Спра­ва 22 «за­по­рож­ців»

Вій­сько­ва про­ку­ра­ту­ра змі­ни­ла зви­ну­ва­че­н­ня для бій­ців 51-ї бри­га­ди, яких два ро­ки вже су­дять у Во­ло­ди­ми­рі-Во­лин­сько­му

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Чер­го­ве за­сі­да­н­ня су­ду у Во­ло­ди­ми­рі-Во­лин­сько­му, де ба­зу­ва­ла­ся 51-ша, а те­пер — 14-та бри­га­да, від­бу­ло­ся у при­су­тно­сті на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни На­дії Сав­чен­ко. Во­на, як і обі­ця­ла під час ві­зи­ту на фе­сти­валь па­трі­о­ти­чно­го ду­ху «Бан­дер­штат», який­ві­дбув­ся не­що­дав­но у Лу­цьку, при­їха­ла під­три­ма­ти бій­ців бри­га­ди. Спра­ву про їхнє, як вва­жає вій­сько­ва про­ку­ра­ту­ра, де­зер­тир­ство на­зи­ва­ють «спра­вою 22 за­по­рож­ців». Са­ме стіль­ки бій­ців ви­рі­ши­ло іти до кін­ця, але не ви­зна­ва­ти сво­єї ви­ни в де­зер­тир­стві, яко­го, вва­жа­ють, не бу­ло.

Лу­цькийа­дво­кат Ва­силь На­гор­ний, який ці два ро­ки за­хи­щає во­лин­ських «за­по­рож­ців», ка­же: що біль­ше три­ва­ють су­ди і роз­слі­ду­ва­н­ня, то ви­дні­ше, що спра­ву ши­то на­віть не бі­ли­ми, а кри­ва­ви­ми ни­тка­ми. У ли­пні 2014 ро­ку бій­ці 51-ї бри­га­ди три­ва­лий час бу­ли в ото­чен­ні під по­стій­ним об­стрі- лом «Гра­дів» з ро­сій­сько­го бо­ку, без їжі, во­ди, а го­лов­не — під­трим­ки ар­мії. Що­би вря­ту­ва­ти свої жи­т­тя, ви­йшли на ро­сій­ську те­ри­то­рію (на укра­їн­ську не бу­ло змо­ги зов­сім), де по­тра­пи­ли в по­лон. Тут від­мо­ви­ли­ся від ста­ту­су бі­жен­ців, якийїм про­по­ну­ва­ли, і ви­ма­га­ли по­вер­не­н­ня в Укра­ї­ну. Їх по­вер­ну­ли до За­по­ріж­жя (звід­си йна­зва спра­ви — «за­по­рож­ці»), де по­ча­ли­ся су­ди, які три­ва­ють до­ни­ні.

Під час остан­ньо­го су­до­во­го за­сі­да­н­ня вій­сько­ва про­ку­ра­ту­ра змі­ни­ла своє обви­ну­ва­че­н­ня. Во­на вже не вва­жає, що бій­ці від­мо­ви­ли­ся не­сти слу­жбу в бо­йо­вій об­ста­нов­ці. Об­ста­нов­ку вже ви­зна­но не­бо­йо­вою, тоб­то це лег­ший­зло­чин та мен­ша ста­т­тя. Про­те ди­вує, ка­же адво­кат, що до­сі су­дять ли­ше ря­до­вих, а не їхніх ко­ман­ди­рів. Ві­до­мо, що че­рез Ро­сію ви­хо­ди­ли то­ді ж із ко­тла ще 400 бій­ців ін­ших бри­гад ЗСУ, але їх у де­зер­тир­стві не зви­ну­ва­чу­ва­ли зов­сім. 51-ша бри­га­да ста­ла жер­твою ці­єї не­ого­ло­ше­ної вій­ни, хоч її бій­ці — про­сті во­ли­ня­ни — бу­ли мо­бі­лі­зо­ва­ні пер­ши­ми, ки­ну­ті в са­ме пе­кло, ге­ро­ї­чно про­йшли всі га­ря­чі то­чки, але ста­ли за­ру­чни­ка­ми си­ту­а­ції, ко­ли ви­ну за про­ма­хи ко­ман­ди­рів пе­ре­ки­ну­ли на них. Ва­силь На­гор­ний­та­кож по­ві­до­мив, що На­дія Сав­чен­ко в су­до­вий­про­цес не втру­ча­ла­ся, не бу­ло яко­їсь по­лі­ти­ки з її бо­ку, але де­що во­на під­ка­за­ла під час су­до­во­го за­сі­да­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.