RIO-2016: пе­ре­мо­жне па­ді­н­ня

Ба­гам­ська сприн­тер­ка... стри­бну­ла на фі­ні­ші. Але все за пра­ви­ла­ми

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Чо­го не зро­бить спортс­мен за­ра­ди пе­ре­мо­ги. А тим па­че — на Олім­пій­ських іграх в Ріо. Го­лов­не — щоб це не су­пе­ре­чи­ло спор­тив­ній ети­ці та вста­нов­ле­ним пра­ви­лам. А ма­лень­кі хи­тро­щі — ви­пад­ко­ві чи ре­тель­но від­пра­цьо­ва­ні на за­кри­тих тре­ну­ва­н­нях — ви­прав­до­ву­ють кін­це­вий ре­зуль­тат — пе­ре­мо­гу на Олім­пі­а­ді і та­ке ба­жа­не «зо­ло­то».

Дру­гий день в епі­цен­трі скан­да­лу ви­яви­ла­ся ба­гам­ська сприн­тер­ка Шо­на Міл­лер, яка пе­ре­мо­гла на ди­стан­ції 400 ме­трів. Зо­ло­та ме­даль ді­ста­ла­ся спортс­мен­ці ду­же не­про­сто і не без кур­йо­зу. Міл­лер лі­ди­ру­ва­ла всю ди­стан­цію, але на фі­ні­ші її май­же на­здо­гна­ла чо­ти­ри­ра­зо­ва олім­пій­ська чем­піон­ка аме­ри­кан­ка Ел­лі­сон Фе­лікс — все ви­рі­ши­ли до­лі се­кун­ди. По­ба­чив­ши, що су­пер­ни­ця пе­ре­га­няє на фі­ні­ші, Шо­на за­ра­ди пе­ре­мо­ги не ва­га­ю­чись... риб­кою стри­бну­ла до фі­ні­шу з остан­ніх сил. Вбо­лі­валь­ни­ки за­та­му­ва­ли по­дих, адже по­ду­ма­ли, що спортс­мен­ка зне­при­том­ні­ла чи спі­ткну­ла­ся на са­мо­му фі­ні­ші. Однак по­втор ві­део- фі­кса­ції за­бі­гу по­ка­зав, що Міл­лер про­сто стри­бну­ла, про­стя­гнув­ши ру­ки ма­кси­маль­но впе­ред. Від­так, час Міл­лер — 49,44, а в аме­ри­кан­ки — 49,51. « Брон­зу » здо­бу­ла Ше­рі­ка Дже­ксон з Ямай­ки (49,85).

«Я ні про що не ду­ма­ла. Про­сто уяви­ла со­бі зо­ло­ту ме­даль. У на­сту­пну се­кун­ду я вже ле­жа­ла на зем­лі, — ви­прав­до­ву­ва­ла­ся Міл­лер. — Я ні­ко­ли не ро­би­ла так ра­ні­ше. У мене за­ли­ши­ло­ся кіль­ка по­рі­зів і уда­рів, па­ра опі­ків. Це бо­ля­че. Ко­ли я бу­ла на зем­лі, не зна­ла, яке мі­сце в під­сум­ку по­сі­ла, не знаю, як так ви­йшло. В го­ло­ві пуль­су­ва­ла одна дум­ка — я хо­чу отри­ма­ти зо­ло­ту ме­даль».

І та­ки отри­ма­ла. Адже стри­бок ба­гам­ки пов­ні­стю вкла­да­є­ться в пра­ви­ла Фе­де­ра­ції лег­кої атле­ти­ки. Фі­ніш ви­зна­ча­є­ться по то­му мо­мен­ту, ко­ли торс спортс­ме­на пе­ре­ти­нає ме­жу, і Міл­лер за ці­єю оцін­кою бу­ла пер­шою.

Ці­ка­во, що не­за­до­во­ле­ні вбо­лі­валь­ни­ки ( ско­рі­ше за все аме­ри­кан­ці) від­ра­зу від­ре­да­гу­ва­ли на « Ві­кі­пе­дії » ста­т­тю про Шо­ну Міл­лер, на­звав­ши її ба­гам­ською стри­бун­кою. Однак най­більш обу­рив цей ви­па­док аме­ри­кан­ку Фе­лікс, яка фі­ні­шу­ва­ла дру­гою. Як ви­яви­ло­ся, у неї в та­кий спо­сіб « вкра­ли » ме­даль вже вдру­ге. На від­бір­ко­во­му ета­пі пе­ред Ріо її спів­ві­тчи­зни­ця Джен­на Пран­ді­ні теж стри­бну­ла че­рез фі­ніш —і в ре­зуль­та­ті Фе­лікс не змо­гла бра­ти участь в Іграх на ди­стан­ції 200 ме­трів.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.