«До­зрі­ва­н­ня» до те­ри­то­рі­аль­них гро­мад

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ужго­род

У Ра­хів­сько­му ра­йо­ні За­кар­па­т­тя від­бу­ла­ся низ­ка обго­во­рень, щоб акти­ві­зу­ва­ти об’єд­нав­чі про­це­си

На За­кар­пат­ті пред­став­ни­ки Офі­су впро­ва­дже­н­ня ре­форм Асо­ці­а­ції міст Укра­ї­ни про­дов­жу­ють кро­пі­тку ро­бо­ту з ре­а­лі­за­ції пер­спе­ктив­но­го пла­ну ство­ре­н­ня те­ри­то­рій спро­мо­жних гро­мад. Го­ло­ва За­кар­пат­сько­го ре­гіо­наль­но­го від­ді­ле­н­ня Іван Рев­тій та кон­суль­тант з пра­во­вих пи­тань Олег Лу­кша дня­ми здій­сни­ли під­го­тов­чий ві­зит у Ра­хів­ський ра­йон.

Пра­кти­чно в усіх ва­рі­ан­тах про­е­кту пер­спе­ктив­но­го пла­ну на Ра­хів­щи­ні, від­по­від­но до ме­то­ди­ки, пе­ред­ба­ча­лось утво­ре­н­ня чо­ти­рьох об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад із цен­тра­ми в мі­сті Ра­хо­ві (се­ла Ді­ло­ве, Ко­сти­лів­ка та Бі­лин), се­ли­щі Ве­ли­кий Би­чків (се­ла Ко­сів­ська По­ля­на, Ко­би­ле­цька По­ля­на, Луг, Ро­сі­шка, Вер­хнє Во­дя­не та Во­ди­ця), се­ли­щі Ясі­ня (се­ла Ла­зє­щи­на, Чор­на Ти­са і Ква­си), се­лі Бо­г­дан (се­ла Роз­то­ка, Ви­дри­чка, Лу­ги). При цьо­му май­бу­тня Ра­хів­ська ОТГ ще во­се­ни, до мі­сце­вих ви­бо­рів, отри­ма­ла ви­сно­вок За­кар­пат­ської ОДА. Але ни­ні­шні мі­сце­ві ра­ди не по­спі­ша­ють про­ве­сти оста­то­чні се­сії що­до пра­кти­чно­го ство­ре­н­ня ОТГ. Са­ме про ці за­трим­ки та їхні при­чи­ни йшло­ся в ро­бо­чих зу­стрі­чах з Ра­хів­ським мі­ським го­ло­вою В. Ме­дві­дєм, Бі­лин­ським сіль­ським го­ло­вою М. Са­гай­дою та Ко­сти­лів­ським сіль­ським го­ло­вою І. Ма­ска­лю­ком. До­ся­гну­то до­мов­ле­но­сті що­до акти­ві­за­ції об’єд­нав­чих про­це­сів і на­да­н­ня в цьо­му пи­тан­ні кон­суль­та­цій­ної до­по­мо­ги.

Про хо­ро­ші пер­спе­кти­ви роз­ви­тку для май­бу­тньої Бо­г­дан­ської ОТГ йшло­ся на ро­бо­чих зу­стрі­чах з Бо­г­дан­ським сіль­ським го­ло­вою М. Ше­мо­тою, ди­ре­кто­ром Ра­хів­сько­го дер­жліс­го­спу В. При­сту­пою та за­сту­пни­ком ди­ре­кто­ра по на­у­ці Кар­пат­сько­го біо­сфер­но­го за­по­від­ни­ка, до­кто­ром біо­ло­гі­чних на­ук Ф. Га­мо­ром. Адже при­ро­дно­гео­гра­фі­чні осо­бли­во­сті май­бу­тньої Бо­г­дан­ської ОТГ ви­зна­чаль­ні тим, що во­на пов­ні­стю роз­та­шо­ва­на в до­ли­ні рі­чки Бі­ла Ти­са та її ба­сей­ну, при­ля­гає до при­ро­дно-за­по­від­них те­ри­то­рій, де роз­та­шо­ва­ні най­ви­щі вер­ши­ни Укра­їн­ських Кар­пат та ці­ка­ві при­ро­дні об’єкти: го­ри Го­вер­ла, Пе­трос, Піп Іван Чор­но­гір­ський та ін., де­ся­тки ви­со­ко­гір­них по­ло­нин, озе­ро Бре­бе­не­скул — най­ви­ще роз­та­шо­ва­не в Кар­па­тах та ін.; чу­до­ва при­ро­дна і дав­ні етно­куль­тур­ні гу­цуль­ські тра­ди­ції то­що. Все це ра­зом свід­чить про мо­жли­вість ство­ре­н­ня уні­каль­ної ви­со­ко­гір­ної Бо­г­дан­ської ОТГ, орі­єн­то­ва­ної на ін­тен­сив­ний роз­ви­ток гір­сько­го ту­ри­зму і ре­кре­а­ції.

А 14 сер­пня пред­став­ни­ки Офі­су впро­ва­дже­н­ня ре­форм Іван Рев­тій та Олег Лу­кша у скла­ді ко­ман­ди гро­мад­ської ра­ди при За­кар­пат­ській ОДА здій­сни­ли схо­дже­н­ня на одну з най­ви­щих вер­шин Укра­їн­ських Кар­пат — го­ру Піп Іван Чор­но­гір­ський (2028 м). Акція бу­ла при­свя­че­на 25-річ­чю про го ло шен ня Не за леж нос ті Укра­ї­ни та «Де­цен­тра­лі­за­цій­но­му ма­ра­фо­ну» в За­кар­пат­ті й в Укра­ї­ні за­га­лом. По­над пів­со­тню чле­нів ко­ман­ди схо­дже­н­ня з рі­зних ра­йо­нів За­кар­па­т­тя (під­при­єм­ці, по­са­дов­ці, гро­мад­ські акти­ві­сти, го­сті з ФРН, Ав­стрії, Угор­щи­ни і Сло­вач­чи­ни) під час роз­мов ді­зна­ли­ся ба­га­то но­во­го про де­цен­тра­лі­за­цій­ні ре­фор­ми та осо­бли­во­сті ство­ре­н­ня ОТГ на За­кар­пат­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.