Во­ло­ди­мир ПАНЧЕНКО,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ди­ре­ктор Iн­сти­ту­ту іме­ні Оле­ксан­дра По­ля:

— З то­чки зо­ру еко­но­мі­ки — це ду­же пра­виль­не рі­ше­н­ня. Стри­му­ва­н­ня цін на со­ці­аль­ні про­ду­кти в Укра­ї­ні ство­ри­ло ілю­зію в Укра­ї­ні де­ше­во­го про­ду­кто­во­го ко­ши­ка. Ми ма­є­мо де­ше­ву ці­ну на хліб чи мо­ло­ко, але на­то­мість отри­му­є­мо про­ду­кцію мен­шої ва­ги з на­пов­ню­ва­ча­ми та хі­мі­чни­ми до­бав­ка­ми.

Че­рез та­ку по­лі­ти­ку ду­же ба­га­то ма­лих та се­ре­дніх під­при­ємств про­сто бу­ло зни­ще­но. Че­рез шту­чно ре­гу­льо­ва­ні ці­ни во­ни бу­ли ви­му­ше­ні пра­цю­ва­ти со­бі у зби­ток і, як на­слі­док, за­кри­тись. Ве­ли­кі ком­па­нії че­рез низ­ку ко­ру­пцій­них схем, зокре­ма з до­сту­пу до си­ро­ви­ни, зав­жди бу­ли в прі­о­ри­те­ті.

Ось та­кий при­клад. На початку 1990- х я отри­мав від угор­ських пар­тне­рів про­по­зи­цію ство­ри­ти в Укра­ї­ні спіль­не під­при­єм­ство — ме­ре­жу мі­ні­пе­ка­рень для ви­пі­чки хлі­ба. Цей бізнес був при­бу­тко­вим в Угор­щи­ні, схо­жі спо­ді­ва­н­ня бу­ли й на на­шу кра­ї­ну. Але пі­сля скла­де­н­ня бізнес-пла­ну ви­яви­ло­ся, що отри­ма­ти при­бу­ток на ви­го­тов­лен­ні хлі­ба в Укра­ї­ні не­мо­жли­во че­рез по­лі­ти­чно за­ни­же­ну йо­го ці­ну — близь­ко 0,1 до­ла­ра за бу­хан­ку. На­то­мість в Угор­щи­ні ці­на хлі­би­ни ста­но­ви­ла 0,6 до­ла­ра. Адже якраз стіль­ки ста­но­вить по­ріг рен­та­бель­но­сті. Тоб­то хлі­би­на має ко­шту­ва­ти 0,6 — 1 до­ла­ра, щоб за­ро­бля­ли всі. Ми­ну­ло 20 ро­ків, але си­ту­а­ція не змі­ни­ла­ся: ті, хто пра­цює у хлі­бо­пе­кар­ній га­лу­зі за рин­ко­ви­ми пра­ви­ла­ми, — зби­тко­ві. Ви­ро­бни­цтво хлі­бо­бу­ло­чних ви­ро­бів в Укра­ї­ні з ро­ку в рік па­дає. Ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція на рин­ку мо­ло­ка й у низ­ці ін­ших се­кто­рів.

Але при цьо­му вар­то бу­ти ре­а­лі­ста­ми. Та­ке рі­ше­н­ня не­ми­ну­че при­зве­де до роз­кру­чу­ва­н­ня ін­фля­ції та під­ви­ще­н­ня цін на зга­да­ні то­ва­ри. На тлі під­ви­ще­н­ня та­ри­фів мо­жна очі­ку­ва­ти со­ці­аль­но­го ви­бу­ху з бо­ку не­за­хи­ще­них верств.

На мою дум­ку, ска­со­ву­ва­ти дер­жре­гу­лю­ва­н­ня на со­ці­аль­ні про­ду­кти мо­жна на під­йо­мі еко­но­мі­ки, ко­ли під­ні­ма­є­ться зар­пла­та і до­хо­ди на­се­ле­н­ня. Сьо­го­дні — це ри­зи­ко­ва­ний крок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.