Не­зва­жа­ю­чи на ви­щий рей­тинг су­пер­ни­ці,

Ле­ся Цу­рен­ко успі­шно по­ча­ла тур­нір у Цин­цин­на­ті. Так три­ма­ти!

Den (Ukrainian) - - День України -

УЦин­цин­на­ті (США) на тур­ні­рі WTA ка­те­го­рії Premier — Western & Southern Open від­бу­ли­ся ма­тчі пер­шо­го ко­ла. 27-рі­чна укра­їн­ка Ле­ся Цу­рен­ко (LD), що по­сі­дає у сві­то­во­му рей­тин­гу 85- е мі­сце, ви­йшла у дру­ге ко­ло тур­ні­ру пі­сля пе­ре­мо­ги над сво­єю ро­ве­сни­цею з Ки­таю Чжан Шу­ай, яка про­йшла че­рез ква­лі­фі­ка­цію і по­сі­дає в рей­тин­гу WTA 49-е мі­сце, з ра­хун­ком 6:3, 69:3, по­ві­дом­ляє www. sportonline. ua. По­єди­нок три­вав 1 го­ди­ну 21 хви­ли­ну. Цу­рен­ко зро­би­ла чо­ти­ри брей­ки й не утри­ма­ла одну свою по­да­чу. На­ви­літ те­ні­сис­тки не по­да­ва­ли, при цьо­му укра­їн­ка зро­би­ла п’ять по­двій­них по­ми­лок, а ки­та­ян­ка - чо­ти­ри. Це бу­ла тре­тя пе­ре­мо­га Цу­рен­ко у трьох зу­стрі­чах з Шу­ай. За ви­хід у 1/8 фі­на­лу зма­гань Цу­рен­ко зі­грає з 15- ю ра­ке­ткою сві­ту швей­цар­кою Ті­меа Ба­чин­ські, яка отри­ма­ла 12-йно­мер по­сі­ву йпер­ше ко­ло про­пу­скає. Ра­ні­ше во­ни зу­стрі­ча­ли­ся три­чі, але по­ки Ле­сі не вда­ва­ло­ся обі­гра­ти швей­цар­ку.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.