«Ка­пі­тан Фан­та­стик» — із 25 сер­пня на кі­но­е­кра­нах Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

Стрі­чка­ре­жи­се­ра­Мет­та­Рос­са­здо­бу­ла­на­Ка нн­сько­му кі­но­фе­сти­ва­лі приз «За­кра щу ре­жи­су­ру» в про­гра­мі «Осо­бли­вий по­гляд». У ме­ло­дра­мі го­лов­ну роль ба­га­то­ді­тно­го ба­тька грає Віг­го Мор­тен­сен — актор за­пам’ ятав­ся глядачам із філь­мів « Во­ло­дар кі­лець » та «Про­рок на екс­порт». У кар­ти­ні та­кож гра­ють Джордж Ма­кКей і Са­ман­та Іслер. За сю­же­том, у лі­со­вій глу­ши­ні ба­тько жи­ве з ші­стьма ді­тьми, при­свя­тив­ши увесь свій час їхньо­му ви­хо­ван­ню. Йо­го ма­лень­кі «ди­ку­ни» во­ло­ді­ють іно­зем­ни­ми мо­ва­ми, зна­ю­ться у фі­ло­со­фії, вмі­ють по­лю­ва­ти і го­ту­ва­ти ди­чи­ну... Одно­го ра­зу збіг об­ста­вин зму­шує ді­тей по­ки­ну­ти рі­дну до­мів­ку й по­да­ти­ся у ве­ли­ке мі­сто. Що бу­де, ко­ли во­ни зі­ткну­ться з ци­ві­лі­за­ці­єю, ко­ли на них обру­ши­ться пер­ше ко­ха­н­ня і світ га­дже­тів та со­ці­аль­них ме­реж? Пе­ре­бу­ва­н­ня в мі­сті ста­вить під сум­нів все, чо­го на­вчив ді­тей їхній ба­тько...

ФОТО З САЙ­ТА KINOAFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.