Гра­фі­ка Iго­ря По­доль­ча­ка

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів ФОТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Ре­жи­сер, сце­на­рист, про­дю­сер, ху­до­жник і ку­ра­тор су­ча­сно­го ми­сте­цтва, уча­сник та ла­у­ре­ат чи­слен­них ху­до­жніх між­на­ро­дних ви­ста­вок в Укра­ї­ні та за кор­до­ном, львів’ янин Ігор По­доль­чак те­пер жи­ве і пра­цює у Ки­є­ві. Тво­ри ху­до­жни­ка мі­стя­ться у 26 му­зе­ях і пу­блі­чних ко­ле­кці­ях на ба­тьків­щи­ні і за її ме­жа­ми. Зі­ні­ці­ю­ва­ла по­каз йо­го ро­біт у рі­дно­му мі­сті ку­ра­тор ми­сте­цької га­ле­реї Ге­рі Бо­у­ме­на Ан­на Си­до­рен­ко.

— Ігор По­доль­чак — львів­ська ле­ген­да, одна з клю­чо­вих по­ста­тейЛьво­ва 1990 — по­ча­тку 2000-х, — роз­по­від­а­ла на від­крит­ті ви­став­ки ми­сте­цтво­зна­вець На­та­ля КОСМОЛІНСЬКА. — На жаль, мо­лод­ші львів’яни мен­ше зна­ють про По­доль­ча­ка. А от представники мо­го по­ко­лі­н­ня до­бре пам’ята­ють йо­го між­на­ро­дні ви­став­ки гра­фі­ки, ко­трі зав­жди про­хо­ди­ли з ве­ли­ким успі­хом, зав­жди бу­ли над­зви­чай­ни­ми, ре­зо­нан­сни­ми по­ді­я­ми. Яскра­вим яви­щем був і за­сно­ва­ний­ним спіль­но з Іго­рем Дю­ри­чем фонд Ма­зо­ха. То­ді, ко­ли сто­ли­ця тіль­ки-но при­гля­да­ла­ся до акту­аль­но­го ми­сте­цтва, у Льво­ві це все вже ре­а­лі­зо­ву­ва­ло­ся. Шко­да, що на­ша бю­ро­кра­тія за­ва­ди­ла їм по­їха­ти на Ве­не­цій­ське бі­є­на­ле... Зго- дом Ігор пі­шов у кі­но, і на­віть у кі­но він у пер­шу чер­гу — ху­до­жник. Ми­сте­цтво­зна­вець по­дя­ку­ва­ла ку­ра­то­ру ви­став­ки Ан­ні Си­до­рен­ко за те, що ор­га­ні­зу­ва­ла цю екс­по­зи­цію, від­так — на­га­да­ла пу­блі­ці про та­ку над­зви­чай­ну осо­би­стість, як Ігор По­доль­чак. І по­шко­ду­ва­ла, що на від­крит­ті екс­по­зи­ції не­ма са­мо­го ав­то­ра: « Роз­чи­нив­ся у про­сто­рі...»

В цен­трі твор­чо­сті По­доль­ча­ка люд­ське ті­ло в рі­зних йо­го про­я­вах, вза­є­мо­від­но­си­нах з ін­ши­ми ті­ла­ми, в рі­зних ста­нах та ста­ді­ях роз­кла­ду. Стан­ко­вою гра­фі­кою май­стер за­йма­є­ться з 1981 ро­ку. У сво­їх ро­бо­тах ви­ко­ри­сто­вує те­хні­ку офор­ту, аква­тин­ти, гра­вю­ри, слі­по­го трав­ле­н­ня, су­хої гол­ки. Як пра­ви­ло, всі ці те­хні­ки ком­бі­нує, до­ся­га­ю­чи над­зви­чай­ної гли­би­ни чор­но­го, ши­ро­ко­го ді­а­па­зо­ну сі­ро­го, рі­зно­ма­ні­тних фа­ктур та ре­льє­фів. Пра­цює на цин­ко­вих пла­сти­них. Фор­мат ро­біт вар’ює­ться від мі­ні­а­тю­ри (2х3 см) до, що до­сить не­зви­чно для те­хні­ки ін­та­гліо, ве­ли­ких ро­біт (50х40 см).

■ По­ба­чи­ти гра­фі­ку І. По­доль­ча­ка мо­жна до 25 сер­пня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.