На знак пам’яті про за­ги­блих

В Ужго­ро­ді по­чав­ся ве­те­ран­ський ве­ло­про­біг

Den (Ukrainian) - - День України -

Увів­то­рок, 16 сер­пня, бі­ля пам’ятни­ка Т. Шев­чен­ку в Ужго­ро­ді зі­бра­ли­ся ве­те­ра­ни вій­ни в Аф­га­ні­ста­ні та Ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції, що­би уро­чи­сто роз­по­ча­ти ве­ло­про­біг, при­уро­че­ний до Дня Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни.

Уча­сни­кам ма­ра­фо­ну до­ве­де­ться по­до­ла­ти мар­шрут від Ужго­ро­да до Му­ка­че­ва і че­рез Ве­ре­цький пе­ре­вал до Стрия та Льво­ва, а да­лі — че­рез Бро­ди і Ду­бно до Рів­но­го, по­тім — че­рез Но­во­град-Во­лин­ський — до Жи­то­ми­ра. За­вер­ши­ться ве­ло­про­біг 24 сер­пня в Ки­є­ві бі­ля Ме­мо­рі­аль­но­го ком­пле­ксу пам’яті во­ї­нів Укра­ї­ни, по­ле­глих в Аф­га­ні­ста­ні, де ве­те­ра­ни по­кла­дуть кві­ти до пам’ ятни­ків та місць по­хо­вань за­ги­блих у бо­йо­вих ді­ях, зу­стрі­ну­ться з ро­ди­на­ми за­ги­блих во­ї­нів та ве­те­ра­на­ми вій­ни.

Ме­тою ве­ло­про­бі­гу є по­пу­ля­ри­за­ція ідей па­трі­о­ти­зму, по­ша­ни до ве­те­ра­нів вій­ни та уча­сни­ків АТО, вша­ну­ва­н­ня пам’ яті уча­сни­ків Ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції, які за­ги­ну­ли, за­хи­ща­ю­чи не­за­ле­жність Ба­тьків­щи­ни, про­па­гу­ва­н­ня здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя.

Пер­шу свою зу­пин­ку уча­сни­ки ве­ло­за­їзду зро­би­ли в Ужго­ро­ді бі­ля не­що­дав­но вста­нов­ле­но­го на честь во­ї­нів- ужго­род­ців, ко­трі за­ги­ну­ли на схо­ді Укра­ї­ни, ме­мо­рі­аль­но­го пам’ятно­го зна­ка на пло­щі ма­йо­ра Ві­та­лія По­сто­ла­кі.

Окса­на ДУДАШ, Ужго­род

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.