Бай­ден за­кли­кав обра­ти «аме­ри­кан­ську Мер­кель»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ві­це-пре­зи­дент США Джо­зеф Бай­ден на­звав за­гро­зою для кра­ї­ни кан­ди­да­та від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії мі­льяр­де­ра До­наль­да Трам­па, який хва­лив Сад­да­ма Ху­сей­на. «За всю істо­рію США жо­ден із кан­ди­да­тів у пре­зи­ден­ти від обох пар­тій не був менш обі­зна­ний і менш під­го­тов­ле­ний до ви­рі­ше­н­ня пи­тань на­шої на­ціо­наль­ної без­пе­ки, ніж До­нальд Трамп. І мене аб­со­лю­тно вра­жає те, що він, зда­є­ться, і не хо­че цьо­го зро­зу­мі­ти. Ідеї Трам­па не лише гли­бо­ко хи­бні, во­ни ду­же не­без­пе­чні і ду­же ан­ти­а­ме­ри­кан­ські», — ска­зав він під час пе­ред­ви­бор­чо­го мі­тин­гу на під­трим­ку кан­ди­да­та від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії Гіл­ла­рі Клін­тон у Скрен­то­ні, штат Пен­сіль­ва­нія. «Ми — Аме­ри­ка, і ні­хто не мо­же зрів­ня­ти­ся з на­ми. Ра­зом обе­рі­мо Гіл­ла­рі Клін­тон на­сту­пним пре­зи­ден­том», — за­явив Бай­ден. Тим ча­сом Трамп на одно­му з мі­тин­гів за­явив, що під­йом «ІДІЛ» є пря­мим ре­зуль­та­том по­лі­ти­чних рі­шень, ухва­ле­них пре­зи­ден­том Оба­мою та держ­се­кре­та­рем Клін­тон. Він та­кож роз­кри­ти­ку­вав ні­ме­цько­го кан­цле­ра Ан­ге­лу Мер­кель за її по­лі­ти­ку від­кри­тих две­рей для бі­жен­ців і на­го­ло­сив, що Клін­тон — це «аме­ри­кан­ська Мер­кель».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.