«Укра­ї­но, ти для мене ди­во!»

Під та­кою на­звою 18 сер­пня у Льво­ві від­кри­є­ться ви­став­ка Ва­си­ля Пи­лип’юка

Den (Ukrainian) - - Культура - На­та­ля ГУМНИЦЬКА

Цей вер­ні­саж, при­свя­че­ний до 25- річ­чя від­нов­ле­н­ня дер­жав­но­сті Укра­ї­ни, від­кри­є­ться у На­ціо­наль­но­му му­зеї іме­ні Ан­дрея Ше­пти­цько­го. На ньо­му свої фо­то­ми­сте­цькі ро­бо­ти пред­ста­вить Ва­силь Пи­лип’ юк, ла­у­ре­ат Шев­чен­ків­ської пре­мії, за­слу­же­ний ді­яч ми­стецтв Укра­ї­ни, ху­до­жник AFIAP. Про­тя­гом двох ти­жнів львів’яни і го­сті мі­ста впер­ше по­ба­чать по­над со­тню ви­со­ко­ху­до­жніх фо­то­по­ло­тен май­стра, які екс­по­ну­ва­ти­му­ться у п’яти за­лах му­зею.

Він став ав­то­ри­те­том у га­лу­зі ми­сте­цької фо­то­гра­фії, ство­рив га­ле­рею фо­то­ми­стецтв «Сві­тло і Тінь», пре­зи­ден­том одно­ймен­но­го ви­дав­ни­чо­го під­при­єм­ства, від­крив пер­шу в Укра­ї­ні спе­ці­аль­ність з ху­до­жньої фо­то­гра­фії у Львів­ській на­ціо­наль­ній ака­де­мії ми­стецтв і очо­лив ка­фе­дру фо­то­ми­сте­цтва у Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті куль­ту­ри і ми­стецтв.

Без­пре­це­ден­тний до­ро­бок на ни­ві укра­їн­ської куль­ту­ри — без ма­ло­го сто то­мів (!) ви­со­ко­ми­сте­цьких аль­бо­мів, які вра­жа­ють не лише сво­єю гар­мо­ній­ною кра­сою, а й гли­бо­ким істо­рі­о­соф­ським осми­сле­н­ням як на­шої дав­ни­ни, так і су­ча­сної істо­рії. Він здій­снив по­ту­жний куль­тур­ний зріз бу­т­тя укра­їн­сько­го на­ро­ду, зокре­ма пе­рі­о­ду роз­бу­до­ви від­ро­дже­ної Укра­ї­ни. На об’єд­нав­чій ідеї йо­го твор­чо­го до­роб­ку: з не­мен­шою си­лою та­лан­ту і за­ко­ха­но­сті Ва­силь Пи­лип’юк ство­рю­вав пей­за­жні фо­то­по­ло­тна й фі­ксу­вав істо­ри­чні мі­сця рі­зних ча­стин Укра­ї­ни. Осо­бли­во щем­ли­во за сьо­го­дні­шніх об­ста­вин спри­йма­ю­ться сві­тли­ни Кри­му.

Три­ло­гія «Це моя Укра­ї­на» — без­смер­тний Гімн Укра­ї­ні!Фо­то­май­стер сво­їм ви­со­ко­есте­ти­чним від­тво­ре­н­ням «7 при­ро­дних чу­дес Укра­ї­ни» (пер­ший том), На­ціо­наль­них пар­ків Укра­ї­ни (дру­гий том) і ви­зна­чних ар­хі­те­ктур­них пам’яток Укра­ї­ни (тре­тій том) зу­мів вра­зи­ти українців, пе­ре­ко­на­ти їх, що ми на­ді­ле­ні Твор­цем най­кра­щою зем­лею, яку по­вин­ні від­кри­ва­ти для се­бе пов­ся­кчас. Ми­мо­во­лі тут зга­ду­є­ться пра­ця на­шо- го Про­ро­ка «Жи­во­пи­сна Укра­ї­на», без­ме­жну ша­ну до яко­го Ва­силь Пи­лип’юк з при­та­ман­ною йо­му над­зви­чай­ною скру­пу­льо­зні­стю й май­стер­ні­стю пе­ре­дав у двох кни­гах: «Шев­чен­ків­ська по­свя­та» і «Укра­ї­на — зем­ля Та­ра­са».

Май­стер за­по­ча­тку­вав се­рію «По­ста­ті», у якій ви­йшли та­ла­но­ви­ті книж­ки про своє­рі­дних «мар­ке­рів укра­їн­ської куль­ту­ри і дер­жа­во­тво­ре­н­ня» — та­ких, як Та­рас Шев­чен­ко, Іван Фран­ко, Ми­ко­ла Ко­лес­са, Дми­тро Пав­ли­чко, Свя­то­слав Гор­дин­ський, Бо­рис Во­зни­цький. До юві­лею Ле­сі Укра­їн­ки го­тує фо­то­до­слі­дже­н­ня «Укра­їн­ська кві­тка- ло­ми­ка­мінь » , а до 455-річ­чя Пе­ре­со­пни­цько­го Єван­ге­лія — книж­ку «Зо­ря Пе­ре­со­пни­цько­го Єван­ге­лія».

ФОТО ВА­СИ­ЛЯ ПИ­ЛИП’ЮКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.