Бу­ко­ви­на і вій­на...

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ви­дав­ни­цтво «Кни­ги ХХІ» ви­да­ло книж­ку Юлі­у­са Ве­бе­ра «Ро­сій­ська оку­па­ція Чер­нів­ців» (упо­ряд­ку­ва­н­ня і пе­ре­клад з ні­ме­цької мо­ви Сер­гія Оса­чу­ка) Мас­штаб Пер­шої сві­то­вої вій­ни ско­ли­хнув весь світ і зруй­ну­вав ста­рі єв­ро­пей­ські укла­ди жи­т­тя. На тлі ве­ли­ких та ма­лих ба­та­лій, вій­сько­вих опе­ра­цій, крім їхніх без­по­се­ре­дніх уча­сни­ків — вій­сько­вих, тя­гар вій­ни па­дав на ци­віль­не на­се­ле­н­ня, яке ста­ва­ло за­ру­чни­ком вій­сько­вих по­дій. Ав­стрій­ські Чер­нів­ці три­чі опи­ня­ли­ся під ро­сій­ською оку­па­ці­єю. Від­так вій­сько­ва та ци­віль­на адмі­ні­стра­ція зав­зя­то пра­гну­ли до­лу­чи­ти мі­сто до «рус­ско­го ми­ра». Лі­то­пис тих по­дій, які роз­гор­та­ли­ся у кра­є­вій сто­ли­ці Бу­ко­ви­ни, за­но­ту­вав та опи­сав із від­чу­т­тям ве­ли­ко­го спів­пе­ре­жи­ва­н­ня й від­по­від­аль­но­сті ре­да­ктор то­ді­шньої чер­ні­ве­цької га­зе­ти Czernowitzer Tagblatt Юлі­ус Ве­бер. У книж­ці ви­ко­ри­ста­но сві­тли­ни з при­ва­тних ко­ле­кцій Сер­гія Оса­чу­ка, Во­ло­ди­ми­ра За­по­лов­сько­го, Ми­ко­ли Са­ла­го­ра та Іва­на Сні­гу­ра. Ви­да­н­ня здій­сне­но за під­трим­ки Пред­став­ни­цтва ав­стрій­ської слу­жби ака­де­мі­чно­го обмі­ну (Львів).

ІЛЮСТРАЦІЯ З САЙ­ТА BOOKS-XXI.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.