НБУ ви­рі­шив лі­кві­ду­ва­ти Єв­ро­банк

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­ний­банк Укра­ї­ни за про­по­зи­ці­єю Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб ухва­лив рі­ше­н­ня про від­кли­ка­н­ня бан­ків­ської лі­цен­зії і лі­кві­да­ції Єв­ро­бан­ку (Ки­їв), по­ві­до­мив ре­гу­лю­валь­ник на сво­є­му веб-сай­ті. Ра­ні­ше ФГВФО про­дов­жив тим­ча­со­ву адмі­ні­стра­цію в не­пла­то­спро­мо­жно­му Єв­ро­бан­ку до 16 сер­пня вклю­чно. За ін­фор­ма­ці­єю НБУ, Бо­лат На­зар­ба­єв, чиє ім’я і прі­зви­ще збі­га­є­ться з да­ни­ми бра­та пре­зи­ден­та Ка­зах­ста­ну, 18 трав­ня ді­став зго­ду ре­гу­лю­валь­ни­ка на при­дба­н­ня 50% бан­ку, але так і не став вла­сни­ком акцій­фі­н­уста­но­ви. Тим ча­сом ку­ра­тор Єв­ро­бан­ку ви­явив фа­кти здій­сне­н­ня ним опе­ра­ції із «дро­бле­н­ня» де­по­зи­тів на ра­хун­ки в об­ся­зі до 200 ти­сяч гри­вень. Окрім то­го, у зв’яз­ку із втра­тою лі­кві­дно­сті банк пе­ре­став ви­ко­ну­ва­ти у строк опе­ра­ції клі­єн­тів. За ін­фор­ма­ці­єю НБУ, 98% вкла­дни­ків (8 ти­сяч осіб) отри­ма­ють вкла­ди у пов­но­му об­ся­зі. За­галь­на су­ма від­шко­ду­ва­н­ня на 15 черв­ня 2016 ро­ку ста­но­ви­ла близь­ко 217 міль­йо­нів гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.