По­над 12 ти­сяч по­жеж – із по­ча­тку ро­ку

Ря­ту­валь­ни­ки за­кли­ка­ють гро­ма­дян не про­во­ку­ва­ти за­го­ря­н­ня в при­ро­дних еко­си­сте­мах

Den (Ukrainian) - - День України -

Тіль­ки 16 сер­пня в Укра­ї­ні ви­ни­кло 129 по­жеж на від­кри­тих ді­лян­ках мі­сце­во­сті, тор­фо­ви­щах і сіль­го­спу­гі­д­дях на за­галь­ній­пло­щі 94 га, по­ві­дом­ляє Дер­жав­на слу­жба з над­зви­чай­них си­ту­а­цій. А вран­ці 17 сер­пня три­ва­ло га­сі­н­ня осе­ред­ку тлі­н­ня тор­фу по­бли­зу се­ла Ле­бе­дів­ки Ко­зе­ле­цько­го ра­йо­ну Чер­ні­гів­ської обла­сті на пло­щі 0,3 га. За­га­лом з по­ча­тку ро­ку за­фі­ксо­ва­но 12 028 по­жеж в еко­си­сте­мах на пло­щі 10 368 га.

У ДСНС за­зна­ча­ють, що основ­ни­ми при­чи­на­ми ви­ни­кне­н­ня по­жеж у при­ро­дних еко­си­сте­мах є ви­па­лю­ва­н­ня су­хої ро­слин­но­сті, по­ру­ше­н­ня гро­ма­дя­на­ми пра­вил по­же­жної без­пе­ки під час пе­ре­бу- ва­н­ня в лі­со­вих ма­си­вах і на тор­фо­ви­щах та при про­ве­ден­ні сіль­сько­го­спо­дар­ських ро­біт на при­са­ди­бних ді­лян­ках.

Тож ря­ту­валь­ни­ки за­кли­ка­ють лю­дей­су­во­ро до­три­му­ва­ти­ся пра­вил по­же­жної без­пе­ки і не про­во­ку­ва­ти по­же­жі в при­ро­дних еко­си­сте­мах. Зокре­ма, не ви­па­лю­ва­ти су­ху тра­ву та смі­т­тя на при­са­ди­бних ді­лян­ках, не роз­во­ди­ти від­кри­тий­во­гонь по­руч із го­спо­дар­чи­ми бу­дів­ля­ми, не ки­да­ти не­до­пал­ки та сір­ни­ки на су­ху трав’яну під­стил­ку і сте­жи­ти, щоб ді­ти не ба­ви­ли­ся з во­гнем. На­га­ду­є­мо, що при ви­ни­кнен­ні по­же­жі чи ін­шої над­зви­чай­ної си­ту­а­ції не­об­хі­дно не­гай­но ви­кли­ка­ти слу­жбу по­ря­тун­ку - за но­ме­ром 101.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.