Цю по­дію в Хар­ко­ві че­ка­ли 10 ро­ків!

20 сер­пня у Фі­лар­мо­нії від­кри­є­ться пер­ший кон­цер­тний ком­плекс

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Мо­ва йде про так зва­ний пер­ший­пу­ско­вий­ком­плекс. Хар­ків­ські ме­ло­ма­ни від­чу­ють аку­сти­ку но­вої за­ли. На­га­да­є­мо, ор­ган мав за­зву­ча­ти у Хар­ко­ві ще ві­сім ро­ків то­му, але ін­стру­мен­ту вар­ті­стю 1,2 міль­йо­на єв­ро до­ве­ло­ся при­па­да­ти пи­лом чо­ти­ри ро­ки в склад­ських ящи­ках, бо че­рез брак бю­дже­тно­го фі­нан­су­ва­н­ня вчасно не змо­гли за­вер­ши­ти бу­дів­ни­цтво но­вої ор­ган­ної за­ли. І от но­во­сі­л­ля...

— Ор­ган­ний­зал бу­ду­ва­ли 10 ро­ків. Ми за пів­то­ра ро­ку за­кін­чи­ли бу­дів­ни­цтво, хо­ча за гра­фі­ком та­кі ро­бо­ти ма­ють три­ва­ти 3— 4 ро­ки. У су­бо­ту від­бу­де­ться уро­чи­сте від­кри­т­тя пер­шо­го пус- ко­во­го ком­пле­ксу фі­лар­мо­нії. Це ве­ли­ка по­дія для Хар­ків­ської обла­сті і справ­жнє свя­то для всіх хар­ків’ ян на­пе­ре­до­дні Дня Не­за­ле­жно­сті. Ду­маю, що наш ор­кестр по­ка­же, на що він зда­тен, і про­де­мон­струє уні­каль­ні аку­сти­чні мо­жли­во­сті цьо­го за­лу... На­сту­пним ета­пом ста­не бу­дів­ни­цтво ве­ли­ко­го за­лу фі­лар­мо­нії, — ци­тує сло­ва го­ло­ви ХОДА Іго­ря Рай­ні­на йо­го прес-слу­жба.

Ди­ре­ктор і го­лов­ний­ди­ри­гент Хар­ків­ської фі­лар­мо­нії Юрій Ян­ко (на фото), по­ві­до­мив, що під час від­кри­т­тя ор­ган­но­го за­лу ар­ти­сти про­де­мон­стру­ють усі мо­жли­во­сті но­во­го за­лу. Гля­да­чі по­чу­ють, як у при­мі­щен­ні з уні­каль­ною аку­сти­кою зву­чать спів со­лі­ста, со­ло на фор­те­пі­а­но, ор­кестр і хор.

«Зав­дя­ки змін­ній­кон­стру­кції сте­лі ми мо­же­мо роз­бу­до­ву­ва­ти аку­сти­ку за­лу за­ле­жна від ви­сту­пу — цю мо­жли­вість ми про­де­мон­стру­є­мо під час кон­цер­ту, — по­яснив Ю. Ян­ко. — А сам ор­ган хар­ків’яни по­чу­ють вже в ли­сто­па­ді.

5 ве­ре­сня че­ка­є­мо на при­їзд ко­ман­ди ні­ме­цьких фа­хів­ців, які бу­дуть за­йма­ти­ся ін­то­ну­ва­н­ням ор­га­ну. Для цьо­го зна­до­би­ться близь­ко двох мі­ся­ців».

До ре­чі, ор­ган фір­ми Aleksander Schuke має ва­гу 40 тонн, ви­со­та — 10 ме­трів, має по­над 5,5 ти­сяч труб. Це бу­де най­біль­ший­кла­ві­шно- ду­хо­вийін­стру­мент в Укра­ї­ні йдру­гий­за ве­ли­чи­ною на пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.