I хто ж ми, все-та­ки, без зви­чно­го па­пір­ця?

Мін’юст про­по­нує зро­би­ти су­во­рі­шою про­це­ду­ру відкриття но­во­го роз­ді­лу в держ­ре­є­стрі

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Для мі­ні­мі­за­ції хви­лі не­за­кон­них ре­є­стра­цій­них дій, а про­сті­ше ка­жу­чи, ша­храй­ських рей­дер­ських за­хо­плень жи­тла, про що остан­нім ча­сом ба­га­то пи­шуть ЗМІ, зокре­ма й «День», Мін’юст про­по­нує змі­ни­ти про­це­ду­ру відкриття но­во­го роз­ді­лу в держ­ре­є­стрі, яка за­раз, на дум­ку ві­дом­ства, над­то про­ста. А го­лов­не, про­по­ну­є­ться від­но­ви­ти ви­да­чу па­пе­ро­вих сві­доцтв про пра­во на не­ру­хо­ме май­но. Як по­ві­до­мив Ін­тер­фа­ксу-Укра­ї­на за­сту­пник мі­ні­стра Пав­ло Мо­роз, «ча­сти­на гро­ма­дян хо­че по-ста­ро­му — аби був па­пі­рець». «Для них ми хо­че­мо по­вер­ну­ти блан­ки в до­бро­віль­но­му по­ряд­ку, — ді­ли­ться він пла­на­ми. — Якщо хо­че­те на до­да­ток до еле­ктрон­ної ви­пи­ски ще й па­пе­ро­ве сві­до­цтво з уні­каль­ним ко­дом — будь ла­ска, пла­тіть гро­ші й отри­муй­те. Це бу­де про­сто до­да­тко­ва до­бро­віль­на опція».

За­сту­пник мі­ні­стра уто­чнив, що в держ­ре­є­стрі прав на не­ру­хо­ме май­но в та­ко­му ра­зі бу­де зро­бле­но по­зна­чку, що ви­да­но па­пе­ро­ве сві­до­цтво, і на­сту­пна ре­є­стра­цій­на дія без цьо­го до­ку­мен­та бу­де не­мо­жли­вою. Хоч як див­но, він во­дно­час ви­сло­вив дум­ку, що пра­ва вла­сно­сті і за­раз до­сить за­хи­ще­ні. «Ви­пи­ски ви­ста­чає — во­на уні­каль­на, мі­стить еле­ктрон­ний код, її під­ро­би­ти не мо­жна, оскіль­ки во­на в ре­є­стрі » , — за­зна­чає Мо­роз. І одра­зу ж су­пе­ре­чить сам со­бі, роз­кри­ва­ю­чи більш ніж про­сту схе­му, що ви­ко­ри­ста­ла­ся рей­де­ра­ми: « Рей- дер­ські за­хо­пле­н­ня здій­сню­ва­ли­ся шля­хом відкриття но­вих роз­ді­лів: є від­кри­тий роз­діл із за­кон­ним вла­сни­ком, а рей­дер, то­чні- ше ре­є­стра­тор, від­кри­ває но­вий роз­діл і ре­є­струє в ньо­му цей об’єкт вже з но­вим вла­сни­ком».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.