Iн­до­не­зії – 71

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Ін­до­не­зії Йо­ко Ві­до­до пе­ре­дає сту­ден­ту на­ціо­наль­ний­пра­пор, щоб йо­го під­ня­ти з на­го­ди свя­тку­ва­н­ня 71- ї рі­чни­ці не­за­ле­жно­сті кра­ї­ни у пре­зи­дент­сько­му па­ла­ці Джа­кар­ти. На­пе­ре­до­дні, ви­сту­па­ю­чи у пар­ла­мен­ті, пре­зи­дент за­явив, що Ін­до­не­зія актив­но бра­ти­ме участь у ви­рі­шен­ні кон­флі­кту в Пів­ден­но-Ки­тай­сько­му мо­рі по­се­ре­дни­цтвом мир­них пе­ре­го­во­рів. Та­ким чи­ном він про­ко­мен­ту­вав рі­ше­н­ня Ар­бі­тра­жно­го су­ду в Га­а­зі, який по­ста­но­вив, що Ки­тай­не має пра­ва на цей­ді­ло­вий­во­дний шлях і по­ру­шує су­ве­рен­ні пра­ва Фі­ліп­пін. Окрім то­го, Ві­до­до за­кли­кав до про­ве­де­н­ня по­лі­цей­ської та су­до­вої ре­форм, щоб по­си­ли­ти юри­ди­чну ста­біль­ність у най­біль­шій еко­но­мі­ці Пів­ден­но-Схі­дної Азії.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.