ко­ну­вач обов’яз­ків за­сту­пни­ка ме­ра.

Ві­дзві­ту­ва­ти про пер­ші зру­ше­н­ня у ре­фор­мах Яні­ка Ме­ри­ло обі­цяє вже че­рез кіль­ка ти­жнів. За її сло­ва­ми, на­йо­чі­ку­ва­ні­шою ре­фор­мою має ста­ти впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го кви­тка в гро­мад­сько­му транс­пор­ті. Це но­во­вве­де­н­ня до­зво­лить від­сте­жу­ва­ти ста­ти­сти­ку ви­ко­ри­ста­н­ня транс­пор­ту. «Та­кий еле­ктрон­ний кви­ток у Ба­ту­мі за­оща­див 60% ко­штів мі­сце­во­го бю­дже­ту, а в Лон­до­ні при­бли­зно 10%. От­же, це мо­же істо­тно впли­ну­ти на бю­джет Дні­пра», — за­ува­жи­ла за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви.

Ві­це-мер від­зна­чи­ла, що за остан­ні пів­ро­ку спів­пра­ці з ко­ман­дою Бо­ри­са Фі­ла­то­ва в Дні­прі вда­ло­ся ство­ри­ти ба­га­то су­ча­сних еле­ктрон­них но­во­вве­день, і де­які з них ре­а­лі­зо­ву­ва­ли­ся в Укра­ї­ні впер­ше. Се­ред про­е­ктів, які вже ді­ють, — еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг, еле­ктрон­ні пе­ти­ції, про­гра­ма «Від­кри­тий бю­джет», ін­те­р­актив­на кар­та ана­лі­зу ста­ну до­ріг Navizor. Во­на та­кож до­да­ла, що вва­жа­ти­ме спра­ву за­вер­ше­ною, ко­ли по­над 90% жи­те­лів мі­ста по­чнуть ко­ри­сту­ва­ти­ся еле­ктрон­ни­ми по­слу­га­ми.

Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.