Iран під «ро­сій­ським кри­лом»

Ек­сперт — про «за­сму­че­н­ня» США фа­ктом ви­ко­ри­ста­н­ня РФ іран­ських ае­ро­дро­мів для зав­да­н­ня авіа­уда­рів у Си­рії

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Схо же, що бо роть ба з « Ісламсь кою дер жа вою » , яка ба зу єть ся у Си рії, на - бу ває но во го іра но- ро - сійсь ко го за бар в лен ня. Яскра - вим під­твер­дже­н­ням цьо­го ста­ло ви ко ри стан ня 16 сер п ня ро - сій­ськи­ми ВПС вій­сько­вої ба­зи в Іра­ні для здій­сне­н­ня ви­льо­тів з ме­тою здій­сне­н­ня авіа­уда­рів в Си­рії. Це був пер­ший ви­па­док, ко ли бом бар ду валь ни ки ро - сій­ських вій­сько­во-по­ві­тря­них сил у рейд на Си­рію ви­ру­ши­ли з іран­ської ба­зи в мі­сті Ха­ма­дан. До сі їх ні фрон то ві бом бар ду - валь ни ки стар ту ва ли із ба зи в са мій Си рії, а стра те гіч на аві а - ція — пі дій ма ла ся у по віт ря із Ро­сії.

В ро сійсь ко му мі но бо ро ни за­пев­ни­ли, що лі­та­ки зав­да­ва­ли авіа­да­ри по об’єктах те­ро­ри­сти­чних угру­по­вань «Іслам­ська дер - жа ва » та « Фронт ан- Нус ра » ( « Джеб хат фа тах аш-Шам » ) у си рійсь ких про він ці ях Алеп по, Дейр-ез-Зор та Ідліб.

То­го ж дня се­кре­тар Ра­ди на­ці о наль ної без пе ки кра ї ни Алі Шам ха ні в ін терв’ ю ірансь кій ін­форм­а­ген­ції IRNA за­явив, що Іран го­то­вий на­да­ти у роз­по­ря­джен­ні Ро­сії весь свій вій­сько­во­ви­ро­бни­чий по­тен­ці­ал і вій­сько­ві об’єкти. За йо­го сло­ва­ми, спів­пра ця йо го кра ї ни із Ро сі­єю у сфе­рі бо­роть­би з те­ро­ри­змом має стра­те­гі­чний ха­ра­ктер.

Тим ча­сом офі­цій ний пред­став­ник Дер­жде­пу США Марк То­нер за явив, що ви ко ри стан ня Ро сі­єю війсь ко вої ба зи в Іра ні для зав­да­н­ня уда­рів по по­зи­ці­ях те ро рис тів « Ісламсь кої дер жа - ви» мо­же су­пе­ре­чи­ти ре­зо­лю­ції №2231 Ра­ди Без­пе­ки ООН. Він та кож за зна чив, що США про - дов жу ють ви вча ти ін фор ма цію про ба­зу Ха­ма­дан, за­явив­ши, що сам факт ви­ко­ри­ста­н­ня її Ро­сі­єю « ви кли кає за сму чен ня, але не зди­ву­ва­н­ня».

«РФ СТАЄ У СИ­РІЇ НАЙМАНЦЕМ, ЯКИЙ І ТАК СО­БІ ДОСТАТНЬО ЗІПСУВАВ РЕПУТАЦІЮ»

Во­ло­ди­мир КУШНІРЕНКО, ди­ре­ктор Цен­тру ком­пле­ксних до­слі­джень гло­баль­них ме­га­тен­ден­цій іме­ні Аль-Га­за­лі, Ки­їв:

— У да­но­му ви­пад­ку аме­ри­кан­ці ма­ють чі­тко за­фі­ксу­ва­ти, чи є за­бо­ро­на на отри­ма­н­ня зброї, ви­хо­дя­чи із сан­кцій­но­го спи­ску. І тим біль­ше, чи то­чно про­пи­са­но там за бо ро ну на ви ко ри стан ня іран­ських ае­ро­дро­мів. І по-дру­ге, за­раз ви­ни­кла си­ту­а­ція, ко­ли США і РФ за­раз є со­ю­зни­ка­ми по бо­роть­бі з те­ро­ри­змом у Си­рії. І я ду­же сум­ні­ва­юсь, що Ро­сія ро­би­ла, щось не узго­див­ши з Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми. Во­ни пе­ре­бу­ва­ють у рі­зній ва­го­вій ка­те­го­рії. Не див­ля­чись на агре­сив­ність РФ, це вже не кра­ї­на сві­то­вий лі­дер, що­най­мен­ше во­на до­тя­гує до ре­гіо­наль­но­го лі­де­ра. І то­му, ме­ні зда­є­ться, що та­кі дії Ро­сії що­до зав­да­н­ня по­ві­тря­них уда­рів з іран­ських ае­ро­дро­мів не бу­ли са­мо­віль­ни­ми. Це пи­та­н­ня бу­ло за­зда­ле­гідь про­ро­бле­но, і Спо­лу­че­ні Шта­ти, ма­ю­чи по­ту­жну роз­від­ку, зна­ли, що це го­ту­є­ться. І по­лі­ти­чна за­ява, яка за­раз про­лу­на­ла з бо­ку дер­жде­пар­та­мен­ту, що США за­сму­че­ні фа­ктом ви­ко­ри­ста­н­ня Ро­сі­єю вій­сько­вої ба­зи в Іра­ні, це не зви­ну­ва­че­н­ня. Це про­сто пев­на ре­а­кція ди­пло­ма­ти­чної слу­жби в на дії РФ.

За­га­лом, я ба­чу но­ву мо­дель то­го, що від­бу­ва­є­ться на Близь­ко­му Схо­ді, зокре­ма за­лу­че­н­ня в ці­ка­вій фор­мі Іра­ну. І це при то­му, що ця Іслам­ська ре­спу­блі­ка достатньо щіль­но вклю­че­на у ці про­це­си. І за­ява Алі Шам­ха­ні ви­ни­кла не на по­ро­жньо­му мі­сці. Зви­чай­но, у Іра­ну ве­ли­кі ін­те­ре­си в Си­рії, він шу­кає со­ю­зни­ків і мо­жли­ві тим­ча­со­ві і дов­го­стро­ко­ві со­ю­зи. А РФ за­раз ви­ко­ри­сто­ву­ють по пов­ній про­гра­мі. Во­на все бом­бить, вво­дить вій­ська. Якщо по­рів­ня­ти участь ін­ших кра­їн в ан­ти­і­ді­лів­ській ко­а­лі­ції, то най­більш зга­док про не­пра­виль­ні дії, по­ру­ше­н­ня, на­силь­ство сто­су­є­ться са­ме Ро­сії. І ме­ні зда­є­ться, що РФ стає у Си­рії найманцем, який і так достатньо зіпсував свою репутацію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.