Жур­на­лі­стів пе­ре­ві­ри­ли... ха­ба­ром

До­слі­дни­ки по­ка­за­ли, що не­тер­пи­мість до ко­ру­пції по­зи­тив­но впли­ває не ли­ше на еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки, а й на ін­декс ща­стя

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Не­уря­до­ва ор­га­ні­за­ція Transparency International Укра­ї­на рі­шу­че і на­віть де­що ри­зи­ко­ва­но за­пу­сти­ла ко­му­ні­ка­цій­ну кам­па­нію про­ти то­ле­ран­тно­сті до ко­ру­пції. Ко­жен жур­на­ліст, вхо­дя­чи на за­хід, отри­мав ра­зом з ін­фор­ма­цій­ни­ми ма­те­рі­а­ла­ми ще йне­ве­ли­чкий­кон­верт. «А це по­дя­ка за тих, що при­йшли», — ска­зав мо­ло­дий чо­ло­вік, що роз­да­вав па­пір­ці. «День», що по­ква­пив­ся че­рез хви­ли­ну пі­сля по­ча­тку акції зна­йти мі­сце в за­лі, не звер­нув на цю « дрі­бни­чку » на­ле­жної ува­ги. І зов­сім мар­но. Ви­яв­ля­є­ться, в кон­вер­ті бу­ла «справ­жня бом­ба» — пев­на ку­пю­ра, за до­по­мо­гою якої акти­ві­сти Transparency International ви­рі­ши­ли про­ве­сти своє не­ве­ли­чке до­слі­дже­н­ня, — ви­зна­чи­ти рі­вень то­ле­ран­тно­сті жур­на­лі­стів до ко­ру­пції.

«Ко­ру­пція — це те, як за­ве­де­но вва­жа­ти, що від­бу­ва­є­ться не з на­ми, а із су­д­дя­ми, про­ку­ро­ра­ми, ін­ши­ми чи­нов­ни­ка­ми, — ка­же ке­рів­ник де­пар­та­мен­ту ко­му­ні­ка­ції Transparency International Укра­ї­на Оль­га Тим­чен­ко. — А ко­ли ми са­мі ста­є­мо ді­йо­ви­ми осо­ба­ми ко­ру­пції, її уча­сни­ка­ми, до то­го ж ха­ба­ра да­ють нам, то на­ше став­ле­н­ня до ко­ру­пції різ­ко змі­ню­є­ться... аждо по­зи­тив­но­го. Ось це і є то­ле­ран­тні­стю до ко­ру­пції. І сьо­го­дні ми ви­рі­ши­ли про­ве­сти екс­пе­ри­мент: усім жур­на­лі­стам да­ли не­ве­ли­чко­го ха­ба­ра. Ось яка ре­а­кція бу­ла в ці­єї сві­до­мої спіль­но­ти. Ми під­ра­ху­ва­ли від­со­тки: ли­ше 10% жур­на­лі­стів ха­ба­ра по­вер­ну­ли, 15% обу­ри­ли­ся, 10% зди­ву­ва­ли­ся, а 39% сприйня­ли ха­ба­ра нор­маль­но: по­дя­ку­ва­ли і по­смі­я­ли­ся.

«Якщо зна­чна ча­сти­на су­спіль­ства бай­ду­же ста­ви­ти­ме­ться до існу­ва­н­ня ко­ру­пції і ко­ру­пціо­не­рів, — по­ясню­вав го­ло­ва прав­лі­н­ня ор­га­ні­за­ції Ан­дрійМа­ру­сов, — то йбо­роть­ба з цим яви­щем в та­ко­му су­спіль­стві зав­жди бу­де не­ефе­ктив­ною і не до­ся­гне по­став­ле­ної ме­ти » . « Ми до­слі­джу­ва­ли зв’язок між рів­нем то­ле­ран­тно­сті, рів­нем бай­ду­жо­сті до ко­ру­пції і мі­сцем Укра­ї­ни в за­галь­но­сві­то­во­му рей­тин­гу за ін­де­ксом сприйня­т­тя ко­ру­пції, ін­де­ксом еко­но­мі­чної сво­бо­ди і на­віть ін­де­ксом ща­стя, — про­дов­жу­вав Ма­ру­сов.

За йо­го сло­ва­ми, ко­жен п’ятий укра­ї­нець (22%) бай­ду­жий до ко­ру­пції, то­ле­ран­тний­до неї. Більш ніж 2/3 опи­та­них укра­їн­ців тим чи ін­шим чи­ном бра­ли участь у ко­ру­пцій­них ді­ях (зви­чай­но, це бу­ли гар­ні ха­ба­рі, кон­ста­тує ек­сперт). І на­віть се­ред лю­дей, що є (за своїм ста­ту­сом) бор­ця­ми з ко­ру­пці­єю, ли­ше 2% за­яви­ли про те, що во­ни про­ти­сто­я­ли їй­під час яки­хось кон­кре­тних дій. На­при­клад, пи­са­ли звер­не­н­ня чи за­я­ви, адре­со­ва­ні, зокре­ма, йжур­на­лі­стам. Близь­ко 40% укра­їн­ців де­кла­ру­ва­ли, що во­ни ка­те­го­ри­чно не спри­йма­ють ко­ру­пцію, за­зна­чив Ма­ру­сов. Він за­су­див тих еко­но­мі­стів і со­ціо­ло­гів, які, по­чи­на­ю­чи з 90-х ро­ків, по­стій­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли ман­тру про те, що в на­шо­му су­спіль­стві без ко­ру­пції ні­чо­го не ро­би­ться: мов­ляв, не­до­ско­на­лість за­ко­нів ком­пен­су­є­ться тим, що їх не обов’яз­ко­во ви­ко­ну­ва­ти — до­сить да­ти ха­ба­ра чи­нов­ни­ко­ві.

Об­сто­ю­ю­чи свою дум­ку, ек­сперт вка­зав, що, су­дя­чи з між­на­ро­дно­го до­сві­ду, най­біль­шо­го успі­ху в бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю до­ся­га­ють са­ме ті кра­ї­ни, де і став­ле­н­ня вла­ди і став­ле­н­ня су­спіль­ства до ко­ру­пції ха­ра­кте­ри­зу­є­ться як жорс­тке не­прийня­т­тя. 1974 ро­ку в Гон­кон­зі ство­ри­ли не­за­ле­жну ан­ти­ко­ру­пцій­ну ко­мі­сію. 1993 ро­ку не­тер­пи­мість на­се­ле­н­ня до ко­ру­пції все ще ста­но­ви­ла там 37% (це при­бли­зно стіль­ки ж, скіль­ки за­раз у нас). Але вже че­рез сім ро­ків цей­по­ка­зник зріс до 84%. Сьо­го­дні Гон­конг, як ві­до­мо, один зі сві­то­вих еко­но­мі­чних лі­де­рів.

«Це на­ша тре­тя кам­па­нія, яка на­зи­ва­є­ться «Ко­ру­пція має бу­ти по­мі­че­ною, — до­пов­нює ке­рів­ни­ка Тим­чен­ко. — В остан­ньо­го сло­ва два зна­че­н­ня, два сен­си. Пер­ший­по­ля­гає в то­му, що не мо­жна, аби в су­спіль­стві бу­ли по­двій­ні цін­но­сті: з одно­го бо­ку, ми ви­кри­ва­є­мо ко­ру­пціо­не­рів, з дру­го­го — за­здри­мо елі­тно­му спосо­бу жи­т­тя, до­ро­гим ре­чам, які мо­жна ку­пи­ти ли­ше ко­ру­пцій­ним шлі­хом. Дру­гий­сенс ці­єї кам­па­нії — в то­му, що ко­ру­пцію по­трі­бно змі­ню­ва­ти, за неї по­трі­бно ка­ра­ти. Ця кам­па­нія та­кож про­ти без­кар­но­сті, яка, на жаль, існує ни­ні в Укра­ї­ні», — ска­за­ла во­на і по­ясни­ла, що в ме­жах кам­па­нії бу­де роз­мі­ще­но по­над 600 зо­бра­жень на біл­бор­дах і сі­ті­лай­тах у мі­стах кра­ї­ни, а та­кож ро­ли­ки на кіль­кох ра­діо­стан­ці­ях.

По­трі­бна кам­па­нія, по­го­див­ся «День», але все ж та­ки за­ува­жив, що не го­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в ній­не­за­кон­ні про­во­ка­цій­ні ме­то­ди на кшталт роз­да­чі ха­ба­рів і до­бре бу­ло б по­дба­ти та­кож і про те, аби гі­дна зар­пла­та бу­ла не ли­ше у чи­нов­ни­ків, а й, ска­жі­мо, у мед­пра­ців­ни­ків, яких ча­сто зви­ну­ва­чу­ють в по­бу­то­вій­ко­ру­пції. «Так, це був до­сить про­во­ка­тив­нийі ри­зи­ко­ва­ний­со­ці­аль­ний екс­пе­ри­мент, — по­го­ди­ла­ся Тим­чен­ко. — Ми дов­го спе­ре­ча­ли­ся, чи вар­то йо­го про­во­ди­ти. Ми не вва­жа­є­мо йо­го не­за­кон­ни­ми — це та­ке ви­про­бу­ва­н­ня, що дає змо­гу ви­зна­чи­ти, хто з ме­ді­а­спіль­но­ти то­ле­ран­тний­до ко­ру­пції, а хто ні. Що­до зар­пла­ти, то ми теж хо­ті­ли б, аби вся на­ша кра­ї­на жи­ла гі­дно, але ми на­вряд чи мо­же­мо впли­ва­ти на ці про­це­си».

У Ма­ру­со­ва зна­йшло­ся ін­ше по­ясне­н­ня екс­пе­ри­мен­ту з ха­ба­ром у кон­вер­тах: «Нам на­бри­дло ба­чи­ти пре­зи­ден­тів і прем’єрів, — ска­зав він, від­по­від­а­ю­чи «Дню», — які го­во­рять, що во­ни бо­рю­ться з ко­ру­пці­єю, а по­тім галь­му­ють одну з клю­чо­вих ан­ти­ко­ру­пцій­них ре­форм. На­бри­дло, що укра­їн­ці на ку­хнях ка­жуть, що ко­ру­пція — це по­га­но, але йса­мі да­ють ха­ба­рі і ні­чо­го не ро­блять за­для то­го, щоб ви­ко­ре­ни­ти ко­ру­пцію в тій­сфе­рі, де во­ни пра­цю­ють. Якщо не по­чи­на­ти щось ро­би­ти, то ко­ру­пції нам ні­ко­ли не по­збу­ти­ся».

З’яви­ли­ся ре­аль­ні да­ні про зни­же­н­ня рів­ня то­ле­ран­тно­сті до ко­ру­пції в Укра­ї­ні. Як по­ві­до­ми­ла у вів­то­рок прес-слу­жба Хар­ків­сько­го при­кор­дон­но­го за­го­ну, при­кор­дон­ни­ки під­роз­ді­лу в цей­день три­чі від­хи­ля­ли за­про­по­но­ва­ні їм ха­ба­рі (у пун­ктах про­пу­ску «Пі­ски», «Пле­те­нів­ка» і «Чу­гу­нів­ка»).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.