«Су­пер­хі­ти» від гур­ту Грін Грей (Green Grey) — 28 сер­пня, «До­кер паб» (Ки­їв)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Green Grey — по­пу­ляр­ний укра­їн­ський, ро­сій­сько­мов­ний рок-гурт бу­ло за­сно­ва­но на­ве­сні 1993 р. у Ки­є­ві. У твор­чо­сті про­сте­жу­є­ться су­міш рі­зно­ма­ні­тних сти­лів та му­зи­чних на­пря­мів — фанк, рок, трі­пхоп, даб-степ. Са­мі уча­сни­ки гур­ту жар­то­ма на­зва­ли свій стиль « укр­по­пом» — за ана­ло­гі­єю з «брит-по­пом » . Гурт впер­ше і дві­чі в істо­рії укра­їн­ської му­зи­ки їздив на це­ре­мо­нію на­го­ро­дже­н­ня MTV Europe Music Awards до Лон­до­на(1996) і Бер­лі­на( 2009). Пер­шим уклав кон­тракт з ком­па­ні­єю Pepsi (1996). Ви­ко­нав­ці Green Grey пер­ши­ми в істо­рії укра­їн­ської рок-му­зи­ки по­ча­ли ви­сту­па­ти одно­ча­сно з ді­дже­єм на­жи­во, вла­што­ву­ва­ли су­пер­шоу з ви­ко­ри­ста­н­ням спе­це­фе­ктів, пі­ро­те­хні­ки і сце­ні­чних транс­фор­ма­цій. На кон­цер­ті про­зву­чать су­пер­хі­ти гур­ту, а та­кож но­ві пі­сні, ство­ре­ні в но­во­му фор­ма­ті.

ФОТО З САЙ­ТА 90-E.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.