«На­їзди» на пі­шо­хі­дну зо­ну

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Як очи­сти­ти Ки­їв від пар­ко­вок у не­до­зво­ле­них мі­сцях

Уя­віть кар­ти­ну: ра­нок, Со­фій­ська пло­ща, і ра­птом — мо­ги­лу Свя­тій­шо­го Па­трі­ар­ха Во­ло­ди­ми­ра «під­пи­рає» ма­сив­на бі­ла Toyota. Ві­дбу­лось це 12 сер­пня. Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська» Не­ля Ку­ко­валь­ська роз­мі­сти­ла у Facebook фо­то­до­ка­зи по­ру­ше­н­ня з ко­мен­та­рем: «У ха­зя­ї­на ма­ши­ни зов­сім кри­шу зір­ва­ло!»

По­лі­ція впер­ше при­їха­ла тіль­ки пі­сля тре­тьо­го ви­кли­ку. Ма­ши­ну не ева­ку­ю­ва­ли, бо, як по­ясни­ли пра­во­охо­рон­ці, ав­то не за­ва­жа­ло ру­ху. Не­ля Ку­ко­валь­ська роз­по­від­ає: «Вла­сник ав­тів­ки при­йшов о пів на дев’яту ве­чо­ра. Наш го­лов­ний ін­же­нер че­кав йо­го з на­ря­дом по­лі­ції. Во­дію ви­пи­са­ли штраф у роз­мі­рі 255 гри­вень і від­пу­сти­ли. Для мене це над­зви­чай­но див­но — по­лі­ція ма­ла ева­ку­ю­ва­ти ав­то­мо­біль. 7.30 — 20.30 — та­кий час про­стою на пло­щі. О пів на во­сьму, ко­ли ма­ши­ну за­пар­ку­ва­ли, пло­ща бу­ла аб­со­лю­тно віль­на, по­ста­ви­ти ав­то мо­жна бу­ло де зав­го­дно. Але по­ста­ви­ли са­ме на це мі­сце. Я роз­ці­нюю це так: або лю­ди­на аб­со­лю­тно не ро­зу­міє, що ро­бить, або це про­во­ка­ція».

«Пер­цю» си­ту­а­ції до­да­ло те, що не­за­ба­ром жур­на­ліс­тка Алі­на Стри­жак по­ві­до­ми­ла у Facebook, що знає, хто є вла­сни­ком ав­то, при­пар­ко­ва­но­го бі­ля мо­ги­ли Па­трі­ар­ха. Ним ви­явив­ся на­чаль­ник Управ­лі­н­ня бо­роть­би з транскор­дон­ною зло­чин­ні­стю та ви­ко­на­н­ня зав­дань кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня Де­пар­та­мен­ту опе­ра­тив­ної ді­яль­но­сті Адмі­ні­стра­ції Дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби Пе­тро Кри­са. «Так бо­ре­ться зі зло­чин­ні­стю, що 30 штук ба­ксів на то­йо­ту за­ро­бив. На офі­цій­ну-то зар­пла­ту в при­кор­дон­ній... Ку­пив одра­зу пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті. Ну і ма­ши­ну, в кра­щих тра­ди­ці­ях, на жін­ку за­пи­са­но», — про­ко­мен­ту­ва­ла Алі­на Стри­жак.

Все­до­зво­ле­ність укра­їн­ських по­са­дов­ців — окре­ма ве­ли­ка те­ма. Втім, пар­ку­ю­ться де за­ма­не­ться рі­зні за ста­ту­сом і ста­тка­ми лю­ди — та­ке в Укра­ї­ні без­куль­тур­не яви­ще. Ми спро­бу­ва­ли ро­зі­бра­ти­ся, що мо­же впли­ну­ти на та­ких по­ру­шни­ків.

ТРОТУАР ЗРУЧНІШИЙ ЗА СТОЯНКУ

«Си­ту­а­ція на Со­фій­ській пло­щі, як і на Ми­хай­лів­ський, — про­яв без­го­спо­дар­но­го став­ле­н­ня до пу­блі­чних про­сто­рів, — вва­жає Гри­го­рій Мель­ни­чук, спів­ко­ор­ди­на­тор Ра­ди з ур­ба­ні­сти­ки Ки­є­ва. — Пі­шо­хі­дна зо­на має бу­ти справ­ді пі­шо­хі­дною, тре­ба обме­жу­ва­ти до­ступ ав­то­транс­пор­ту до неї».

Не­ля Ку­ко­валь­ська кіль­ка ра­зів звер­та­ла­ся до Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції з про­ха­н­ням впо­ряд­ку­ва­ти си­ту­а­цію по Со­фій­ській пло­щі, але по­ки це не да­ло ре­зуль­та­тів. «Пар­ку­ю­ться на пло­щі пов­се­лю­дно, але на та­ко- му мі­сці, як бі­ля мо­ги­ли Па­трі­ар­ха, — впер­ше ба­чу, — про­дов­жує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Со­фії Ки­їв­ської». — Вза­га­лі стіль­ки го­во­ри­ли про цю пло­щу, яка має велике істо­ри­чне зна­че­н­ня для Укра­ї­ни, й це не­хту­є­ться, зокре­ма, та­ки­ми сто­ян­ка­ми, пре­зен­та­ці­я­ми, які не ма­ли б тут від­бу­ва­ти­ся, рі­зни­ми шум­ни­ми кон­цер­та­ми. До­бре, хоч у пев­ній мі­рі узго­джу­ють про­ве­де­н­ня де­яких за­хо­дів. Але впли­ну­ти на якесь рі­ше­н­ня, ухва­ле­не мі­ською адмі­ні­стра­ці­єю, ми сьо­го­дні не мо­же­мо. Пло­щу до­ве­де­но до та­ко­го га­не­бно­го ви­гля­ду, що по ній со­ром­но хо­ди­ти».

Го­во­ря­чи про за­галь­ну си­ту­а­цію, Гри­го­рій Мель­ни­чук ви­знає, що в Ки­є­ві ду­же не­впо­ряд­ко­ва­ний пар­ку­валь­ний про­стір, і на­зи­ває дві основ­ні при­чи­ни про­бле­ми: нев­ре­гу­льо­ва­ність за­ко­но­дав­ства та пи­та­н­ня ор­га­ні­за­ції мі­сько­го про­сто­ру. До ре­чі, в ли­пні цьо­го ро­ку де­пу­та­ти Вер­хов­ної Ра­ди про­ва­ли­ли го­ло­су­ва­н­ня за за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до вдо­ско­на­ле­н­ня ре­гу­лю­ва­н­ня від­но­син у сфе­рі пар­ку­ва­н­ня транс­порт­них за­со­бів», який під­три­му­ва­ли екс­пер­ти та гро­мад­ськість. «Че­рез це про­дов­жу­є­мо ма­ти про­бле­ми з обра­хун­ка­ми за пар­ку­ва­н­ня, ева­ку­а­то­ра­ми. Проблема за­ли­ша­є­ться на дер­жав­но­му рів­ні», — ре­зю­мує Гри­го­рій Мель­ни­чук.

Утім, зро­би­ти хоч щось для впо­ряд­ку­ва­н­ня пар­ко­вок під си­лу і сто­ли­чній вла­ді. На дум­ку Гри­го­рія Мель­ни­чу­ка, мі­сто мо­же чі­тко ор­га­ні­зу­ва­ти мі­ський про­стір, щоб у Ки­є­ві не бу­ло мо­жли­во­сті пар­ку­ва­ти­ся аби де, ще й без­пла­тно. «Йде­ться про фі­зи­чні обме­жу­ва­чі до­сту­пу ав­то­мо­бі­лів та чі­тку ор­га­ні­за­цію ву­лиць. І якщо ро­би­мо пла­тну пар­ков­ку в цен­трі мі­ста, во­на має бу­ти на всіх ву­ли­цях, а не так, що десь є, десь — ні, а десь мо­жна за­їха­ти на тротуар», — по­яснює ур­ба­ніст.

Па­ра­докс у то­му, що в цен­трі Ки­є­ва є на­зем­ні та під­зем­ні пар­ков­ки, які сто­ять на­пів­по­ро­жні, бо во­ді­ям про­сті­ше за­ли­ши­ти ма­ши­ну десь на тро­ту­а­рі, — гро­ші пла­ти­ти не тре­ба, а мо­жли­вість по­ка­ра­н­ня мі­ні­маль­на. Кво­ла ре­а­кція вла­ди на си­ту­а­цію стри­мує ін­ве­сто­рів, які мо­гли б бу­ду­ва­ти пар­кін­ги, — за кор­до­ном, як ствер­джує Гри­го­рій Мель­ни­чук, це пов­но­цін­ний бізнес, що оку­па­є­ться за п’ять-сім ро­ків.

«НАЙЕФЕКТИВНІШЕ — ОБМЕЖЕННЯ ФІ­ЗИ­ЧНО­ГО ДО­СТУ­ПУ»

Най­про­сті­шим і най­ефе­ктив­ні­шим ме­ха­ні­змом обмеження до­сту­пу ма­шин до тро­ту­а­рів, на дум­ку Гри­го­рія Мель­ни­чу­ка, є на­пів­сфе­ри, які не­дав­но по­ча­ла вста­нов­лю­ва­ти ки­їв­ська вла­да. «Ці на­пів­сфе­ри є на Хре­ща­ти­ку, і там те­пер не пар­ку­ю­ться на тро­ту­а­рах. Так має бу­ти в цен­трі мі­ста, — за­зна­чає ур­ба­ніст. — Та­кі за­хо­ди ре­а­лі­зу­ють і в єв­ро­пей­ських мі­стах, де є хо­ро­ше за­ко­но­дав­ство з чі­тко про­пи­са­ни­ми нор­ма­ми. Все одно найефективніше — обмеження фі­зи­чно­го до­сту­пу».

Ігор Скля­рев­ський, за­снов­ник іні­ці­а­ти­ви «Аген­ти змін», що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на пе­ре­тво­ре­н­нях мі­сько­го се­ре­до­ви­ща, вва­жає на­пів­сфе­ри одним із най­гір­ших за­со­бів за­хи­сти­ти тро­ту­а­ри, єди­ною пе­ре­ва­гою яко­го є низь­ка вар­тість. «Не­до­лі­ки на­пів­сфер — пе­ре­д­усім жа­хли­вий зов­ні­шній ви­гляд, агре­сив­ний до мі­сько­го про­сто­ру, осо­бли­во ко­ли їх фар­бу­ють у жов­тий ко­лір; по­га­не за­крі­пле­н­ня, бо їх від­но­сно лег­ко зня­ти і пе­ре­не­сти, і не­ефе­ктив­ність про­ти по­за­шля­хо­ви­ків, —

ка­же Ігор Скля­рев­ський. — Ефе­ктив­ний за­сіб на­то­мість — ме­та­ле­ві стов­пчи­ки, які на­ба­га­то мен­ше ві­зу­аль­но за­бру­дню­ють мі­сто».

Про­те у го­лов­но­му дум­ка Іго­ря Скля­рев­сько­го збі­га­є­ться з тим, про що ка­же Гри­го­рій Мель­ни­чук. За сло­ва­ми за­снов­ни­ка «Аген­тів змін», в укра­їн­ських умо­вах єди­ним ефе­ктив­ним спосо­бом бо­роть­би з не­пра­виль­ною пар­ков­кою є фі­зи­чне від­окрем­ле­н­ня пі­шо­хі­дних про­сто­рів від ав­то­мо­біль­них. «Вла­сне, в кра­ї­ні, де по­га­но ді­ють пра­ви­ла і за­ко­ни, ефе­ктив­ни­ми є рі­ше­н­ня, які ви­клю­ча­ють люд­ський фа­ктор», в на­го­ло­шує Скля­рев­ський.

Ін­ша ве­ли­ка проблема, на яку звер­тає ува­гу за­снов­ник «Аген­тів змін», — пар­ку­ва­н­ня впритул до зу­пи­нок гро­мад­сько­го транс­пор­ту, що зни­жує без­пе­ку та ство­рює за­то­ри. Акти­віст одра­зу про­по­нує ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми: за­мість то­го, щоб ро­би­ти зу­пин­ко­ві «ки­ше­ні», нав­па­ки, роз­та­шо­ву­ва­ти зу­пин­ко­ві пла­тфор­ми на пер­шій сму­зі до­ро­ги. Ігор Скля­рев­ський по­яснює: «За та­ких об­ста­вин ав­то­бус чи тро­лей­бус не за­їжджає на зу­пин­ку, а про­сто зу­пи­ня­є­ться, не змі­ню­ю­чи тра­є­кто­рії. Дов­жи­на ці­єї пла­тфор­ми мо­же зро­би­ти пар­ков­ку фі­зи­чно не­мо­жли­вою ближ­че де­ся­ти ме­трів від зу­пин­ки. Це уне­мо­жли­вить по­ру­ше­н­ня пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху та під­ви­щить без­пе­ку».

НАМАГАННЯ НА­ВЕ­СТИ ЛАД Є, АЛЕ НЕ ДУ­ЖЕ АКТИВНІ

Час від ча­су ки­їв­ські акти­ві­сти обмо­ту­ють ав­тів­ки, при­пар­ко­ва­ні в за­бо­ро­не­них мі­сцях, яскра­ви­ми стрі­чка­ми із на­пи­сом «Я пар­ку­юсь, як олень» або кле­ять до та­ких ма­шин від­по­від­ні на­лі­пки. «До­бре, що та­кі іні­ці­а­ти­ви є, але во­ни мо­жуть лише при­вер­ну­ти ува­гу до про­бле­ми з пар­ку­ва­н­ням. При­чо­му на­сам­пе­ред екс­пер­тів, ме­діа, вла­ди», — за­зна­чає Гри­го­рій Мель­ни­чук.

У під­сум­ку ур­ба­ніст за­ува­жує: ки­їв­ська вла­да ро­бить намагання впо­ряд­ку­ва­ти пар­ку­ва­н­ня, але це відбувається не ду­же актив­но. І якщо все ро­би­ти та­ки­ми тем­па­ми, си­ту­а­ція змі­ню­ва­ти­ме­ться ду­же дов­го.

«Лише фі­зи­чні обмеження, які уне­мо­жлив­лю­ють не­пра­виль­ну пар­ков­ку, до­зво­лять сут­тє­во по­кра­щи­ти си­ту­а­цію в ду­же сти­слі тер­мі­ни, — акцен­тує Ігор Скля­рев­ський. — А вже по­тім мо­жна пе­ре­хо­ди­ти до скла­дні­ших і си­стем­ні­ших ре­чей: по­сту­по­во змен­шу­ва­ти кіль­кість пар­ко­вок у цен­трі, зро­би­ти не­від­во­ро­тним по­ка­ра­н­ня за не­пра­виль­не пар­ку­ва­н­ня, під­ви­щу­ва­ти пла­ту за пар­ков­ку, роз­ви­ва­ти гро­мад­ський транс­порт, пе­ре­тво­рю­ва­ти де­які ву­ли­ці на пі­шо­хі­дні то­що».

«День» у свою чер­гу на­ді­слав за­пит до ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства «Ки­їв­транс­пар­ксер­віс», яке за­йма­є­ться ор­га­ні­за­ці­єю пар­ку­валь­них май­дан­чи­ків, про­е­кту­ва­н­ням та бу­дів­ни­цтвом пар­кін­гів, щоб з’ясу­ва­ти, які змі­ни в сто­ли­чній си­сте­мі пар­ку­ва­н­ня пла­ну­є­ться впро­ва­джу­ва­ти. Та­кож ми звер­ну­ли­ся до Управ­лі­н­ня па­труль­ної по­лі­ції в мі­сті Ки­є­ві, щоб ді­зна­ти­ся про пов­но­ва­же­н­ня пра­во­охо­рон­ців у си­ту­а­ці­ях із пар­ку­ва­н­ням у не­до­зво­ле­них мі­сцях. Че­ка­є­мо від­по­від­ей.

ФОТО НЕЛІ КУКОВАЛЬСЬКОЇ

ПОБЛИЖЧЕ ДО СВЯТИНІ? 12 СЕР­ПНЯ АВТІВКА НА­ЧАЛЬ­НИ­КА УПРАВ­ЛІ­Н­НЯ ОДНО­ГО З ДЕПАРТАМЕНТІВ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ПЕ­ТРА КРИСИ ВЕСЬ ДЕНЬ ПРОСТОЯЛА ВПРИТУЛ ДО МО­ГИ­ЛИ СВЯ­ТІЙ­ШО­ГО ПА­ТРІ­АР­ХА ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА, БІ­ЛЯ ДЗВІНИЦІ СОФІЙСЬКОГО СОБОРУ. ФОТО ЦЬО­ГО ПО­РУ­ШЕ­Н­НЯ ШВИД­КО ОБЛЕТІЛО ІНТЕРНЕТ І ОБУ­РИ­ЛО БА­ГА­ТЬОХ ЛЮ­ДЕЙ. АЛЕ ЧИ ЗМІНИТЬ ЦЕ СИ­ТУ­А­ЦІЮ З НЕЗАКОННИМИ ПАРКУВАННЯМИ?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.