Чо­му ско­ро­чу­є­ться екс­порт, що при­но­сить ва­лю­ту?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни зни­зив офі­цій­ний курс на­ціо­наль­ної ва­лю­ти по від­но­шен­ню до до­ла­ра на 16 сер­пня 2016 р. до рів­ня 25,115141 грн/$ 1 по­рів­ня­но з 25,044197 грн/$ 1 на 15 сер­пня 2016 ро­ку. Ма­буть, одне сіль­ське го­спо­дар­ство, за всі­єї йо­го успі­шно­сті, не зда­тне ви­тя­гну­ти не­об­хі­дний об­сяг екс­пор­ту й за­без­пе­чи­ти Укра­ї­ну ва­лю­тою, а от­же, — га­ран­ту­ва­ти стій­кий курс грив­ні. По­зи­тив­не саль­до зов­ні­шньої тор­гів­лі на­шої кра­ї­ни то­ва­ра­ми в черв­ні 2016 ро­ку ста­но­ви­ло всьо­го $11,4 міль­йо­на, що більш ніж на по­ря­док ниж­че, ніж у по­пе­ре­дньо­му мі­ся­ці ($187 міль­йо­нів), і не­зрів­нян­но мен­ше, ніж у черв­ні ми­ну­ло­го ро­ку ($337,4 міль­йо­на). Згі­дно з да­ни­ми Держ­ста­ту, за під­сум­ка­ми пер­шо­го пів­річ­чя 2016 ро­ку саль­до ви­яви­ло­ся не­га­тив­ним ($ 0,68 мі­льяр­да) по­рів­ня­но з по­зи­тив­ним саль­до $ 0,35 мі­льяр­да за пер­ше пів­річ­чя 2015 ро­ку. Екс­порт то­ва­рів за цей пе­рі­од ско­ро­тив­ся на 10,7% — до $16,6 мі­льяр­да.

При цьо­му да­ні ста­ти­сти­чно­го ві­дом­ства, як за­зна­чає Ін­тер­фа­ксУкра­ї­на, істо­тно рі­зня­ться з від­по­від­ни­ми ци­фра­ми Нац­бан­ку, що вра­хо­ву­ють, зокре­ма, не­фор­маль­ну тор­гів­лю й при­ва­тний ту­ризм. Згі­дно зі ста­ти­сти­кою пла­ті­жно­го ба­лан­су, опу­блі­ко­ва­ною НБУ ра­ні­ше, не­га­тив­не саль­до зов­ні­шньої тор­гів­лі то­ва­ра­ми Укра­ї­ни за пер­ше пів­річ­чя 2016 ро­ку ста­но­ви­ло $1,95 мі­льяр­да, зокре­ма у черв­ні —$0,19 мі­льяр­да, по­гір­шив­шись по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми ми­ну­ло­го ро­ку від­по­від­но на 23,5% і в 10 ра­зів. Екс­порт то­ва­рів, за да­ни­ми НБУ, за сі­чень—чер­вень цьо­го ро­ку впав на 11,9% — до $15,24 мі­льяр­да. У ре­зуль­та­ті по­зи­тив­не саль­до зов­ні­шньо­тор­го­вель­но­го ба­лан­су Укра­ї­ни, за вер­сі­єю Держ­ста­ту, в сі­чні—черв­ні 2016 ро­ку ста­но­ви­ло $1,02 мі­льяр­да, що на 46,5% гір­ше за по­ка­зник пер­шо­го пів­річ­чя 2015 ро­ку.

Швид­ше за все, про­бле­ми з укра­їн­ським екс­пор­том ство­рю­ю­ться гір­ни­чо-ме­та­лур­гій­ним ком­пле­ксом, що не­аби­як по­стра­ждав у ре­зуль­та­ті вій­ни на схо­ді. Зро­зумі­ло, що йо­му по­трі­бна якась до­по­мо­га дер­жа­ви, щоб по­вер­ну­ти за­гу­бле­ні по­зи­ції. Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Ма­рі­у­поль­сько­го ме­тком­бі­на­ту (ММК, До­не­цька обл.), що вхо­дить до гру­пи «Ме­тін- вест», Юрій Зін­чен­ко в со­цме­ре­жі Facebook на­пи­сав про кри­ти­чну си­ту­а­цію з транс­пор­ту­ва­н­ням ван­та­жів для ме­та­лур­гів. «Си­ту­а­ція лише по­гір­шу­є­ться. Будь-яка до­по­мо­га в цьо­му пи­тан­ні — на ва­гу зо­ло­та», — кон­ста­ту­вав ген­ди­ре­ктор. За йо­го да­ни­ми, ме­та­лур­гій­ні під­при­єм­ства кра­ї­ни втра­ча­ють че­рез це об­сяг ре­а­лі­за­ції, зокре­ма на екс­порт, і до­хо­ди, а дер­жа­ва — по­да­тки й збо­ри.

«По­ки на­дії на по­лі­пше­н­ня об­слу­го­ву­ва­н­ня під­при­ємств ГМК з бо­ку «Укр­за­лі­зни­ці» за­ли­ша­ю­ться лише на­ді­я­ми. На­ве­ду при­клад си­ту­а­ції з ма­рі­у­поль­ськи­ми ме­тком­бі­на­та­ми, — пи­ше Зін­чен­ко. — Се­ре­дній про­пуск ван­та­жних скла­дів по пе­ре­го­ну Ко­миш-Зо­ря — Вол­но­ва­ха в бік Ма­рі­у­по­ля за 10 днів сер­пня ста- но­вив близь­ко 13 ван­та­жних по­тя­гів на добу (за мі­ні­маль­но не­об­хі­дних 22 і дав­но обі­ця­них «Укр­за­лі­зни­цею» 16)». «Чи­сте не­до­ви­ро­бле­н­ня ча­ву­ну (з ура­ху­ва­н­ням то­го, що більш як чо­ти­ри по­тя­ги від­ван­та­жу­ю­ться з ви­ко­ри­ста­н­ням мор­сько­го транс­пор­ту зі зна­чним по­до­рож­ча­н­ням) — 60 ти­сяч тонн на мі­сяць», — кон­ста­тує ген­ди­ре­ктор і уто­чнює, що в ра­зі збе­ре­же­н­ня такої тенденції до кін­ця ро­ку ме­тком­бі­на­ти в Ма­рі­у­по­лі не­до­ви­ро­блять 350 ти­сяч тонн ме­та­ло­про­ду­кції на $120 міль­йо­нів. Він та­кож про­гно­зує, що під­при­єм­ства, від­по­від­но, не­до­о­три­ма­ють до­хо­ди, втра­тять ре­сур­си для під­ви­ще­н­ня зар­плат спів­ро­бі­тни­кам, від­бу­де­ться зни­же­н­ня від­ра­ху­вань до держ­бю­дже­ту і до бю­дже­ту мі­ста.

На початку цьо­го мі­ся­ця об’єд­на­н­ня ме­тпід­при­ємств Укра­ї­ни «Укр­ме­та­лург­пром» (Дні­про) і Фе­де­ра­ція ме­та­лур­гів Укра­ї­ни за­про­по­ну­ва­ли уря­ду пе­ре­лік ан­ти­кри­зо­вих за­хо­дів для розв’яза­н­ня про­блем гір­ни­чо- ме­та­лур­гій­но­го ком­пле­ксу (ГМК), се­ред яких був і мо­ра­то­рій на пе­ре­гляд за­лі­зни­чних та­ри­фів до 2017 ро­ку. Ав­то­ри звер­не­н­ня до уря­ду та­кож вка­зу­ва­ли на скла­дно­сті з пе­ре­мі­ще­н­ням ван­та­жів, що над­хо­дять до Ма­рі­у­по­ля або з ньо­го, і під­кре­слю­ва­ли, що че­рез це ме­та­лур­гій­ні ком­бі­на­ти мі­ста не мо­жуть пра­цю­ва­ти на пов­ну по­ту­жність. На їхню дум­ку, Укра­ї­на втра­чає че­рез це $0,5 мі­льяр­да ви­ру­чки на рік. Ме­та­лур­ги про­си­ли уряд за­без­пе­чи­ти на ді­лян­ці По­ло­ги — Ко­миш-Зо­ря — Вол­но­ва­ха мі­ні­мум 16 ван­та­жних по­тя­гів на добу з 1 ве­ре­сня, мі­ні­мум 20 скла­дів — з 1 ли­сто­па­да й мі­ні­мум 22 скла­ди — з 1 сі­чня 2017 ро­ку.

Для цьо­го про­по­ну­ва­ло­ся роз­ро­би­ти про­ект роз­ши­ре­н­ня про­пу­скної спро­мо­жно­сті ці­єї ді­лян­ки до­ро­ги мі­ні­мум до 26 ван­та­жних по­тя­гів і вклю­чи­ти від­по­від­ний про­ект до фін­пла­ну «Укр­за­лі­зни­ці» на 2017 рік. Ав­то­ри ли­ста впев­не­ні, що це спри­я­ти­ме по­лі­пшен­ню за­ван­та­же­н­ня ме­тпід­при­ємств ре­гіо­ну і за­без­пе­чить кра­ї­ні до­да­тко­ве над­хо­дже­н­ня близь­ко $1 мі­льяр­да ва­лю­тної ви­ру­чки на рік. Ме­та­лур­гів під­три­мав пар­ла­мент­ський ко­мі­тет з пи­тань транс­пор­ту. На ви­їзно­му за­сі­дан­ні в Ма­рі­у­по­лі він ви­ма­гав, щоб «Укр­за­лі­зни­ця» для за­без­пе­че­н­ня без­пе­ре­бій­ної ро­бо­ти ме­та­лур­гій­них ком­бі­на­тів мі­ста збіль­ши­ла про­пу­скну спро­мо­жність за­лі­зни­ці на ді­лян­ках «Хлі­бо­да­рів­ка—За­ча­тів­ка» й «За­ча­тів­ка—Ко­миш-Зо­ря» до 27—30 пар по­тя­гів на добу з ни­ні­шніх 13 пар.

Але в «Укр­за­лі­зни­ці», схо­же, не ква­пля­ться. Си­гнал SOS від ме­та­лур­гів отри­мав гла­ва ко­мі­те­ту Ра­ди з пром­по­лі­ти­ки й під­при­єм­ни­цтва Ві­ктор Га­ла­сюк. Він звер­нув­ся до Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни з ви­мо­гою не­гай­но на­ла­го­ди­ти ван­та­жні за­лі­зни­чні пе­ре­ве­зе­н­ня для під­при­ємств гір­ни­чо-ме­та­лур­гій­но­го ком­пле­ксу, щоб збіль­ши­ти над­хо­дже­н­ня ва­лю­ти до кра­ї­ни. Як по­ві­до­мив го­ло­ва ко­мі­те­ту на сво­їй сто­рін­ці у Facebook, че­рез низ­ку про­блем у за­лі­зни­чній ін­фра­стру­кту­рі, зокре­ма дефіцит тя­ги, не­до­ста­тнє за­без­пе­че­н­ня паль­ним, не­ефе­ктив­ну ко­ор­ди­на­цію на­яв­них ре­сур­сів «Укр­за­лі­зни­ці», кра­ї­на не­до­о­три­мує близь­ко $1,8 млрд ва­лю­тної ви­ру­чки від ро­бо­ти гір­ни­чо-ме­та­лур­гій­но­го ком­пле­ксу. «А це май­же 5% то­вар­но­го екс­пор­ту й упу­ще­на ви­го­да, чо­го Укра­ї­на со­бі жо­дним чи­ном не мо­же до­зво­ли­ти», — пе­ре­ко­на­ний ке­рів­ник ко­мі­те­ту. «Як уряд мо­же не ді­я­ти в та­кій си­ту­а­ції?» — за­пи­тує він і про­сить мі­ні­стрів не­від­кла­дно впли­ну­ти на си­ту­а­цію з не­ефе­ктив­ною ло­гі­сти­кою в гір­ни­чо-ме­та­лур­гій­но­му ком­пле­ксі.

Є у ньо­го на­галь­не про­ха­н­ня й до гла­ви дер­жа­ви. Га­ла­сюк за­зна­чає, що тер­мі­ни під­пи­са­н­ня Пре­зи­ден­том кри­ти­чно ва­жли­во­го для ме­та­лур­гій­ної га­лу­зі за­ко­ну №3868, яким пе­ред­ба­че­но тим­ча­со­ве три­ра­зо­ве під­ви­ще­н­ня екс­порт­но­го ми­та на ме­та­ло­брухт уже дав­но ми­ну­ли. На­га­да­є­мо, що цей до­ку­мент, по­втор­но прийня­тий Вер­хов­ною Ра­дою з про­по­зи­ці­я­ми Пре­зи­ден­та, ще 12 ли­пня й 15 ли­пня під­пи­са­ний спі­ке­ром пар­ла­мен­ту, був то­ді ж від­прав­ле­ний на під­пис Пре­зи­ден­то­ві.

«Кон­сти­ту­ція від­во­дить гла­ві дер­жа­ви на під­пи­са­н­ня за­ко­ну 15 днів, — пи­ше у «Фейс­бу­ці» Га­ла­сюк, — які вже два ти­жні як ми­ну­ли. На­слід­ки ці­єї си­ту­а­ції чі­тко ви­зна­че­ні стат­тею 94 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, яка, зокре­ма, за­зна­чає: «У ра­зі, якщо Пре­зи­дент Укра­ї­ни про­тя­гом вста­нов­ле­но­го тер­мі­ну не по­вер­нув за­кон для по­втор­но­го роз­гля­ду, за­кон вва­жа­є­ться схва­ле­ним Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни й має бу­ти під­пи­са­ний і офі­цій­но опри­лю­дне­ний». «Я хо­чу звер­ну­ти осо­бли­ву ува­гу го­ло­ви пар­ла­мен­ту Ан­дрія Па­ру­бія на цю си­ту­а­цію. Усі пра­во­ві під­ста­ви для опри­лю­дне­н­ня за­ко­ну є. З цим пи­та­н­ням не мо­жна зво­лі­ка­ти», — на­по­ля­гає го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту.

Він за­не­по­ко­є­ний тим, що за­кон не на­брав чин­но­сті, і в ре­зуль­та­ті цьо­го дефіцит ме­та­ло­бру­хту про­дов­жує за­гро­жу­ва­ти ста­біль­ній ро­бо­ті укра­їн­ських ме­та­лур­гів. Га­ла­сюк на­га­дує, що за під­сум­ка­ми 2015 ро­ку дефіцит ме­та­ло­бру­хту пе­ре­ви­щив 850 ти­сяч тонн. При цьо­му об­ся­ги екс­пор­ту кри­ти­чно ва­жли­вої для ме­та­лур­гій­ної га­лу­зі си­ро­ви­ни пе­ре­ви­щи­ли 1,2 міль­йо­на тонн. То­ді та­ка си­ту­а­ція при­зве­ла до зу­пин­ки де­яких під­при­ємств. 2016 ро­ку вну­трі­шній ри­нок, як і ра­ні­ше, від­чу­ває брак ме­та­ло­бру­хту. За оцін­ка­ми екс­пер­тів, у пер­шо­му пів­річ­чі дефіцит ста­но­вив тро­хи мен­ше ніж 300 ти­сяч тонн за екс­пор­ту в роз­мі­рі 233 ти­сяч тонн.

Тим ча­сом про­бле­ми з ло­гі­сти­кою й де­фі­ци­том ме­та­ло­бру­хту — це ще не всі бі­ди ме­та­лур­гів. У ко­мі­те­ті з про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки «День» озна­йо­ми­ли з ви­слов­лю­ва­н­ня­ми ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра «Укр­ко­ксу» Ана­то­лія Ста­ро­вой­та. За йо­го сло­ва­ми, Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Укра­ї­ни опра­цьо­вує пи­та­н­ня за­про­ва­дже­н­ня акци­зів на газ, ву­гі­л­ля й кокс. «Ми отри­ма­ли до­ку­мен­ти — є пла­ни у Мін­фі­ну, — по­ві­до­мив він, — за­про­ва­ди­ти акци­зи на газ, ву­гі­л­ля й кокс. По­ки це лише про­по­зи­ції, й по­ки про­по­ну­ю­ться ну­льо­ві став­ки акци­зів. Але якщо за­про­ва­джу­ю­ться акци­зи, от­же, на­да­лі мо­жли­ве їхнє під­ви­ще­н­ня, що при­зве­де до зро­ста­н­ня цін на енер­го­но­сії для ме­тпід­при­ємств і на той же кокс, що по­зна­чи­ться на кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті укра­їн­ської ме­та­ло­про­ду­кції».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.