Бор­ги пен­сій­но­го фон­ду ре­стру­кту­ри­зу­ють

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На 1 сер­пня 2016 ро­ку за­бор­го­ва­ність Пен­сій­но­го фон­ду Укра­ї­ни із по­зик ста­но­ви­ла 48 мі­льяр­дів гри­вень. Як вва­жає го­ло­ва Дер­жав­ної ка­зна­чей­ської слу­жби Укра­ї­ни Те­тя­на Слюз, її не­об­хі­дно ре­стру­кту­ри­зу­ва­ти. Одним із шля­хів по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті, на її дум­ку, мо­жли- вою є пе­ред­усім її ре­стру­кту­ри­за­ція на кіль­ка ро­ків з ви­зна­че­н­ням ре­аль­них дже­рел по­га­ше­н­ня. У ін­терв’ю уря­до­ву га­зе­ту Слюз по­ві­до­ми­ла, що за­раз ка­зна­чей­ство ра­зом із мі­ні­стер­ства­ми фі­нан­сів, со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки і Пен­сій­ним фон­дом пра­цює над за­ко­но­дав­чим вре­гу­лю­ва­н­ням цьо­го пи­та­н­ня. Во­на та­кож на­га­да­ла, що про­тя­гом 2007— 2015 ро­ків Пен­сій­но­му фон­ду бу­ло на­да­но по­зи­ки з єди­но­го ка­зна­чей­сько­го ра­хун­ку на за­галь­ну су­му 322,9 мі­льяр­да гри­вень, з яких по­вер­не­не 274,9 мі­льяр­да. Цьо­го ро­ку Пен­сій­ний фонд за та­ким по­зи­ка­ми не звер­тав­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.