«Па­пе­ро­ва війна» з во­лон­те­ра­ми

Акти­ві­сти про­сять ві­це-прем’єра Пав­ла Ро­зен­ка удо­ско­на­ли­ти за­ко­но­дав­ство що­до оформ­ле­н­ня гу­ма­ні­тар­них ван­та­жів

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

«Т ре­тій ти­ждень за­вер­та­ють ван­та­жі че­рез від­су­тність яки­хось па­пір­ців, яких до цьо­го два ро­ки не ви­ма­га­ли», — по­ві­до­ми­ли у Facebook во­лон­те­ри, які до­став­ля­ють гу­ма­ні­тар­ні ван­та­жі з-за кор­до­ну в Укра­ї­ну. Остан­нім ча­сом роз­ми­тни­ти гу­ма­ні­тар­ку для по­треб АТО чи пе­ре­се­лен­ців ста­ло важ­че, ніж ра­ні­ше, скар­жа­ться акти­ві­сти.

Пи­та­н­ням гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги за­йма­є­ться спе­ці­аль­на ро­бо­ча гру­па при Мі­ні­стер­стві со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки. Уча­сни­ки її за­сі­дань ви­зна­ча­ють, який ван­таж вва­жа­ти гу­ма­ні­тар­ним, а який — ні. Те, що ван­таж є гу­ма­ні­тар­ною до­по­мо­гою, озна­чає йо­го роз­ми­тне­н­ня за ну­льо­вою став­кою, тоб­то во­лон­те­ри не спла­чу­ють жо­дних по­да­тків. Та остан­нім ча­сом, щоб ван­таж ви­зна­ли гу­ма­ні­тар­ним, ро­бо­ча гру­па ви­ма­гає до­да­тко­вих до­ку­мен­тів, сер­ти­фі­ка­тів, по­яснень, а пред­став­ни­ки Уря­до­во­го упов­но­ва­же­но­го з пи­тань ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки, які та­кож вхо­дять до скла­ду гру­пи, на­ма­га­ю­ться до­мо­ви­ти­ся з во­лон­те­ра­ми про спів­пра­цю з пев­ною ви­го­дою.

ПРОПОНУВАЛИ СТВО­РИ­ТИ «ЗАКРИТИЙ КЛУБ ЗА ІНТЕРЕСАМИ»

Як при­га­дує Окса­на Су­хо­ру­ко­ва, во­лон­тер бла­го­дій­но­го фон­ду «Свої», ко­ор­ди­на­тор Цен­тру на­да­н­ня гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги ви­му­ше­ним пе­ре­се­лен­цям «Фро­лів­ська, 9/11», істо­рія роз­по­ча­ла­ся пів­ро­ку то­му із зу­стрі­чі в ка­бі­не­ті Уря­до­во­го упов­но­ва­же­но­го з пи­тань ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки Ві­ри Сі­грі­ян­ської, яка пред­ста­ви­ла во­лон­те­рам сво­го по­мі­чни­ка Ва­ди­ма Пе­тро­ва. Са­ме він із не­зро­зумі­лих при­чин, без не­об­хі­дних пов­но­ва­жень, уві­йшов до скла­ду ро­бо­чої гру­пи Мін­со­цу що­до гу­ма­ні­тар­них ван­та­жів.

На за­зна­че­ній зу­стрі­чі акти­ві­стам за­про­по­ну­ва­ли спів­пра­цю з пев­ни­ми до­нор­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, які вво­зять гу­ма­ні­тар­ку, іна­кше — тре­ба зві­ту­ва­ти про все, що відбувається в цій сфе­рі. «Ми від­мо­ви­лись від такої спів­пра­ці, бо це ство­рює закритий клуб за інтересами, — до­дає Окса­на Су­хо­ру­ко­ва. — А да­лі по­не­слось: про­по­зи­ція зу­стрі­ти­ся за ме­жа­ми ро­бо­чої гру­пи і «по­рі­ша­ти», про­по­зи­ція ство­ри­ти асо­ці­а­цію бла­го­дій­ни­ків, які без про­блем змо­жуть ви­зна­ва­ти ван­та­жі гу­ма­ні­тар­ни­ми, пов­не спри­я­н­ня з бо­ку МВС, СБУ, Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби, офіс у цен­трі Ки­є­ва... Пі­сля на­ших від­мов по­ча­ла­ся дов­га па­пе­ро­ва війна. При­чи­ни, за яки­ми від­мов­ля­лись ви­зна­ва­ти, на­при­клад, ав­то, гу­ма­ні­тар­ни­ми, бу­ли рі­зни­ми: це по­трі­бно узго­ди­ти з пред­став­ни­ком Уря­до­во­го упов­но­ва­же­но­го або об­ґрун­ту­ва­ти по­тре­бу ар­мії в та­ких ма­ши­нах. Во­лон­тер­ські ван­та­жі що­ра­зу від­прав­ля­ють на пе­ре­гляд, а яв­но ко­мер­цій­ні про­хо­дять без про­блем».

«ЦІКАВЛЯТЬСЯ ТІЛЬ­КИ МАШИНАМИ ДЛЯ АТО»

Про­ти во­лон­тер­ки іні­ці­а­ти­ви «Є+» Ва­лен­ти­ни Ва­ра­ви по­ру­ше­но кри­мі­наль­ну спра­ву за... до­став­ку на фронт ав­то­мо­бі­лів. «Ми пра­цю­є­мо з зи­ми 2014 ро­ку, один із на­прям­ків на­шої до­по­мо­ги — до­став- ка ме­ди­чно­го транс­пор­ту, — роз­по­від­ає Ва­лен­ти­на. — Ми пер­ші в Укра­ї­ні офі­цій­но роз­ми­тни­ли ав­то­мо­бі­лі для АТО — ма­ю­ться на ува­зі ма­ши­ни не­ме­ди­чно­го при­зна­че­н­ня, це бу­ло в ли­сто­па­ді 2015 ро­ку. За­раз цим ал­го­ри­тмом ко­ри­сту­ю­ться де­ся­тки гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій. Ми то­ді пра­цю­ва­ли з ав­то­мо­бі­ля­ми для осо­бли­во­го про­е­кту Ген­шта­бу, але ма­ши­ни зу­пи­ни­ли на ми­тни­ці з об­ґрун­ту­ва­н­ням, що ні­би­то не­об­хі­дні до­да­тко­ві до­ку­мен­ти. Ще то­ді ми зро­зумі­ли: так із на­ми на­ма­га­ю­ться до­мо­ви­ти­ся».

До вій­сько­вих ча­стин, ко­трі отри­ма­ли ав­то­транс­порт від іні­ці­а­ти­ви «Є+», на­ді­йшли за­пи­ти від вій­сько­вої слу­жби пра­во­по­ряд­ку, в яких по­ві­дом­ля­ло­ся, що про­во­ди­ться пе­ре­вір­ка, звід­ки на­ді­йшли ці ав­то і для чо­го. Це шо­ку­ва­ло і ко­ман­ди­рів ча­стин, і во­лон­те­рів.

Акти­ві­сти роз­по­від­а­ють про си­ту­а­ції, які на­справ­ді ма­ли б роз­слі­ду­ва­ти слід­чі ор­га­ни, але на які за­плю­щу­ють очі. На Во­ли­ні ді­ють ні­би­то бла­го­дій­ні ор­га­ні­за­ції, ко­трі за остан­ні три ро­ки за­ве­зли по­над де­сять ти­сяч тонн гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги. «Це те, що за­йшло без по дат ків, не при вер ну ло ува ги Уря­до­во­го упов­но­ва­же­но­го, ДФС, На­цпо­лі­ції, Нац­бан­ку, Мін­фі­ну, Мін­со­цу. Слід­чі ор­га­ни вка­зу­ва­ли на оче­ви­дні по­ру­ше­н­ня, але ці ван­та­жі ви­зна­ли гу­ма­ні­тар­ною до­по­мо­гою. Це ко­ру­пція та ко­мер­ція, а не бла­го­дій­ність, і на та­кі фа­кти не звер­та­ють ува­ги. Цікавляться тіль­ки машинами для АТО», — до­дає Окса­на Су­хо­ру­ко­ва.

ПРЕСИНГ, ПОГРОЗИ ТА ШТРАФИ

Та­ку ви­бір­ко­вість чи­нов­ни­ків та спро­би взя­ти під свій кон­троль пи­та­н­ня гу­ма­ні­тар­ки во­лон­те­ри по­ясню­ють не­чі­тко про­пи­са­ни­ми нор­ма­ми за­ко­но­дав­ства. За сло­ва­ми Окса­ни Су­хо­ру­ко­вої, за­кон про гу­ма­ні­тар­ні ван­та­жі має про­сто пра­цю­ва­ти, а не ство­рю­ва­ти до­да­тко­ві пе­ре­шко­ди. Так, від­по­від­но до цьо­го за­ко­ну для ви­зна­н­ня ван­та­жу гу­ма­ні­тар­ним по­трі­бні лише ба­жа­н­ня до­но­ра йо­го пе­ре­да­ти і зго­да при­йма­ю­чої сто­ро­ни. Жо­дних до­да­тко­вих до­ку­мен­тів чи сер­ти­фі­ка­тів.

На­ра­зі три де­ся­тки во­лон­тер­ських ор­га­ні­за­цій під­го­ту­ва­ли звер­не­н­ня до ві­це-прем’єр-мі­ні­стра Пав­ла Ро­зен­ка з про­ха­н­ням уре­гу­лю­ва­ти за­ко­но­дав­чі нор­ми що­до гу­ма­ні­тар­них ван­та­жів. Пе­ре­д­усім по­ясни­ти, за яки­ми прин­ци­па­ми во­ни вва­жа­ю­ться гу­ма­ні­тар­ни­ми чи нав­па­ки, і опе­ра­тив­ні­ше ухва­лю­ва­ти та­кі рі­ше­н­ня, адже ко­жен день про­стою на ми­тни­ці тя­гне за со­бою штрафи. Та­кож ін­фор­ма­цію з цьо­го пи­та­н­ня по­трі­бно роз­мі­щу­ва­ти на сай­ті Мі­ні­стерст ва со­цпо­лі ти­ки. Як за ува - жує Окса­на Су­хо­ру­ко­ва, іно­ді на за­сі­да­н­нях ро­бо­чої гру­пи при ві­дом­стві гу­ма­ні­тар­ни­ми ви­зна­ю­ться 30 ав­то­мо­бі­лів, а че­рез два ти­жні у від­по­від­но­му на­ка­зі ця ци­фра див­ним чи­ном зро­стає до 60.

Ви­ма­га­ю­чи змін, во­лон­те­ри за­о­дно хо­чуть ство­ри­ти со­бі за­кон­не по­ле для ро­бо­ти. «За­раз во­лон­те­рів штра­фу­ють за те, що во­ни ко­лись вво­зи­ли ма­ши­ни для АТО. Ми аб­со­лю­тно не­за­хи­ще­ні, — до­дає Ва­лен­ти­на Ва­ра­ва. — Крім пре­син­гу та по­гроз, нас штра­фу­ють. Не зна­є­мо, що бу­де з на­ми че­рез рік за на­шу ро­бо­ту».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.