Ві­ктор ГА­ЛА­СЮК:

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«Ме­та­лур­ги «спо­ти­ка­ю­ться» на ме­та­ло­бру­хті й ло­гі­сти­ці. Зав­тра їм мо­же під­ста­ви­ти ніж­ку ще й акциз», — го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту

Че­рез низ­ку про­блем у за­лі­зни­чній ін­фра­стру­кту­рі, зокре­ма дефіцит тя­ги, не­до­ста­тнє за­без­пе­че­н­ня паль­ним, не­ефе­ктив­ну ко­ор­ди­на­цію на­яв­них ре­сур­сів «Укр­за­лі­зни­ці», кра­ї­на не­до­о­три­мує близь­ко $1,8 млрд ва­лю­тної ви­ру­чки від ро­бо­ти гір­ни­чо-ме­та­лур­гій­но­го ком­пле­ксу. А це май­же 5% то­вар­но­го екс­пор­ту й упу­ще­на ви­го­да, чо­го Укра­ї­на со­бі жо­дним чи­ном не мо­же до­зво­ли­ти. Як уряд мо­же не ді­я­ти в та­кій си­ту­а­ції? Я хо­чу звер­ну­ти осо­бли­ву ува­гу го­ло­ви пар­ла­мен­ту Ан­дрія Па­ру­бія на цю си­ту­а­цію. З цим пи­та­н­ням не мо­жна зво­лі­ка­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.