Пла­ти і на ста­тус не ки­вай

За­лі­зни­чни­ки за­зна­ча­ють, що від­со­ток по­кри­т­тя ви­трат із пе­ре­ве­зе­н­ня піль­го­вих па­са­жи­рів є кри­ти­чним

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Усі­чні — черв­ні цьо­го ро­ку мі­сце­ві бю­дже­ти впер­ше в істо­рії ком­пен­су­ва­ли дер­жав­но­му пе­ре­ві­зни­ко­ві за пе­ре­ве­зе­н­ня піль­го­ви­ків лише 3% ви­трат, скар­жи­ться уря­ду «Укр­за­лі­зни­ця». За­бор­го­ва­ність ста­но­вить май­же 200 міль­йо­нів гри­вень. Мі­сце­ва вла­да по­си­ла­є­ться на від­су­тність су­бвен­цій з дер­жав­но­го бю­дже­ту, які цьо­го ро­ку вза­га­лі не пе­ред­ба­че­но, — на­го­ло­шу­є­ться у від­по­від­но­му до­ку­мен­ті. За­лі­зни­чни­ки за­зна­ча­ють, що та­кий від­со­ток по­кри­т­тя ви­трат з пе­ре­ве­зе­н­ня піль­го­вих па­са­жи­рів є кри­ти­чним, оскіль­ки ра­ні­ше мі­сце­ві бю­дже­ти що­ро­ку ком­пен­су­ва­ли пе­ре­ві­зни­ко­ві не біль­ше ніж 50%. « Окре­мі ор­га­ни мі­сце­вої вла­ди вза­га­лі не вва­жа­ють за по­трі­бне пла­ти­ти за пе­ре­ве­зе­н­ня піль­го- ви­ків. Се­ред тих, хто зов­сім не пла­тить, ви­яви­ли­ся Ки­їв, Хар­ків­ська, Оде­ська, Львів­ська, Тер­но­піль­ська та Рів­нен­ська обла­сті » . В яко­сті про­по­но­ва­них за­хо­дів пе­ре­ві­зник на­зи­ває за­про­ва­дже­н­ня адре­сних гро­шо­вих ви­плат піль­го­вим ка­те­го­рі­ям гро­ма­дян, що дасть змо­гу йо­му отри­му­ва­ти пов­ну вар­тість про­їзду не­за­ле­жно від со­ці­аль­но­го ста­ту­су па­са­жи­рів.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.