Ху­до­жні обра­зи Не­за­ле­жно­сті

У цен­траль­но­му Бу­дин­ку ху­до­жни­ка пред­став­ле­но 400 ро­біт ми­тців із усіх ре­гіо­нів. Ця ви­став­ка при­свя­че­на 25-й рі­чни­ці Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­лен­ти­на ЄФРЕМОВА, ми­сте­цтво­зна­вець, за­слу­же­ний пра­ців­ник куль­ту­ри Укра­ї­ни

«Мас­шта­бний­про­ект не тіль­ки де­мон­струє твор­чі до­ся­гне­н­ня ху­до­жни­ків рі­зних ре­гіо­нів Укра­ї­ни, а йсво­єю кон­це­пці­єю по­ка­зує, на­стіль­ки ми, укра­їн­ці, ми­ро­лю­бний, пра­це­зда­тний­та твор­чо обда­ро­ва­ний­на­род», — за­зна­чив у ві­таль­но­му сло­ві го­ло­ва Ки­їв­ської ор­га­ні­за­ції НСХУ Ві­ктор КОНОВАЛ.

В екс­по­зи­ції пред­став­ле­но 400 тво­рів жи­во­пи­су, гра­фі­ки, скуль­пту­ри йде­ко­ра­тив­но- ужи­тко­во­го ми­сте­цтва, в яких ви­рує Укра­ї­на. На вер­ні­са­жі по­єд­на­ли­ся тво­ри ху­до­жни­ків із рі­зних ре­гіо­нів на­шої кра­ї­ни.

Те­ма­ти­ка по­ло­тен рі­зно­ма­ні­тна: від істо­ри­чних до но­ві­тніх по­дій, обра­зів Не­бе­сної Со­тні... Крізь при­зму пред­став­ле­них тво­рів ви­ру­ють со­ня­чні про­ме­ні на­дії на сві­тлу не­за­ле­жну до­лю, в до­ро­зі до якої ми вже 25 ро­ків...

Зга­да­ли ху­до­жни­ки йукра­їн­ську сим­во­лі­ку, ор­на­мен­ти, спов­не­ні гли­бо­ких сми­слів та жит­тє­во­го змі­сту, які роз­кри­ва­ють на­шу са­мо­і­ден­ти­чність.

«У нас не бу­ло жо­дних обме­жень у сен­сі ху­до­жньої сти­лі­сти­ки, обра­зно-пла­сти­чних упо­до­бань ав­то­рів, що вре­шті­решт ви­ли­ло­ся в над­зви­чай­но ці­ка­ву пре­зен­та­цію ми­сте­цьких ін­то­на­цій», — за­зна­чив ди­ре­ктор Ди­ре­кції ви­ста­вок НСХУ Ігор ВОЛОЩУК.

Ви­став­ка де­мон­струє ви­со­кий­рі­вень жи­во­пи­су, гли­бо­ку вну­трі­шню си­лу ху­до­жніх обра­зів і су­то укра­їн­ську то­наль­ність. Жан­ро­ве і сти­лі­сти­чне роз­ма­ї­т­тя дасть гля­да­че­ві мо­жли­вість отри­ма­ти уяв­ле­н­ня про ха­ра­ктер­ні твор­чі ри­си як пев­них ми­сте­цьких осе­ред­ків у рі­зних ре­гіо­нах кра­ї­ни, так і ко­жно­го ав­то­ра зокре­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.