Е-де­кла­ру­ва­н­ня за­ли­ша­є­ться без сер­ти­фі­ка­ту — держ­спецзв’яз­ку

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Держ­спецзв’ яз­ку по­ві­дом­ляє про не­мо­жли­вість на­ра­зі від­но­ви­ти дер­жав­ну екс­пер­ти­зу ком­пле­ксної си­сте­ми за­хи­сту ін­фор­ма­ції ре­є­стру де­кла­ра­цій­дер­жав­них чи­нов­ни­ків і кон­ста­тує від­су­тність бу­дья­ко­го під­твер­дже­н­ня ТОВ «Мі­ран­дою» усу­не­н­ня ви­яв­ле­них не­до­лі­ків. У по­ві­дом­лен­ні ві­дом­ства на­го­ло­шу­є­ться, що су­спіль­ний­ре­зо­нанс дов­ко­ла від­мо­ви у ви­да­чі ате­ста­та від­по­від­но­сті є спро­бою окре­мих осіб і за­ці­кав­ле­них сто­рін уни­кну­ти осо­би­стої від­по­від­аль­но­сті за за­пуск си­сте­ми еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня з обме­же­ни­ми фун­кці­я­ми і з по­ру­ше­н­ням ви­мог за­ко­но­дав­ства у сфе­рі за­хи­сту ін­фор­ма­ції. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, опів­но­чі 15 сер­пня сайт На­ціо­наль­но­го агент­ства із за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції від­крив до­ступ до ін­тер­фей­су еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня. Але че­рез від­су­тність ате­ста­та за­хи­сту ін­фор­ма­ції ці де­кла­ра­ції не мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як до­каз у су­ді. Від­по­від­но, по­са­до­вих осіб, які опу­блі­ку­ють по­мил­ко­ву ін­фор­ма­цію про свої до­хо­ди, не­мо­жли­во бу­де при­тяг­ти до від­по­від­аль­но­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.