Цін­ни­ки на со­ці­аль­ні про­ду­кти «від­пу­сти­ли»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У та­кий спо­сіб Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку зби­ра­є­ться пе­ре­ві­ри­ти ефе­ктив­ність дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня цін Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку про­по­нує тим­ча­со­во ска­су­ва­ти на­дмір­не адмі­ні­стра­тив­не ре­гу­лю­ва­н­ня цін на хар­чо­ві про­ду­кти з ме­тою оцін­ки йо­го впли­ву на ці­но­утво­ре­н­ня. Від­по­від­ний про­ект по­ста­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни вже роз­мі­ще­но на сай­ті Мі­ні­стер­ства для пу­блі­чно­го обго­во­ре­н­ня.

Ска­су­ва­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня цін від­бу­де­ться в те­сто­во­му ре­жи­мі по­чи­на­ю­чи з 15 сер­пня 2016 ро­ку і три­ва­ти­ме три мі­ся­ці. Впро­довж цьо­го пе­рі­о­ду бу­де ре­тель­но від­сте­жу­ва­тись ди­на­мі­ка роз­дрі­бних цін на гру­пу то­ва­рів, ці­ни на які під­ля­га­ли ре­гу­лю­ван­ню. За ре­зуль­та­та­ми пі­ло­тно­го про­е­кту бу­де про­ве­де­но ана­ліз і на йо­го осно­ві прийня­то рі­ше­н­ня про подаль­ше ска­су­ва­н­ня або від­нов­ле­н­ня ці­но­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня.

Ста­ти­сти­чні до­слі­дже­н­ня, ствер­джу­ють у ві­дом­стві, вка­зу­ють на не­ефе­ктив­ність адмі­ні­стра­тив­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня цін на хар­чо­ві про­ду­кті. А са­ме: ці­ни на то­ва­ри, на які по­ши­рю­є­ться за­зна­че­не ре­гу­лю­ва­н­ня, тоб­то ці­ни на так зва­ні со­ці­аль­ні про­ду­кти, зро­ста­ють у се­ре­дньо­му на 20% швид­ше, ніж ці­ни на ін­ші хар­чо­ві про­ду­кти.

На дум­ку ана­лі­ти­ків Мі­ні­стер­ства, втру­ча­н­ня дер­жа­ви в про­цес ці­но­утво­ре­н­ня ви­крив­ляє кон­ку­рен­цію, а скла­дність бю­ро­кра­ти­чних про­це­дур зу­мов­лює ве­ли­че­зні ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки та до­да­тко­вий тиск на бізнес, про що свід­чать чи­слен­ні звер­не­н­ня га­лу­зе­вих об’ єд­нань та асо­ці­а­цій.

Одні­єю зі стра­те­гі­чних ці­лей Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку є по­лі­пше­н­ня бізнес-клі­ма­ту і спро­ще­н­ня умов ве­де­н­ня бі­зне­су, за­без­пе­че­н­ня рів­них мо­жли­во­стей для всіх грав­ців рин­ку. Змен­ше­н­ня на­дмір­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня — один із го­лов­них на­прям­ків ро­бо­ти мі­ні­стер­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.