Ані­ма­цій­на... ви­шив­ка про Крим

Den (Ukrainian) - - Культура -

Пе­ре­се­ле­нець, ре­жи­сер і те­а­траль­ний­ху­до­жник Ні­ко Ла­пу­нов (на фото) го­тує се­рію муль­ти­ків про жи­т­тя крим­чан і си­ту­а­цію з пів­остро­вом. Про це по­ві­дом­ляє «Крим.Ре­а­лії» .

Пер­ша се­рія вже пу­блі­чно пред­став­ле­на в ме­ре­жі YouTube і зі­бра­ла по­над 26 ти­сяч пе­ре­гля­дів. Най­ближ­чи­ми дня­ми Ла­пу­нов го­то­вий­пре­зен­ту­ва­ти про­дов­же­н­ня істо­рії в ро­ли­ках.

« Це бу­де про­дов­же­н­ня муль­тфіль­му, в пер­шо­му ро­ли­ку Крим роз­смо­кту­є­ться — те, що є в ре­аль­но­му ча­сі. По­тім бу­де те, що бу­де, або так — те, на що я ду­же спо­ді­ва­юсь», — анон­сує ре­жи­сер.

Ро­лик пред­став­ле­нийв уні­каль­ній­те­хні­ці — всі обра­зи ав­тор ви­ши­ває на по­ло­тні і зні­має про­цес на ві­део.

Як за­зна­че­но на сай­ті ви­да­н­ня, Ла­пу­нов ве­де блог про ви­ши­валь­ни­ків, а ви­шив­ка для ньо­го са­мо­го — хо­бі, яке до­по­ма­гає пе­ре­жи­ти скла­дні мо­мен­ти в жит­ті.

«Ви­ши­ва­н­ня — це вте­ча, щоб не ду­ма­ти про все. Ко­ли у те­бе не­у­ста­ка­не­ний­по­бут, ти бе­ре­шся за ви­ши­ва­н­ня і на­чеб­то від­во­лі­ка­є­шся. Я не­що­дав­но по­чав за­йма­тись ви­шив­кою і ось ви­рі­шив спро­бу­ва­ти ви­ши­ти муль­тфільм, а сю­жет — це те, про що бо­лить » , — роз­по­вів ав­тор ідеї.

Ні­ко Ла­пу­нов, який­ни­ні про­жи­ває в мі­сті Ми­ко­ла­є­ві, пе­ре­їхав на ма­те­ри­ко­ву ча­сти­ну Укра­ї­ни із Сім­фе­ро­по­ля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.