Обов’яз­ко­вий кри­те­рій – до­свід у вій­ні

Від­те­пер офі­цер­ські по­са­ди у ді­яль­но­сті вій­сько­вих ко­мі­са­рі­а­тів ком­пле­кту­ва­ти­муть ви­клю­чно з чи­сла уча­сни­ків АТО

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

До та­ко­го рі­ше­н­ня на­ре­шті ді­йшло ке­рів­ни­цтво ЗСУ пі­сля кри­ти­чних за­ува­жень до ро­бо­ти військ­ко­ма­тів у 2014—2015 рр. Про це 16 сер­пня під час бри­фін­гу у прес- цен­трі МОУ по­ві­до­мив т. в. о. на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го управ­лі­н­ня пер­со­на­лу — за­сту­пни­ка на­чаль­ни­ка Ген­шта­бу Зброй­них Сил ге­не­рал-май- ор Во­ло­ди­мир Та­ла­лай. Він за­ува­жив, що офі­це­ри, які не ма­ють бо­йо­во­го до­сві­ду, але ба­жа­ють про­хо­ди­ти слу­жбу у вій­сько­вих ко­мі­са­рі­а­тах, мо­жуть при­зна­ча­ти­ся на та­кі по­са­ди, але лише пі­сля про­хо­дже­н­ня вій­сько­вої слу­жби в бо­йо­вих бри­га­дах тер­мі­ном не мен­ше 6 мі­ся­ців. « Пе­ред від­прав­кою в ра­йон про­ве­де­н­ня АТО та­кі офі­це­ри, як і всі ін­ші вій­сько­во­слу­жбов­ці, ма­ють прой­ти в обов’яз­ко­во­му по­ряд­ку пів­то­ра­мі­ся­чну під­го­тов­ку», — ска­зав Та­ла­лай. Окрім то­го, як по­ві­до­мив т. в. о. на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го управ­лі­н­ня пер­со­на­лу, чер­го­вий осін­ній при­зов на стро­ко­ву слу­жбу до ЗСУ за­пла­но­ва­ний на жов­тень — ли­сто­пад цьо­го ро­ку.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.