«Ми ви­ба­ча­є­мо­ся пе­ред пу­блі­кою»

Ке­рів­ни­цтво Па­ла­цу «Укра­ї­на» ска­су­ва­ло кон­церт Віл­лі То­ка­рє­ва

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Ін­фор­ма­ція про соль­ний кон­церт у Ки­є­ві, за­пла­но­ва­ний на 22 ли­сто­па­да, « зір­ки » ро­сій­сько­го шан­со­ну Віл­лі То­ка­рє­ва, який жи­ве у США, під­три­мує за­гар­бни­цьку по­лі­ти­ку Крем­ля і кіль­ка раз ви­сту­пав у оку­по­ва­но­му Ро­сі­єю Кри­му, ви­кли­ка­ла обу­ре­н­ня в со­цме­ре­жах.

«День» по­про­сив про­ко­мен­ту­ва­ти си­ту­а­цію ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра Па­ла­цу «Укра­ї­на» Ро­ма­на НЕДЗЕЛЬСЬКОГО:

— Кон­церт ска­со­ва­но, і ми ви­ба­ча­є­мо­ся пе­ред пу­блі­кою. На­га­даю, ор­га­ні­за­то­ром соль­но­го кон­цер­ту в Ки­є­ві був Дми­тро Гор­дон, го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти «Буль­вар Гор­до­на», а не наш Па­лац. Річ у тім, що прі­зви­ща В. То­ка­рє­ва в «Спи­сках Мін­куль­ту» не­має, а то­му, ко­ли при­йшла за­яв­ка, ми да­ли зго­ду на кон­церт. Пі­сля то­го, як в Ін­тер­не­ті по­ча­ли пи­са­ти про ан­ти­укра­їн­ські по­гля­ди спів­а­ка, ми ро­зі­бра­ли­ся з цим пи­та­н­ням... На­га­даю, адмі­ні­стра­ція Па­ла­цу пе­ред по­го­дже­н­ням із за­мов­ни­ком за­хо­ду, в яко­му бе­руть участь ар­ти­сти, твор­ча ді- яль­ність яких ви­кли­кає за­пи­та­н­ня, ви­ко­ри­сто­вує «Пе­ре­лік ді­я­чів куль­ту­ри, дії яких ство­рю­ють за­гро­зу на­ціо­наль­ній без­пе­ці Укра­ї­ни». Цей пе­ре­лік бу­ло за­твер­дже­но Мі­ні­стер­ством куль­ту­ри Укра­ї­ни (ка­ден­ція мі­ні­стра куль­ту­ри — Ки­ри­лен­ка В’яче­сла­ва) на під­ста­ві звер­нень Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни Укра­ї­ни, Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни і На­ціо­наль­ної ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня та ра­діо­мов­ле­н­ня. У за­твер­дже­но­му спи­ску не­ба­жа­них осіб на те­ри­то­рії Укра­ї­ни гро­ма­дя­ни­на США Віл­лі То­ка­рє­ва не бу­ло за­зна­че­но. Але з огля­ду на те, що в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі з’яви­ла­ся пе­ре­ві­ре­на ін­фор­ма­ція, що в кві­тні 2015 ро­ку Віл­лі То­ка­рєв брав участь у фе­сти­ва­лі на те­ри­то­рії тим­ча­со­во оку­по­ва­но­го пів­остро­ва Крим, по­ві­дом­ля­є­мо, що ро­бо­ту з ор­га­ні­за­то­ром цьо­го кон­цер­ту при­пи­не­но, а сам за­хід ска­со­ва­но. Ми вдя­чні за актив­ність не­бай­ду­жих спів­гро­ма­дян у со­ці­аль­но-куль­тур­но­му жит­ті кра­ї­ни, які опе­ра­тив­но від­ре­а­гу­ва­ли на мо­жли­вий ви­ступ не­ба­жа­но­го ар­ти­ста на те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.