Сьо­го­дні 5 ро­ків сай­ту «Укра­ї­на Incognita»!

Ста­ні­слав КУЛЬЧИЦЬКИЙ: «Про цей істо­ри­чний веб-пор­тал має зна­ти ко­жен осві­тя­нин і від­по­від­аль­ний гро­ма­дя­нин»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Сьо­го­дні у ін­тер­нет-про­е­кту « Укра­ї­на Incognita » юві­лей— п’ять ро­ків ви­вче­н­ня і пе­ре­о­сми­сле­н­ня укра­їн­ської істо­рії у вір­ту­аль­но­му сві­ті. На­га­да­є­мо, що свою на­зву він отри­мав від одно­ймен­ної пер­шої книж­ки з Бі­блі­о­те­ки «Дня». До 15-річ­чя га­зе­ти бу­ло ви­рі­ше­но ви­ве­сти мас­шта­бні істо­ри­чні на­пра­цю­ва­н­ня ви­да­н­ня за ме­жі па­пе­ро­во­го фор­ма­ту та по­ши­ри­ти на он­лайн-про­стір. Те­пер сайт «Укра­ї­на Incognita» — це уні­каль­ни­йма­сив істо­ри­чних та кра­є­знав­чих ма­те­рі­а­лів, які про­тя­гом 20 ро­ків пу­блі­ку­ва­ли­ся на сто­рін­ках га­зе­ти, а та­кож у ви­да­н­нях Бі­блі­о­те­ки «Укра­ї­на Incognita».

На­ра­зі ре­сурс мі­стить не тіль­ки вже тра­ди­цій­ні га­зе­тні ру­бри­ки «Істо­рія і Я», «Мар­шрут №1» та «Сі­мей­ний аль­бом Укра­ї­ни», а й впер­ше в укра­їн­сько­му ін­тер­не­т­про­сто­рі пред­ста­вив без­пре­це­ден­тний­вір­ту­аль­ний­фонд най­кра­щих укра­їн­ських му­зе­їв — «Му­зеї он­лайн». Ін­те­р­актив­на «Ін­те­ле­кту­аль­на кар­та Укра­ї­ни», сфор­мо­ва­на за актив­ної уча­сті на­ших чи­та­чів, від­тво­рює ми­ну­ле рі­зно­ма­ні­тних ку­то­чків Укра­ї­ни — від ці­ло­го мі­ста до зна­ко­вих окре­мих ву­лиць. Сайт має сво­їх по­стій­них бло­ге­рів, що від­кри­ва­ють ма­ло­зна­йо­мі епі­зо­ди істо­рії або да­ють не­три­ві­аль­ну ін­тер­пре­та­цію. На «Укра­ї­на Incognita», а та­кож на сай­ті « Дня » , який ви­хо­дить трьо­ма мо­ва­ми: укра­їн­ською, ро­сій­ською та ан­глій­ською, стат­ті зна­хо­дять сво­го вдя­чно­го чи­та­ча, і ау­ди­то­рія нев­пин­но ро­сте.

Го­лов­ний­ре­да­ктор га­зе­ти «День» Ла­ри­са Ів­ши­на на­го­ло­шує: «Ува­жне «про­чи­та­н­ня про­це­сів», що від­бу­ва­ли­ся та від­бу­ва­ю­ться на пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі, пе­ре­ко­нує ме­не в то­му, що бо­роть­ба то­чи­ться не ли­ше за ре­сур­си, не ли­ше за на­фту йгаз, а на­сам­пе­ред — за мі­сце в істо­рії».

«Істо­рії, істо­ри­чній­пам’яті «День» зав­жди при­ді­ляв чи­ма­ло ува­ги, — ствер­джую це як чи­тач зі ста­жем. Ру­бри­ки, що сто­су­ю­ться ми­нув­ши­ни, ін­ко­ли від­кри­ва­ють про­сто за­для « ожив­ля­жу » . У «Дні» — по-ін­шо­му; ін­те­рес до істо­рії тут на­був стра­те­гі­чно­го сен­су, — ко­мен­тує до­ктор фі­ло­ло­гі­чних на­ук, про­фе­сор, ав­тор «Дня» Во­ло­ди­мир ПАНЧЕНКО. — «Іва­ни-без­ро­дні» не мо­жуть пе­ре­ма­га­ти. Без­пам’ят­ство — си­но­нім ду­хов­но­го раб­ства, вто­рин­но­сті, у на­шо­му ви­пад­ку — ма­ло­ро­сій­ства... Оце, вла­сне, і вся фі­ло­со­фія.

То­му про­е­ктам «Дня», зокре­ма йсай ту «Укра­ї­на Incognita», я апло­дую. Утім, не тіль­ки апло­дую, а йсам, як ав­тор, на­ма­га­ю­ся бра­ти участь у їх ре­а­лі­за­ції. Укра­їн­цям по­трі­бно ба­га­то пра­цю­ва­ти над сво­єю са­мо­і­ден­ти­чні­стю, пам’ята­ти про свою ге­не­а­ло­гію, про те, що ми є спад­ко­єм­ця­ми Ки­їв­ської Ру­сі, Ко­за­цької дер­жа­ви, УНР... Мо­ско­вія ж не­дар­ма ще за ча­сів Пе­тра І ане­ксу­ва­ла на­шу істо­рію. Во­на йза­раз во­ює з на­ми, щоб по­вер­ну­ти со­бі Ки­їв як сим­вол... Усе це слід ро­зу­мі­ти. І 25-річ­чя укра­їн­ської не­за­ле­жно­сті вар­то від­зна­ча­ти не як 25-річ­чя про­го­ло­ше­н­ня не­за­ле­жно­сті, а як да­ту від­нов­ле­н­ня дер­жав­но­сті. Га­сло мо­же бу­ти та­ким: «Від Ки­їв­ської Ру­сі — до єв­ро­пей­ської Укра­ї­ни». Чу­до­во, що роз­ши­рю­є­ться ау­ди­то­рія істо­ри­чно­го сай­та. Це озна­чає, що ми по­тро­хи вчи­мо­ся бу­ти со­бою».

«Сайт «Укра­ї­на Incognita» ме­ні по­до­ба­є­ться всім: зру­чною по­шу­ко­вою си­сте­мою, ін­те­ле­кту­аль­ним ка­лен­да­рем, про­ду­ма­ною по­лі­ти­кою по­ши­ре­н­ня істо­ри­чних знань, а осо­бли­во — ру­бри­кою «Му­зеї он­лайн», — за­ува­жив у ко­мен­та­рі до­ктор істо­ри­чних на­ук, про­фе­сор, за­сту­пник ди­ре­кто­ра з на­у­ко­вої ро­бо­ти Ін­сти­ту­ту істо­рії Укра­ї­ни НАНУ, ав­тор «Дня» Ста­ні­слав КУЛЬЧИЦЬКИЙ. — Ко­жен мо­же зна­йти на сайт і вір­ту­аль­но «по­хо­ди­ти» за­ла­ми — хоч Му­зею на­ро­дно­го ми­сте­цтва Гу­цуль­щи­ни та По­ку­т­тя, хоч Му­зею Сте­па­на Бан­де­ри в Лон­до­ні. Це є над­зви­чай­но ва­жли­ва осві­тня скла­до­ва і по­трі­бно, щоб про цей­сай т зна­ли і вчи­те­лі у шко­лах, і ви­кла­да­чі ви­шів, і про­сто до­пи­тли­ві йвід­по­від­аль­ні гро­ма­дя­ни. Так пі­зна­є­мо свою істо­рію!»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.