Хі­ти про ко­ха­н­ня

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Кон­церт від­бу­де­ться у Caribbean Club Concert-Hall. Ві­до­ма джа­зо­ва спів­а­чка, ком­по­зи­тор, пе­да­гог і ав­тор пі­сень Юлія Ро­ма ( на фото) про­по­нує по­слу­ха­ти му­зи­ку по­е­зії, кі­но та ко­ха­н­ня. Лу­на­ти­муть тво­ри, які на­пи­са­ли зна­ме­ни­ті ком­по­зи­то­ри: Мі­шель Ле­гран, Сі­дней Бе­ше і Жо­зеф Ко­сма. У кон­цер­ті ви­ко­ну­ва­ти­му­ться пі­сні з ре­пер­ту­а­ру Едіт Пі­аф, Жак Бре­ля, Ів Мон­та­на, Джо Дас­се­на, Сер­жа Генс­бу­ра, Шар­ля Азна­ву­ра і Да­лі­ди. Во­кал спів­чки дій­сно пре­кра­сний, є вмі­н­ня по­єд­на­ти ау­тен­ти­чні ме­ло­дії та текс­ти з су­ча­сни­ми ри­тма­ми.

Юлія Ро­ма — спів­а­чка ви­со­ко­про­фе­сій­на, знає без­ліч кла­си­чної джа­зо­вої му­зи­ки, то­му джаз для неї — це му­зи­чна мо­ва для пов­но­цін­но­го са­мо­ви­ра­же­н­ня. Гар­не ін­то­ну­ва­н­ня та ши­ро­кий­ді­а­па­зон емо­цій— це все про неї. Чу­до­ве зву­ча­н­ня джаз-ан­сам­блю, в яко­му гра­ють зір­ки укра­їн­сько­го джа­зу, ви­шу­ка­ні во­каль­ні та ін­стру­мен­таль­ні ім­про­ві­за­ції — це все про них.

1 ве­ре­сня ві­до­ма ки­їв­ська джа­зо­ва спів­а­чка Юлія Ро­ма за­про­сить на «Ве­чір фран­цузь­ко­го шан­со­ну»

ФОТО З САЙ­ТА YULIYAROMA.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.