Па­літь... на здо­ров’я

Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Укра­ї­ни про­по­нує до­зво­ли­ти ім­порт тю­тю­но­вої си­ро­ви­ни без спла­ти акци­зно­го по­да­тку

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Від­по­від­ні змі­ни пе­ред­ба­че­но в за­ко­но­про­е­кті про по­прав­ки до По­да­тко­во­го ко­де­ксу. Їх текст роз­мі­ще­но на веб- сай­ті ві­дом­ства. Ав­то­ри по­пра­вок про­по­ну­ють звіль­ни­ти від акци­зно­го по­да­тку за­ве­зе­н­ня на ми­тну те­ри­то­рію Укра­ї­ни не­фер­мен­то­ва­ної ( не пе­ре­ро­бле­ної) тю­тю­но­вої си­ро­ви­ни тю­тю­но­во-фер­мен­та­цій­ни­ми за­во­да­ми, що ре­а­лі­зу­ють пе­ре­ро­бле­ну си­ро­ви­ну ви­ро­бни­кам тю­тю­но­вих ви­ро­бів чи на екс­порт. Окрім то­го, про­по­ну­є­ться звіль­ни­ти від акци­зно­го по­да­тку ре­а­лі­за­цію тю­тю­но­вої си­ро­ви- ни пе­ре­ро­бним за­во­дам осо­ба­ми, які ви­ро­бля­ють тю­тю­но­ву си­ро­ви­ну на ми­тній­те­ри­то­рії Укра­ї­ни, і ре­а­лі­за­цію фер­мен­то­ва­ної тю­тю­но­вої си­ро­ви­ни тю­тю­но­во­фер­мен­та­цій­ни­ми за­во­да­ми ви­ро­бни­кам тю­тю­но­вих ви­ро­бів.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.