Чи є га­ран­ті­єю при­ва­бли­ві облич­чя?

або Про від­по­від­аль­ність ГПУ та НАБУ за з’ясу­ва­н­ня сто­сун­ків під час вій­ни

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Бу­дів­ля ГПУ у Ки­є­ві на ву­ли­ці Рі­зни­цькій— ра­зом із Адмі­ні­стра­ці­єю Пре­зи­ден­та та Вер­хов­ною Ра­дою — най­більш « облю­бо­ва­не » мі­сце уча­сни­ків акцій­про­те­сту в по­стмай­дан­ний­пе­рі­од Укра­ї­ни. І не­дар­ма, оскіль­ки за два з по­ло­ви­ною ро­ки Ген­про­ку­ра­ту­ра не про­де­мон­стру­ва­ла сут­тє­вих змін у ха­ра­кте­рі сво­єї ро­бо­ти — « кри­шу­ва­н­ня» по­то­ків як пи­шуть у ЗМІ, тиск на бі­знес, не роз­слі­ду­ва­н­ня ре­зо­нан­сних справ. Остан­ні­ми ж ти­жня­ми за­го­стри­ла­ся бо­роть­ба між ке­рів­ни­цтвом ГПУ і На­ціо­наль­ним ан­ти­ко­ру­пцій­ним бю­ро. Остан­нійе­пі­зод цьо­го кон­флі­кту сто­су­вав­ся су­ти­чок між спів­ро­бі­тни­ка­ми двох ві­домств.

На­га­да­є­мо, 12 сер­пня під час про­ве­де­н­ня спо­сте­ре­же­н­ня за спів­ро­бі­тни­ка­ми Ген­про­ку­ра­ту­ри до при­мі­ще­н­ня, в яко­му пе­ре­бу­ва­ли представники НАБУ і ве­ли опе­ра­тив­ну ро­бо­ту, на­ма­га­ли­ся по­тра­пи­ти пра­ців­ни­ки ГПУ, які ви­рі­ши­ли, що спо­сте­ре­же­н­ня не­за­кон­не. Як за­зна­чи­ли у Ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро, ро­бо­та про­во­ди­ла­ся за рі­ше­н­ням су­ду. То­го ж дня Во­ло­ди­мир Гу­цу­ляк, на­чаль­ник Де­пар­та­мен­ту з роз­слі­ду­ва­н­ня осо­бли­во ва­жли­вих справ у сфе­рі еко­но­мі­ки ГПУ, за­явив про по­би­т­тя спе­цна­зом Бю­ро трьох спів­ро­бі­тни­ків про­ку­ра­ту­ри. В свою чер­гу ди­ре­ктор НАБУ Ар­тем Си­тник за­зна­чив, що про­ку­ра­ту­ра за­три­ма­ла двох спів­ро­бі­тни­ків йо­го ві­дом­ства, які про­во­ди­ли спо­сте­ре­же­н­ня, утри­му­ва­ли про­тя­гом 11 го­дин, а та­кож за­сто­со­ву­ва­ли фі­зи­чнийі пси­хо­ло­гі­чний вплив. Як за­свід­чи­ли са­мі по­стра­жда­лі, про­ку­рор Де­пар­та­мен­ту з роз­слі­ду­ва­н­ня осо­бли­во ва­жли­вих справ у сфе­рі еко­но­мі­ки Ген­про­ку­ра­ту­ри Дми­тро Сус був при­су­тній­під час їх ка­ту­вань.

Че­рез ці при­чи­ни вчо­ра під сті­на­ми ГПУ від­бу­ла­ся чер­го­ва акція на під­трим­ку НАБУ, ор­га­ні­зо- ва­на по­лі­ти­ка­ми, гро­мад­ськи­ми ді­я­ча­ми та акти­ві­ста­ми. Кіль­ка со­тень лю­дей­прий шли під две­рі Ген­про­ку­ра­ту­ри ви­ма­га­ти роз­слі­ду­ва­ти дії спів­ро­бі­тни­ків уста­но­ви, по­ка­ра­ти ви­ну­ва­тців, се­ред яких в пер­шу чер­гу зву­ча­ло ім’я Су­са.

« Вже тре­тій­ген­про­ку­рор і ми за тра­ди­ці­єю хо­ди­мо під цю бу­дів­лю, — за­зна­чив один з ор­га­ні­за­то­рів акції, го­ло­ва прав­лі­н­ня Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції Ві­та­лій Ша­бу­нін. — Впер­ше пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті за­фі­ксо­ва­но факт не­за­кон­но­го по­збав­ле­н­ня во­лі, утри­ма­н­ня при­мі­ще­н­ня в під­ва­лі про­ку­ра­ту­ри і ка­ту­ва­н­ня гро­ма­дян — те­хні­ків НАБУ. Це ро­би­ли представники «де­пар­та­мен­ту Ко­но­нен­ка—Гра­нов­сько­го» та осо­би­сто Дми­тро Сус». «Якщо Юрій Лу­цен­ко не від­ре­а­гує на це і ці лю­ди за­ли­ша­ться на сво­їх по­са­дах, це бу­де по­ча­тком кін­ця Юрія Ві­та­лі­йо­ви­ча, по­ча­тком йо­го від­став­ки», — до­дав Ша­бу­нін.

Ви­сту­пи­ла на акції під ГПУ і го­ло­ва прав­лі­н­ня гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції Центр гро­ма­дян­ських сво­бод Оле­ксан­дра Ма­твій­чук: «Ство­ре­н­ня НАБУ — це свід­че­н­ня то­го, що пра­во­охо­рон­на си­сте­ма в Укра­ї­ні пе­ре­бу­ває в ко­ла­псі і не мо­же ефе­ктив­но ви­ко­ну­ва­ти свої пов­но­ва­же­н­ня, то­му для бо­роть­би із ко­ру­пці­єю бу­ли зму­ше­ні ство­ри­ти аль­тер­на­тив­ний ор­ган, — за­зна­чи­ла во­на. — Пов­но­ва­же­н­ня дер­жав­них ор­га­нів пе­ре­сі­ка­ю­ться, але во­ни ма­ють рі­зне під­по­ряд­ку­ва­н­ня і все це пря­мо про­во­кує їх на вій­ну ві­домств. Тоб­то на­віть пі­сля роз­бо­ру цьо­го ін­ци­ден­ту си­ту­а­ція в ці­ло­му не ви­рі­ши­ться. ГПУ тре­ба ра­ди­каль­но ре­фор­му­ва­ти».

Пе­ред уча­сни­ка­ми акції та­кож ви­сту­пив екс- за­сту­пник ген­про­ку­ро­ра Ві­та­лійКа­сько, який­під­кре­слив, що ми­ну­ло­го ро­ку під ці­єю ж бу­дів­лею зби­рав­ся мі­тинг на під­трим­ку йо­го та Да­ві­да Са­ква­ре­лі­дзе у спра­ві « ді­а­ман­то­вих про­ку­ро­рів » . « Я так са­мо ви­йшов до мі­тин­гу під ГПУ, ко­ли про­ти слід­чих і про­ку­ро­рів Ге­нін­спе­кції, які за­три­ма­ли « ді­а­ман­то­вих про­ку­ро­рів» по­ча­ли­ся ре­пре­сії. І то­ді впер­ше про­зву­ча­ло прі­зви­ще Су­са. За рік Су­са під­ви­ще­но за­мість слід­чо­го ГПУ до на­чаль­ни­ка де­пар­та­мен­ту. Це озна­чає, що лю­дей, які ви­ко­ну­ва­ли за­мов­ле­н­ня, не ка­ра­ють у про­ку­ра­ту­рі, а під­ви­щу­ють. Проблема є на­ба­га­то глиб­шою, і на­ше зав­да­н­ня як гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства у то­му, аби лю­ди, які за­сто­со­ву­ва­ли жор­сто­ке по­во­дже­н­ня до за­три­ма­них, та їхні ке­рів­ни­ки по­не­сли по­ка­ра­н­ня».

Як ска­зав під час ви­сту­пу пан Ка­сько, проблема на­ба­га­то глиб­ша. Але по­ля­гає во­на да­ле­ко не в то­му, на що звер­ну­ли ува­гу уча­сни­ки акції. Пи­та­н­ня в то­му, чи мо­же мо­ло­де по­ко­лі­н­ня по­лі­ти­ків, яких на­зи­ва­ють «не­о­ку­чмі­ста­ми», бо­ро­ти­ся із си­стем­ною ко­ру­пці­єю в укра­їн­ській­вла­ді? Адже слід зга­да­ти, що се­ред ви­сту­па­ю­чих під сті­на­ми ГПУ бу­ли ті са­мі «єв­ро­опти­мі­сти» — гру­па де­пу­та­тів, які актив­но спів­пра­цю­ють із зя­тем ав­то­ра кла­но­во-олі­гар­хі­чної си­сте­ми Ку­чми — Ві­кто­ром Пін­чу­ком. Се­ред них Сер­гійЛе­щен­ко та Му­ста­фа Найєм — по­стій­ні уча­сни­ки фо­ру­мів «Сім’ї» YES. Найєм на­віть був мо­де­ра­то­ром на остан­ньо­му за­хо­ді Пін­чу­ка, а Ле­щен­ко — не­що­дав­но «за­сві­тив­ся» під час дру­жньо­го спіл­ку­ва­н­ня із зя­тем Ку­чми, а та­кож у кон­та­ктах з ін­шим олі­гар­хом — Ко­стян­ти­ном Гри­го­ри­ши­ним. Сво­го ча­су оби­два екс-жур­на­лі­сти «Укра­їн­ської прав­ди» зро­би­ли свійв­не­сок у роз­хи­ту­ва­н­ня вер­ти­ка­лі Яну­ко­ви­ча.

По­ка­зо­виймо­мент. На да­нійа­кції був по­мі­че­ний­ще один «єв­ро­опти­міст», прав­да з по­пе­ре­дньо­го по­ко­лі­н­ня, мо­жли­во ку­ра­тор да­ної акції — Олег Ри­ба­чук, екс-ві­це-прем’єр з пи­тань єв­ро­ін- те­гра­ції за ча­сів Ві­кто­ра Ющен­ка, який­ни­ні очо­лює ГО «Центр UA». Па­на Ри­ба­чу­ка ЗМІ на­зи­ва­ють дру­гом сім’ ї Пін­чу­ка. В лю­то­му цьо­го ро­ку в одно­му з ін­терв’ю він за­зна­чив на ра­ху­нок Пе­тра По­ро­шен­ка: «Він за­снов­ник Пар­тії ре­гіо­нів. Він Аза­ро­ва при­вів на Май­дан. Він стар­ший«лю­бий­друг». Те, що він став пре­зи­ден­том, — вда­лий­збіг об­ста­вин. Єв­ро­пей­ський­на­літ для По­ро­шен­ка — всьо­го ли­ше до­да­тко­вийін­стру­мент осо­би­сто­го зба­га­че­н­ня».

Тож, як ба­чи­мо, пі­сля ін­фор­ма­цій­ної хви­лі дов­ко­ла еле­ктрон­них де­кла­ра­цій, про яке «День» до­кла­дно пи­сав у по­пе­ре­дньо­му но­ме­рі, про­дов­жу­є­ться збу­ре­н­ня су­спіль­ної дум­ки че­рез дії вла­ди що­до НАБУ. Дій­сно, ни­ні­шня Ген­про­ку­ра­ту­ра не ві­ді­йшла від тра­ди­цій­по­пе­ре­дніх по­лі­ти­чних ре­жи­мів, і ча­сто ви­сту­пає пев­ним ін­стру­мен­том в ру­ках пев­них кла­нів у вну­трі­шньо­по­лі­ти­чних роз­бор­ках. Це­йор­ган на сьо­го­дні­шній день є аб­со­лю­тно не­по­пу­ляр­ним.

З ін­шо­го бо­ку, НАБУ всту­пи­ло в цю бо­роть­бу, ча­сто де­мон­стру­ю­чи ана­ло­гі­чні ме­то­ди у про­ти­сто­ян­ні. Мо­жли­во, в ни­ні­шній си­сте­мі ко­ор­ди­нат ін­шим чи­ном і не мо­жна, але на­вряд чи це ви­кли­кає до­ві­ру у су­спіль­ства, тим біль­ше, без від­чу­тних ре­зуль­та­тів ро­бо­ти. І при­ва­бли­ві на пер­ший по­гляд облич­чя на акції бі­ля ГПУ — не є га­ран­ті­єю чи­сто­пло­тно­сті НАБУ чи щи­ро­сті на­мі­рів ча­сти­ни про­те­сту­валь­ни­ків у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю.

В та­кий­си­ту­а­ції, ко­ли ГПУ і НАБУ не від­чу­ва­ють від­по­від­аль­но­сті пе­ред кра­ї­ною, осо­бли­во в ча­си вій­ни, ма­ють пі­ти у від­став­ку від­по­від­аль­ні з обох стру­ктур. По­пе­ре­днє ма­со­ве обу­ре­н­ня укра­їн­ців при­зве­ло до Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, вте­чі Яну­ко­ви­ча та йо­го по­сі­пак і пе­ре­хо­ду під пря­ме управ­лі­н­ня Крем­ля ча­сти­ни укра­їн­ської те­ри­то­рії. Про це « День » пи­сав і по­пе­ре­джав ще на­пе­ре­до­дні і під час Єв­ро­май­да­ну. Сьо­го­дні цим ко­ри­до­ром ру­ха­є­ться як ни­ні­шня вла­да, так і ті, хто вда­ють із се­бе бор­ців за спра­ве­дли­вість.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

17.08.2016. КИ­ЇВ. ГЕНЕРАЛЬНА ПРО­КУ­РА­ТУ­РА УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.