IТ-лі­ки від бю­дже­тної кле­пто­кра­тії

Які ін­но­ва­цій­ні си­сте­ми до­по­ма­га­ють зро­би­ти про­зо­рі­ши­ми дер­жав­ні ви­тра­ти в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ

Із 1 сер­пня в Укра­ї­ні за­вер­шив­ся пов­ний пе­ре­хід на еле­ктрон­ні пу­блі­чні за­ку­пів­лі че­рез си­сте­му ProZorro. Ра­ні­ше че­рез неї про­хо­ди­ли тен­де­ри вар­ті­стю від 200 ти­сяч гри­вень (для то­ва­рів та по­слуг) і від 1,5 міль­йо­на гри­вень (для ро­біт), за­мов­ни­ка­ми яких бу­ли цен­траль­ні ор­га­ни вла­ди. Те­пер же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ProZorro зо­бов’яза­ні та­кож мі­сце­ві ор­га­ни вла­ди, ко­му­наль­ні під­при­єм­ства та ін­ші ор­га­ні­за­ції, які опе­ру­ють ко­шта­ми пла­тни­ків по­да­тків.

На­га­да­є­мо, че­рез си­сте­му ProZorro дер­жав­ний за­мов­ник по­ви­нен за­ван­та­жу­ва­ти всі тен­дер­ні за­яв­ки, ого­ло­шу­ю­чи та­ким чи­ном за­ку­пів­лю, а пі­сля ви­зна­че­н­ня пе­ре­мож­ця, — зо­бов’яза­ний за­ван­та­жи­ти в си­сте­му текст до­го­во­ру з по­ста­чаль­ни­ком.

Втім, це не єди­на на сьо­го­дні си­сте­ма в Укра­ї­ні, зав­дя­ки якій ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­тних ко­штів ста­ло більш від­кри­тим.

З осе­ні ми­ну­ло­го ро­ку за­пра­цю­вав пор­тал для кон­тро­лю за на­прям­ка­ми бю­дже­тних ви­трат — Е-Data, який вже ін­те­гру­є­ться із си­сте­мою ProZorro. На пор­та­лі пу­блі­ку­ю­ться да­ні про пла­ті­жні тран­за­кції ка­зна­чей­ства. Зокре­ма, ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів дер­жав­но­го та мі­сце­вих бю­дже­тів, Фон­ду дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня та Пен­сій­но­го фон­ду.

А з се­ре­ди­ни ли­пня цьо­го ро­ку до еко­си­сте­ми від­кри­то­го ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­ту роз­по­ча­то ін­те­гра­цію ще одно­го про­е­кту під на­звою «По­шу­ко­во-ана­лі­ти­чна си­сте­ма 007».

«На­шій прое­кт­ній ко­ман­ді вда­ло­ся ство­ри­ти на ба­зі «007» об’єд­на­ну пла­тфор­му для двох ве­ли­че­зних ре­сур­сів — Е-data і ProZorro. Ідея на­шо­го спіль­но­го про­е­кту — збіль­ши­ти про­зо­рість тен­дер­них за­ку­пі­вель. За­ці­кав­ле­ний ко­ри­сту­вач, який до­слі­джує тен­де­ри на ProZorro, мо­же за одним на­ти­ском отри­ма­ти ін­фор­ма­цію про пла­те­жі, що від­бу­ли­ся між за­мов­ни­ком та пе­ре­мож­цем тен­де­ра. Та­ка ін­фор­ма­ція мі­сти­ться на пор­та­лі Е-data. «По­шу­ко­во-ана­лі­ти­чна си­сте­ма 007» — це пла­тфор­ма­по­се­ре­дник, яка за пев­ним ал­го­ри­тмом зби­рає да­ні з Е-data і по­ка­зує їх ко­ри­сту­ва­че­ві з ProZorro. Тоб­то за на­ти­ском кно­пки на ProZorro ко­ри­сту­вач опи­ни­ться на сай­ті «007», де на йо­го за­пит сфор­мо­ва­но пе­ре­лік транс­а­кцій Ка­зна­чей­ства, що від­бу­ли­ся між за­мов­ни­ком та пе­ре­мож­цем тен­де­ра. Ко­ри­сту­вач мо­же ба­чи­ти да­ти, су­ми та при­зна­че­н­ня пла­те­жу та ін­шу до­да­тко­ву фі­нан­со­ву ін­фор­ма­цію», — роз­по­від­ає ке­рів­ник про­е­кту «По­шу­ко­во-ана­лі­ти­чна си­сте­ма 007», го­ло­ва прав­лі­н­ня ГО «Має бу­ти» На­та­лія КРАВЧЕНКО.

За її сло­ва­ми, ідея ство­ре­н­ня сер­ві­су «По­шу­ко­во-ана­лі­ти­чна си­сте­ма 007» ви­ни­кла ще на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку в рам­ках гро­мад­ських іні­ці­а­тив ГО «Має бу­ти». У ли­сто­па­ді 2015 бу­ло за­по­ча­тко­ва­но центр, в яко­му го­ту­ва­ла­ся та пу­блі­ку­ва­ла­ся ана­лі­ти­ка на осно­ві від­кри­тих да­них. Зде­біль­шо­го це бу­ла ін­фор­ма­ція з офі­цій­но­го веб-пор­та­лу пу­блі­чних фі­нан­сів Укра­ї­ни Е-data. «Ко­ли Мін­фін від­крив до­ступ до ба­зи да­них Е-data че­рез API, з’яви­ли­ся умо­ви для ав­то­ма­ти­за­ції на­шої ді­яль­но­сті. То­ді ко­ман­да на­ших роз­ро­бни­ків взя­ла участь в кон­кур­сі про­е­ктів і ста­ла одним із ре­зи­ден­тів Open Data Incubator 1991. Там оста­то­чно сфор- му­ва­лась ко­ман­да про­е­кту «007», і на­ші іні­ці­а­ти­ви з ана­лі­ти­ки від­кри­тих да­них ви­йшли на які­сно но­вий рі­вень», — до­дає На­та­лія. Як пов­но­цін­ний веб-сер­віс «007» стар­ту­вав у кві­тні цьо­го ро­ку.

Для ро­бо­ти сер­віс ви­ко­ри­сто­вує ін­фор­ма­цію з рі­зних від­кри­тих дже­рел. На­при­клад, із пор­та­лу Е-data, Data.gov.ua, сайта Держ­ста­ту й си­сте­ми пу­блі­чних за­ку­пі­вель ProZorro.

«Це веб-пор­тал для гро­мад­сько­сті, який за­без­пе­чує про­стий спо­сіб по­шу­ку та ві­зу­а­лі­за­ції ана­лі­ти­ки від­кри­тих да­них про пу­блі­чні фі­нан­си Укра­ї­ни. Пор­тал пе­ре­тво­рює від­кри­ті да­ні у ко­ри­сні да­ні — адже для ши­ро­ко­го ко­ла гро­мад­сько­сті без спе­ці­аль­них знань, ко­ри­сність від­кри­тих да­них за­ли­ша­є­ться за пев­ною за­ві­сою скла­дно­сті. «007» до­по­мо­же слід­ку­ва­ти за бю­дже­тни­ми ви­тра­та­ми, зби­ра­ти до­ка­зи зло­вжи­вань і швид­ко пе­ре­во­ди­ти бо­роть­бу із ко­ру­пці­єю в пра­во­ве по­ле», — до­дає ке­рів­ник про­е­кту «По­шу­ко­во-ана­лі­ти­чна си­сте­ма 007».

Сьо­го­дні ко­ри­сту­ва­чі сер­ві­су «007» мо­жуть по­ба­чи­ти ви­тра­ти за будь-яким па­ра­ме­тром — за на­звою пла­тни­ка чи отри­му­ва­ча бю­дже­тних ко­штів, за кон­кре­тним ре­гіо­ном, мі­стом, се­ли­щем та за об’єктом опла­ти. «Біль­ше то­го, ми зба­га­ти­ли фі­нан­со­ві да­ні до­да­тко­вою ін­фор­ма­ці­єю про мі­сце­зна­хо­дже­н­ня, кон­та­кти, ке­рів­ни­ка. Ви змо­же­те до­слі­джу­ва­ти бю­дже­тні ви­тра­ти сво­го мі­ста в ці­ло­му або окре­мо шко­ли, лі­кар­ні, ра­ди. А ре­зуль­та­та­ми сво­їх до­слі­джень ви одра­зу змо­же­те по­ді­ли­ти­ся в со­цме­ре­жах. І це мо­же зро­би- ти будь-хто, не тре­ба во­ло­ді­ти осо­бли­ви­ми на­ви­чка­ми або зна­н­ня­ми», — за­пев­няє На­та­лія Кравченко.

Крім цьо­го, на «007» фун­кціо­нує мо­дуль мо­ні­то­рин­гу на­пов­не­н­ня ба­зи да­них про пу­блі­чні фі­нан­си. Тоб­то на пор­та­лі мо­жна слід­ку­ва­ти за тим, як від­кри­ва­ють свою зві­тність роз­по­ря­дни­ки бю­дже­тних ко­штів. Адже во­ни зо­бов’яза­ні це ро­би­ти, від­по­від­но до ЗУ « Про від­кри­тість ви­ко­ри­ста­н­ня пу­блі­чних ко­штів».

На­та­лія по­яснює, що від­кри­ті да­ні та осо­бли­во сер­ві­си на ба­зі Open Data, в пер­шу чер­гу, ко­ри­сні дер­жа­ві тим, що збіль­шу­ють рі­вень довіри до уря­ду, під­ви­щу­ють ефе­ктив­ність бізнес про­це­сів, роз­ши­рю­ють мо­жли­во­сті для при­ва­тно­го бі­зне­су, а та­кож змен­шу­ють рі­вень зло­вжи­вань за ра­ху­нок про­зо­ро­сті про­це­сів управ­лі­н­ня дер­жав­ни­ми фі­нан­са­ми чи транс­пор­том чи осві­тою. «Ми про­ве­ли мас­шта­бне до­слі­дже­н­ня від­кри­тих між­на­ро­дних да­них та рей­тин­гів і при­йшли до ці­ка­во­го ви­снов­ку: рі­вень сприйня­т­тя ко­ру­пції не є основ­ним чин­ни­ком яко­сті жи­т­тя на­се­ле­н­ня кра­їн сві­ту. Лише 2% на­се­ле­н­ня на­шої пла­не­ти на­вчи­ли­ся жи­ти з низь­ким рів­нем ко­ру­пції. Го­лов­ним чин­ни­ком яко­сті жи­т­тя лю­ди­ни ви­явив­ся до­ступ на­се­ле­н­ня до Ін­тер­не­ту та рі­вень від­кри­тих дер­жав­них да­них. Це, у свою чер­гу, змен­ши­ло ко­ру­пцію, збіль­ши­ло за ра­ху­нок цьо­го рі­вень яко­сті жи­т­тя, ін­ди­ка­тор ща­стя, три­ва­лість жи­т­тя то­що», — до­дає во­на.

На­ра­зі про­ект пра­цює за під­трим­ки між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції «Фонд Схі­дна Єв­ро­па» та між­на­ро­дно­го фон­ду «Ві­дро­дже­н­ня». В подаль­шо­му ко­ман­да пла­нує під­клю­чи­ти да­ні з від­кри­тих ре­є­стрів, ство­рю­ва­ти ана­лі­ти­ку й осо­би­сті ана­лі­ти­чні за­пи­ти. Крім цьо­го, за­снов­ни­ки си­сте­ми «007» бу­дуть фор­му­ва­ти за­пи­ти до роз­по­ря­дни­ків бю­дже­тних ко­штів, і на­віть ду­ма­ють над тим, щоб ство­ри­ти бо­та. «Та­кож ми пла­ну­є­мо про­ве­де­н­ня на­вчань і за­хо­дів з по­пу­ля­ри­за­ції від­кри­тих да­них як ін­стру­мен­ту кон­тро­лю вла­ди для гро­мад­сько­сті, жур­на­лі­стів, акти­ві­стів», — до­дає Н. Кравченко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.