Ан­дрій МЕЛЬНИК,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

по­сол Укра­ї­ни в Ні­меч­чи­ні:

Ми спо­ді­ва­є­мо­ся на на­ба­га­то, на­ба­га­то чі­ткі­ші сло­ва, ми спо­ді­ва­є­мо­ся та­кож на більш ді­є­ву і більш жорс­тку ди­пло­ма­тію. Пі­сля ане­ксії пів­остро­ва 2014 ро­ку Ро­сія роз­мі­сти­ла на йо­го те­ри­то­рії 40 тис. сол­да­тів, а та­кож су­ча­сну вій­сько­ву те­хні­ку. Ви­ни­кне­н­ня но­во­го кри­ва­во­го кон­флі­кту бу­де дій­сно фа­таль­ним не тіль­ки для Укра­ї­ни, а йна­сам­пе­ред для всі­єї Єв­ро­пи

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.